ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 2:34 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Να βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η σωστή. Ένα περιοδικό φαινόμενο επαναλαμβάνεται 5 φορές μέσα σε χρόνο 10 s οπότε η συχνότητα του είναι:
α) 0,5 Hz
β) 5 Ηz
γ) 10 Ηz
δ) 20 Ηz

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστή ή με (Λ), αν είναι λανθασμένη.
Η περίοδος και η συχνότητα ενός περιοδικού φαινομένου συνδέονται με τη σχέση:
α) T = f
β) T = 1/f
γ) 1/T =1/f
δ) 1/T = f

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Πότε μια κίνηση λέγεται:
α) ταλάντωση
β) γραμμική ταλάντωση
γ) γραμμική αρμονική ταλάντωση

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε ένα σώμα να εκτελεί Γ.Α.Τ.;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Να συμπληρώσετε το κείμενο:
«Για να εκτελεί ένα σώμα Γ.Α.Τ. πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται να είναι ανάλογη με …………… και να έχει φορά προς …………… .
Η τροχιά τότε του σώματος είναι …………… και η απομάκρυνση του …………… του χρόνου».

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Από τι εξαρτάται και πώς η περίοδος του συστήματος ελατήριο - μάζα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Από τι εξαρτάται και πώς η περίοδος απλού εκκρεμούς;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστή ή με (Λ), αν είναι λανθασμένη.
Ξύλινος κύλινδρος ισορροπεί με τον άξονα του κατακόρυφο βυθισμένος εν μέρει σε υγρό.
Για να τον υποχρεώσουμε να εκτελέσει Γ.Α.Τ. μπορούμε:
α) να τον σπρώξουμε λίγο προς τα κάτω και να τον αφήσουμε στη συνέχεια ελεύθερο.
β) να τον τραβήξουμε λίγο προς τα πάνω και να τον αφήσουμε στη συνέχεια ελεύθερο.
γ) να του προσδώσουμε, χτυπώντας τον με το χέρι μας, μικρή, κατακόρυφη προς τα κάτω, ταχύτητα.
δ) να αφήσουμε μικρό σώμα στην πάνω βάση του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Με τη βοήθεια του πίνακα (εικ. 22) να κάνετε το διάγραμμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Να βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η σωστή.Εκτός πεδίου βαρύτητας μπορεί να εκτελέσει Γ.Α.Τ.:
α) το απλό εκκρεμές
β) το σύστημα ελατήριο-σώμα
γ) και τα δύο
δ) κανένα

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστή ή με (Λ), αν είναι λανθασμένη.
Η περίοδος σώματος δεμένου στο άκρο ελατηρίου εξαρτάται:
α) από τη μάζα του.
β) από το πλάτος της ταλάντωση.
γ) από τη σταθερά του ελατηρίου.
δ) από την επιτάχυνση της βαρύτητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστή ή με (Λ), αν είναι λανθασμένη.
Η περίοδος απλού εκκρεμούς εξαρτάται:
α) από το μήκος του.
β) από τη μάζα του σώματος.
γ) από την επιτάχυνση της βαρύτητας.
δ) από το πλάτος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστή ή με (Λ), αν είναι λανθασμένη.
Αναφερόμαστε σε απλό εκκρεμές.

Το διάγραμμα που φαίνεται στο σχήμα μπορεί να παριστάνει:
α) την περίοδο του σε συνάρτηση με το μήκος του.
β) την περίοδο του σε συνάρτηση με την τετραγωνική ρίζα του μήκους του.
γ) την τετραγωνική ρίζα της περιόδου του σε συνάρτηση με το μήκος του.
δ) το τετράγωνο της περιόδου του σε συνάρτηση με το μήκος του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Να βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η σωστή.
Για να εκτελεί ένα σώμα Γ.Α.Τ. πρέπει:
α) μια τουλάχιστον από τις δυνάμεις που δέχεται να μεταβάλλεται με την απομάκρυνση.
β) όλες οι δυνάμεις που δέχεται να μεταβάλλονται με την απομάκρυνση.
γ) καμιά από τις δυνάμεις που δέχεται να μην μεταβάλλεται με την απομάκρυνση.
δ) όλες οι δυνάμεις που δέχεται να είναι σταθερές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Ένα σώμα πραγματοποιεί Γ.Α.Τ.
Να κάνετε στο ίδιο σχέδιο τα διαγράμματα:
α) της συνισταμένης των δυνάμεων που δέχεται και
β) της επιτάχυνσης του σε συνάρτηση με την απομάκρυνση του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Ένα σώμα πραγματοποιεί Γ.Α.Τ.Να κάνετε στο ίδιο σχέδιο τα διαγράμματα:
α) της κινητικής του ενέργειας,
β) της ενέργειας ταλάντωσης και
γ) της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση με την ταχύτητα του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Ένα σώμα πραγματοποιεί Γ.Α.Τ.
Να κάνετε στο ίδιο σχέδιο τα διαγράμματα:
α) της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης,
β) της ενέργειας ταλάντωσης και
γ) της κινητικής ενέργειας σε συνάρτηση με την απομάκρυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Ένα σώμα πραγματοποιεί Γ.Α.Τ.Να κάνετε στο ίδιο σχέδιο τα διαγράμματα:
α) της κινητικής ενέργειας,
β) της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης και
γ) τη ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση με τον χρόνο κίνησης (θεωρώντας μηδέν τη χρονική στιγμή που το σώμα περνά για πρώτη φορά από την Θ.Ι. του).

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Να συμπληρώσετε τον πίνακα για μια οριζόντια Γ.Α.Τ.
x
UT
K
ET
xo
0
-xo

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Να αντιστοιχίσετε κάθε μέγεθος της πρώτης στήλης με έναν από τους μαθηματικούς τύπους της δεύτερης στήλης, όπου αυτό είναι δυνατόν, για μια Γ.Α.Τ.


Μέγεθος
Μαθηματικός τύπος
Πλάτος ταχύτητας 
ω2·ψo
Πλάτος επιτάχυνσης 
ω·ψo2
Ενέργεια ταλάντωσης 
1/2·D2·ψο
Περίοδος 
1/2·D·ψo2
2·π·mD
2·π·Dm

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστή ή με (Λ), αν είναι λανθασμένη.
Δύο απλά εκκρεμή βρίσκονται στον ίδιο τόπο και έχουν λόγο μηκών ίσο με 4/9. Αν η περίοδος του ενός είναι 0,6s η περίοδος του άλλου μπορεί να είναι:
α) 0,4 s
β) 0,6 s
γ) 0,9 s
δ) 1,3 s

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Να βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η σωστή.
Η περίοδος της ταλάντωσης σώματος Α κρεμασμένου στο άκρο ελατηρίου είναι 3 s ενώ σώματος Β κρεμασμένου στο άκρο του ίδιου ελατηρίου είναι 4 s.
Άρα η περίοδος όταν στο άκρο του προηγούμενου ελατηρίου είναι κρεμασμένα και τα δυο σώματα Α και Β είναι:
α) 2 s
β) 3 s
γ) 4 s
δ) 5 s

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Να βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η σωστή.
Δυο απλά εκκρεμή με περιόδους T1 = 0,3 s και Τ2 = 0,4 s αφήνονται να εκτελέσουν Γ.Α.Τ. από τη θέση που φαίνεται στην εικόνα.

Την ίδια εικόνα θα δούμε ξανά για πρώτη φορά μετά από χρόνο:
α) 0,3 s
β) 0,4 s
γ) 0,7 s
δ) 1,2 s

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Να βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η σωστή.
Απλό εκκρεμές μήκους l1 έχει περίοδο 0,6 s ενώ,αν το μήκος του ήταν l2 η περίοδος του θα ήταν 0,8 s.
Επομένως, αν το μήκος του ήταν  η συχνότητα του θα ήταν:
α) 0,6 Ηz
β) 0,8 Ηz
γ) 1,0 Ηz
δ) 1,4 Ηz

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Βρείτε τη μηχανική ενέργεια Εo του σώματος (εικ. 7) όταν αυτό ηρεμεί στη θέση Ο, την ΕΑ όταν το έχουμε μεταφέρει στη θέση Α και την ΕΓ όταν περνά στη συνέχεια από τη θέση Γ (διευκολύνει σαν επίπεδο μηδενικής ενέργειας βαρύτητας να θεωρήσετε το επίπεδο που περιέχει το σημείο Α).
Βρείτε τη συνέχεια τις εκφράσεις της ενέργειας ταλάντωσης αφαιρώντας την Εo από την ΕΑ και από την ΕΓ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Διαθέτετε ένα ελατήριο, ένα μικρό σώμα, ένα θερμόμετρο, ένα χρονόμετρο, μια μετροταινία, έναν ογκομετρικό κύλινδρο και ένα αμπερόμετρο.
Ποια απ' αυτά θα χρησιμοποιήσετε και πώς ώστε να μετρήσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας στον τόπο που βρισκόσαστε;

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Διαθέτετε μια ζυγαριά, ένα μικρό σώμα, ένα κουβάρι νήμα, ένα μοιρογνωμόνιο, ένα χρονόμετρο, μια μετροταινία και ένα βολτόμετρο.
Ποια απ' αυτά θα χρησιμοποιήσετε και πώς ώστε να μετρήσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας στον τόπο που βρισκόσαστε;

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Να δείξετε ότι σε κάθε Γ.Α.Τ. ικανοποιείται n σχέση:
         _______ 
υ=ωψo2o2

ΕΡΩΤΗΣΗ 29 

Να βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η σωστή.
Η περίοδος σώματος κρεμασμένου στο άκρο ελατηρίου (εικ. 7β)είναι 2 s και η επιμήκυνση του ελατηρίου α όταν το σώμα βρίσκεται στη Θ.Ι. του (εικ. 7α), οπότε στον ίδιο τόπο απλό εκκρεμές μήκους α έχει περίοδο:
α) 1 s
β) 2 s
γ) 3 s
δ) 4 s
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868