ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:52 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

|
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΑΣΚΗΣΗ 1

Σε ένα σώµα µάζας m=30 Kg ασκείται µία δύναµη η οποία το επιταχύνει µε επιτάχυνση α=4 m/s2

Να βρείτε το μέτρο της δύναμης

ΛΥΣΗ

Στο σώμα μάζας m ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου F η οποία το επιταχύνει με επιτάχυνση μέτρου α.
Η δύναμή F ισούται:

F=m·α=30·4=120 Ν


Άρα το μέτρο της δύναμης το οποίο επιταχύνει το σώμα είναι F=120 Ν.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Δυο παιδιά τραβούν ένα σχοινί προς τα αριστερά µε δυνάμεις F1=7 N και F2=13 Ν,ενώ άλλα δυο παιδιά τραβούν προς τα δεξιά µε δυνάμεις F3=12 Ν και F4=4 Ν.Πάνω στο σχοινί υπάρχει ένας κόμπος.
Υπολογίστε την συνισταμένη των δυνάμεων και βρείτε προς τα πού τελικά θα κινηθεί ο κόμπος.

ΛΥΣΗ

Η συνισταμένη δύναμη δεξιά θα είναι:  

Fδ=F1+F2=7 Ν+13 Ν=20 Ν

Η συνισταμένη δύναμη αριστερά θα είναι:

Fα= F3+F4=12 Ν+4 Ν=16 Ν

Η ολική συνισταμένη δύναμη θα έχει μέτρο: 

Fολ=Fδ-Fα=20 Ν-16 Ν=4 Ν>0

Άρα η συνισταμένη των δυνάμεων θα έχει μέτρο Fολ=4 Ν και φορά προς τα δεξιά και ο κόμπος θα κινηθεί προς τα δεξιά. 

ΑΣΚΗΣΗ 3

Να βρείτε τη συνισταµένη δυο δυνάµεων F1=8 Ν και F2=6 Ν όταν:   
α) έχουν ίδια διεύθυνση
β) έχουν αντίθετη διεύθυνση 

ΛΥΣΗ

α) Όταν οι δυο δυνάμεις έχουν την ίδια διεύθυνση η συνισταμένη τους ισούται:

Fολ=F1+F2=8+6=14 N

Άρα η συνισταμένη των δυο δυνάμεων που έχουν ίδια διεύθυνση έχει μέτρο Fολ=14 N.
β)  Όταν οι δυο δυνάμεις έχουν αντίθετη διεύθυνση η συνισταμένη τους ισούται:

F=F1−F2=8−6=2 N

Άρα η συνισταμένη των δυο δυνάμεων που έχουν αντίθετη διεύθυνση έχει μέτρο Fολ=N.

ΑΣΚΗΣΗ 4

Δυο δυνάμεις 20 N έχουν αντίθετη διεύθυνση και δρουν ταυτόχρονα σε ένα καλάθι 7 κιλών.
Βρείτε την επιτάχυνση του καλαθιού.

ΛΥΣΗ

Όλες οι δυνάμεις βρίσκονται στον άξονα Χ.Ορίζουμε την δεξιά φορά ως θετική.

Fολ=20 Ν-20 Ν=m·α

0=m·α

α=0

Άρα η επιτάχυνση του καλαθιού είναι α=0.

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΔΥΣΚΟΛΕΣ)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Να βρεθεί η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σ' ένα σώμα όπως φαίνεται στην εικόνα. 
Δίνονται:
F1=10 Ν,
F2=25 Ν και 
F3=12 Ν.

ΛΥΣΗ

α′ τρόπος.

Βρίσκουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων F1 και F3,που έχει μέτρο:

F1,3=F1+F3                         ή

F1,3=10 Ν+12 Ν=22 Ν

H κατεύθυνση της δύναμης F1,3 είναι ίδια με αυτή που έχουν οι δυνάμεις F1 και F3.

Βρίσκουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων F1,3 και F2,που έχει μέτρο: 

ΣF=F2-F1,3                        ή   

ΣF=25 Ν-22 Ν=3 Ν 

H κατεύθυνση της δύναμης F είναι ίδια με αυτή της δύναμης F2.

β′ τρόπος.

Μπορούμε να εργαστούμε και ως εξής:
Επιλέγουμε ως θετική φορά τη φορά της δύναμης F1.
Τότε η συνισταμένη ΣF θα ισούται:

ΣF=F1-F2+F3                    ή

ΣF=10 Ν-25 Ν+12 Ν         ή     

ΣF=-3 Ν

H κατεύθυνση της δύναμης F είναι αντίθετη με τη φορά που επιλέξαμε ως θετική,δηλαδή έχει φορά ίδια με αυτή της δύναμης F2.
Άρα η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι ΣF=3 Ν και η κατεύθυνση της δύναμης F είναι ίδια με αυτή της δύναμης F2.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Σε σώμα μάζας m=1 kg ασκούνται δύο δυνάμεις F1=4 Ν και F2=3 Ν που είναι:
α) ομόρροπες
β) αντίρροπες

Σε κάθε περίπτωση να σχεδιάσετε την επιτάχυνση του σώματος και να βρείτε το μέτρο της.
Επίσης να υπολογίσετε το διάστημα που θα διανύσει το σώμα σε χρόνο 2 s,αν αρχικά αυτό ήταν ακίνητο.

ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν,η κατεύθυνση της επιτάχυνσης θα είναι ίδια με την κατεύθυνση της συνιστα­μένης δύναμης,για κάθε περίπτωση.
Η τιμή της θα βρεθεί από τη σχέση:

α=F/m

Στην πρώτη περίπτωση το μέτρο της συνισταμένης F ισούται με:

F=F1+F2=7 Ν
και με αντικατάσταση στη σχέση (1),προκύπτει ότι η επιτάχυνση έχει τιμή:

α=7 m/s2

Στη δεύτερη περίπτωση που οι δυνάμεις έχουν αντίθετη φορά το μέτρο της συνισταμένης τους έχει τιμή:

F=F1-F2=1 N
και με αντικατάσταση στη σχέση (1),προκύπτει ότι η επιτάχυνση έχει τιμή:

α=1 m/s2

To σώμα και στις δύο περιπτώσεις εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (α=σταθερή).
H σχέση που δίνει το διάστημα που διάνυσε το σώμα είναι:

s=1/2·α·t2

Γνωρίζουμε τις τιμές του χρόνου και της επιτάχυνσης και με αντικατάσταση υπολογίζουμε το διάστημα που είναι:

s=14 m  

και 

s=2 m 

αντίστοιχα για κάθε περίπτωση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Να αναλυθεί μια δύναμη F=15 N σε δύο συνιστώσες F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους,εκ των οποίων η συνιστώσα Fείναι οριζόντια. 
Η γωνία θ που σχηματίζει η δύναμη F με την οριζόντια συνιστώσα είναι 30ο.

ΛΥΣΗ

Στην εικόνα φαίνεται η δύναμη F και οι δυο συνιστώσες της.Από την Τριγωνομετρία και συγκεκριμένα από τον ορισμό του συνημίτονου και του ημίτονου μιας γωνίας,προκύπτει:

συνθ=F1/F

και

ημθ=F2/F

Επιλύοντας τη πρώτη σχέση ως προς F1 προκύπτει:

F1=F·συνθ

Με αντικατάσταση των τιμών F=15 N και θ=30ο παίρνουμε:

F1=15 N συν30o      ή

F1=153/2 N=12,75N

Εργαζόμενοι κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε τη συνιστώσα F2.

F2=F·ημ30ο             ή

F2=F·ημ30ο             ή

F2=15 Ν·1/2            ή

F2=7,5 Ν

Άρα οι δυο δυνάμεις έχουν μέτρα F1=12,75 N και F2=7,5 Ν.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Έχουμε τις δυνάμεις: 

F1=10 N,
F2= 12 N,
F3=10 N,
F4=10 N,
φ=30º,
ω=60º,
θ=45º.
Να υπολογιστεί η συνισταμένη δύναμη.

ΛΥΣΗ

Αναλύουμε τις δυνάμεις πάνω στους άξονες x και y,εκτός από την F4,διότι βρίσκεται πάνω στον x,και έχουμε:

F1x=F1·συν30º=8,5 Ν

F2x=F2·ημ60º=10,2 Ν

F3x= F3·συν45º=7 Ν

F1ψ=F1·ημ30º=5 Ν

F2ψ=F2·συν60º=6 Ν

F3ψ=F3·ημ45º=7 Ν

ΣFx=F1x+F2x-F3x-F4=1,7 Ν

ΣFψ=F1ψ-F2ψ-F3ψ=-8 Ν 

Άρα: 

F²=ΣFx²+ΣFψ² 

περίπου  

F=8,2 N 

Eπίσης έχουμε: 

εφη= ΣFψ/ΣFx=-8/1,7=-4,7

Άρα η συνισταμένη δύναμη έχει μέτρο F=8,2 N και ισχύει για την γωνία  εφη=-4,7.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Σφαίρα βάρους Β=10 Ν είναι δεμένη στην άκρη ενός σχοινιού που είναι στερεωμένο στην οροφή και ισορροπεί.Στη σφαίρα ασκούμε μια οριζόντια δύναμη F και τότε ισορροπεί σε νέα θέση,όπου το νήμα σχηματίζει γωνία φ (ημφ=0,6 και συνφ=0,8) με την κατακόρυφη.
α) Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα πριν ασκηθεί η δύναμη F και να βρεθεί η συνισταμένη τους.
β) Να υπολογιστεί η δύναμη F καθώς επίσης και η δύναμη που ασκεί το νήμα στη σφαίρα, στη νέα θέση ισορροπίας.

ΛΥΣΗ

α) Στη σφαίρα ασκούνται δύο δυνάμεις:
το βάρος της λόγω της έλξης της Γης και η δύναμη T που ασκεί το νήμα,την οποία ονομάζουμε τάση του νήματος.
Αφού η σφαίρα ισορροπεί,θα ισχύει:

Τ=Β

άρα 

Τ=10 Ν

Άρα η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ΣF=0 αφού η σφαίρα ισορροπεί και η τάση του νήματος έχει μέτρο Τ=10 Ν.  
β) H σφαίρα ισορροπεί υπό την επίδραση τριών δυνάμεων B, T′ και F.

Av αναλύσουμε την τάση του νήματος σε δύο συνιστώσες, από το σχήμα προκύπτει ότι:

Τ′x=Τ′·ημφ

Τ′y=Τ′·συνφ

Αφού η σφαίρα ισορροπεί,θα ισχύει:

ΣFx=0

ΣFy=0Δηλαδή

Τ′·συνφ=Β   και

F=Τ′·ημφ

Με αντικατάσταση παίρνουμε:

Τ′·0,8=10 N               ή     

Τ′=12,5 N

και

F=12,5 N·0,6             ή     

F=7,5 N

Άρα στη νέα θέση ισορροπίας η δύναμη F έχει μέτρο F=7,5 N και η δύναμη που ασκεί το νήμα στη σφαίρα έχει μέτρο Τ′=12,5 N. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Ένα σώμα μάζας 1 kg κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο και η ταχύτητά του δίνεται από τη σχέση:

υ=4·t   (S.I.)

Το σώμα και το οριζόντιο επίπεδο παρουσιάζουν τριβή με συντελεστή μ=0,2.
Δίνεται ακόμη ότι στο σώμα δρα σταθερή οριζόντια δύναμη κατά την κατεύθυνση της κίνησης με μέτρο F,ενώ η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή g=10 m/s²
α) Να υπολογίσετε την τιμή της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα.
β) Να υπολογίσετε την ορμή του σώματος 5 s μετά την έναρξη της κίνησης.
γ) Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε όλες τις δυνάμεις που δρουν στο σώμα.
δ) Να υπολογίσετε το συνολικό έργο που παράγουν οι παραπάνω δυνάμεις στα 5 πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησης.

ΛΥΣΗ

α) ΣF=4 Ν,  
β) P=20 kg m/s,  
γ) Τ=2 N,w=10 N,FN=10 N,F=6 N,  
δ) Wολ=200 J.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου κλίσης φ με  ημφ=0,6,και ύψους h=2,4 m,εκτοξεύεται προς τα κάτω ένα σώμα μάζας m=2 kg,με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0=1 m/s.Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος-κεκλιμένου επιπέδου είναι μ=5/8.
Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη.
Να υπολογίσετε:
Α)α) το μέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκείται στο σώμα.
β) την επιτάχυνση του σώματος.
γ) το χρόνο που χρειάζεται το σώμα για να φτάσει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου και το μέτρο της ορμής του σώματος τη στιγμή που φτάνει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου.
Β) Αν το κεκλιμένο επίπεδο ήταν λείο και δεν υπήρχε τριβή,να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας με την οποία θα έφτανε το σώμα στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου.
Δίνονται:ημφ=0,6,συνφ=0,8,g=10 m/s².

ΛΥΣΗ

Α) α) Τ=10 Ν, 
β) α=1 m/s²,    
γ) t=2 s,p=6 kg m/s,   
Β) u=7 m/s.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Σε σώµα µάζας m=2 kg που ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια δύναµη F.To σώµα,όταν µετατοπιστεί 80 m,έχει αποκτήσει ταχύτητα µέτρου υ=40 m/s.
Να βρείτε το µέτρο της δύναµης F.

ΛΥΣΗ

F=20 N.

ΑΣΚΗΣΗ 4

Σώµα µάζας m=15 kg κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο µε ταχύτητα µέτρου υ0=30 m/s.Τη χρονική στιγµή t=0 στο σώµα ασκείται οριζόντια δύναµη F που έχει την κατεύθυνση της κίνησης του σώµατος.Μετά από χρόνο t=0 s,το σώµα έχει µετατοπιστεί 500 m. 
Να βρείτε το µέτρο της δύναµης F.

ΛΥΣΗ

F=60 N 

ΑΣΚΗΣΗ 5

Σώµα µάζας m=5 kg κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο µε ταχύτητα µέτρου υ0=20 m/s.Τη χρονική στιγµή t=0 στο σώµα ενεργεί οριζόντια δύναµη F=20 N µε κατεύθυνση αντίθετη της κίνησης του σώµατος.
Να βρείτε: 
α) Την επιβράδυνση του σώµατος. 
β) To χρόνο που απαιτείται µέχρι να σταµατήσει. 
γ) Πόση είναι η συνολική του µετατόπιση µέχρι να σταµατήσει;

ΛΥΣΗ

α) -4 m/s2
β) t=5 s 
γ) x=50 m 

ΑΣΚΗΣΗ 6

Βλήµα µάζας 200 g κινείται ευθύγραµµα και οριζόντια και διαπερνά κοµµάτι ξύλου πάχους d=2 m.To βλήµα λίγο πριν µπει στο ξύλο έχει ταχύτητα µέτρου V1=120 m/s και,όταν βγαίνει,V2=40 m/s. 
α) Να βρείτε το µέτρο της δύναµης F που ασκεί το ξύλο στο βλήµα. 
β) Πόσο θα έπρεπε να είναι το πάχος του ξύλου,ώστε το βλήµα να µην έβγαινε από το ξύλο;

ΛΥΣΗ

α) F=640 N 
β) d=2,25 m 

ΑΣΚΗΣΗ 7

Σε σώµα µάζας m=2 kg που ηρεµεί σε οριζόντιο δάπεδο ενεργεί δύναµη F=10 N. ∆ιαπιστώνεται ότι το σώµα µετά από 5 m έχει αποκτήσει ταχύτητα υ=10 m/s.
Να βρείτε αν στο σώµα ενεργεί άλλη δύναµη εκτός από την F και να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά της.

ΛΥΣΗ

Ενεργεί δύναµη F1=10 N που έχει την κατεύθυνση της F. 

ΑΣΚΗΣΗ 8

Σε ένα test drive µία µοτοσικλέτα «έπιασε» τα 100 km/h σε χρόνο 6,6 s.H µάζα της µοτοσικλέτας είναι M=320 kg και η µάζα του µοτοσικλετιστή είναι m=80 kg.
Av η συνολική αντίσταση που προβάλλεται στην κίνηση του αυτοκίνητου έχει µέτρο F1=2.300 N,να βρείτε: 
α) Τη δύναµη που ασκεί ο κινητήρας στη µοτοσικλέτα. 
β) Τη µετατόπιση της µοτοσικλέτας όταν «πιάσει» τα 100 km/h.

ΛΥΣΗ

α) F=3.980 N 
β) 91,47 m 

ΑΣΚΗΣΗ 9

Ένας άδειος κουβάς έχει µάζα m=4 kg και γεµάτος µε νερό έχει µάζα M=12 kg.O άδειος κουβάς κατεβαίνει σε πηγάδι µε σταθερή επιτάχυνση α1=2 m/s2.Όταν γεµίσει µε νερό,ανεβαίνει µε σταθερή επιτάχυνση α2=1 m/s2.
Να βρεθεί η τάση του νήµατος όταν: 
α) Κατεβάζουµε τον κουβά, 
β) Ανεβάζουµε τον κουβά. 
∆ίνεται g=10 m/s2.

ΛΥΣΗ

α) T=32 N 
β) T=132 N 

ΑΣΚΗΣΗ 10

Ένας ανελκυστήρας µάζας m=600 kg κατεβαίνει µε ταχύτητα 4 m/s.Όταν πρόκειται να σταµατήσει,επιβραδύνεται και σταµατά σε χρόνο t=2 s.
Να βρείτε:
α) Την επιβράδυνση του ανελκυστήρα. 
β) To µέτρο της δύναµης που ασκείται στον ανελκυστήρα από το συρµατόσχοινο. 
γ) Av µέσα στον ανελκυστήρα βρίσκονται δυο άτοµα µάζας m=80 kg το καθένα,να βρείτε πόση θα είναι τότε η δύναµη που θα ασκηθεί στον ανελκυστήρα από το συρµατόσχοινο για να σταµατήσει στον ίδιο χρόνο. 
∆ίνεται g=10 m/s2.

ΛΥΣΗ

α) α=-2 m/s2
β) T=7.200 N 
γ) T=8.800 N 

ΑΣΚΗΣΗ 11

Σώµα βάρους B=500 N είναι τοποθετηµένο στο δάπεδο ενός ανελκυστήρα.
Να βρείτε τη δύναµη που ασκεί το δάπεδο του ανελκυστήρα στο σώµα όταν: 
α) Ανεβαίνει µε σταθερή ταχύτητα υ=10 m/s. 
β) Κατεβαίνει µε σταθερή επιτάχυνση α=2 m/s2
γ) Ανεβαίνει µε σταθερή επιτάχυνση α=5 m/s2
δ) Κατεβαίνει µε σταθερή επιβράδυνση α=-4 m/s2
∆ίνεται g=10 m/s2.

ΛΥΣΗ

α) N=500 N 
β) N=400 N 
γ) N=250 N 
δ) N=700 N 

ΑΣΚΗΣΗ 12

Σώµα µάζας m=5 kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο.Στο σώµα ενεργεί δύναµη F1=20 N για χρόνο 10 s.Στο τέλος του 10ου δευτερολέπτου η δύναµη F1 καταργείται και την ίδια χρονική στιγµή στο σώµα αρχίζει να ενεργεί δύναµη F2 µε κατεύθυνση αντίθετη της κίνησης του σώµατος.Av το σώµα σταµατήσει αφού µετατοπιστεί 400 m απότη στιγµή που ασκήθηκε η δύναµη F2:
α) Να βρείτε το µέτρο της δύναµης F2
β) Να κατασκευάσετε τα διαγράµµατα δύναµης-χρόνου,επιτάχυνσης-χρόνου και ταχύτητας-χρόνου.

ΛΥΣΗ

 F2=10 N 

ΑΣΚΗΣΗ 13

Σε ένα σώµα που ηρεµεί σε οριζόντιο δάπεδο ενεργεί κατακόρυφη δύναµη F για χρόνο 4 s.Av το µέτρο της δύναµης F είναι διπλάσιο από το µέτρο του βάρους του σώµατος,να βρείτε το µέγιστο ύψος στο οποίο φτάνει το σώµα. 
∆ίνεται g=10 m/s2.

ΛΥΣΗ

x=160 m 

ΑΣΚΗΣΗ 14

∆υο σώµατα µε µάζες m1=2 kg και m2=1 kg βρίσκονται σε απόσταση 50 m και ηρεµούν.To σώµα µάζας mπροηγείται του σώµατος µάζας m2.Την ίδια χρονική στιγµή στα σώµατα ενεργούν δύο οµόρροπες συγγραµµικές δυνάµεις µε µέτρα F1=8 N και F2=3 N αντίστοιχα.
Να βρείτε µετά από πόσο χρόνο η µεταξύ τους απόσταση θα γίνει 100 m.

ΛΥΣΗ

t=10 s

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Δύο δυνάμεις με μέτρα F1=8 Ν και F2=6 Ν ασκούνται σε ένα σώμα.
Να υπολογίσετε τη συνισταμένη τους στην περίπτωση που η γωνία μεταξύ των δύο δυνάμεων είναι:
α) 0° 
β) 180° 
γ) 90°.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Τέσσερις κάθετες μεταξύ τους δυνάμεις έχουν μέτρα F1=12 Ν και F2=25 Ν,F3=9 Ν,F4=17 Ν.
Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης τους.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Όταν δύο δυνάμεις  F1 και  F2 έχουν ίδια κατεύθυνση, δίνουν συνισταμένη που έχει  μέτρο 7 Ν.Όταν οι ίδιες δυνάμεις έχουν αντίθετες κατευθύνσεις,δίνουν συνισταμένη η οποία έχει μέτρο 1 N και ίδια κατεύθυνση με τη δύναμη F2.
Να βρείτε το μέτρο της συνισταμένης τους, όταν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες.

ΑΣΚΗΣΗ 4

Τρεις δυνάμεις F1=4 Ν,F2=10 Ν και F3<F2 ασκούνται σε ένα σώμα.Από αυτές οι δυνάμεις F2 και F3 έχουν ίδια διεύθυνση,ενώ η F1 είναι κάθετη στη διεύθυνση των δύο άλλων δυνάμεων.Αν η συνισταμένη όλων των δυνάμεων έχει μέτρο F=5 Ν,να βρείτε το μέτρο και τη φορά της F3.

ΑΣΚΗΣΗ 5

Αν κρεμάσουμε από ένα ελατήριο ένα σώμα μάζας 4 kg,το ελατήριο επιμηκύνεται κατά 6 cm.
Να υπολογίσετε τη σταθερά του ελατηρίου.Πόση μάζα θα έχει ένα σώμα το οποίο επιμηκύνει το ίδιο ελατήριο κατά 9 cm,όταν το κρεμάσουμε από αυτό;

ΑΣΚΗΣΗ 6

Ένα σώμα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από το πιο ψηλό σηµείο µιας πολυκατοικίας.Ο χρόνος για να φτάσει στο έδαφος είναι 3 s,να βρείτε το ύψος της πολυκατοικίας καθώς και τη ταχύτητα µε την οποία φτάνει στο έδαφος το σώμα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ-ΔΥΟ ΣΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Ένα ελατήριο επιμηκύνεται 3 cm όταν ασκείται πάνω του μια δύναμη 12 Ν. 
α) Πόσο θα επιμηκυνθεί αν του ασκηθεί δύναμη 20 Ν; 
β) Πόση δύναμη πρέπει να του ασκηθεί για να αυξηθεί το μήκος του κατά 10 cm;

ΑΣΚΗΣΗ 2

Στην εικόνα 3.22 τα δυο παιδιά ασκούν δυνάμεις F1=60 Ν και F2=115 Ν με φορά προς τα δεξιά και τα άλλα δυο δυνάμεις F3=85 Ν και F4=70 Ν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Πόση είναι η συνισταμένη των δυνάμεων;
Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί ο κρίκος;

ΑΣΚΗΣΗ 3

Σ' έναν κρίκο συνδέονται δυο νήματα.Μέσω των νημάτων ασκούνται στον κρίκο δυο δυνάμεις με μέτρα F1=4 Ν και F2=3 Ν.
Πόση είναι η συνολική δύναμη που ασκείται στον κρίκο,όταν οι δυο δυνάμεις έχουν: 
α) ίδια κατεύθυνση, 
β) αντίθετη κατεύθυνση, 
γ) σχηματίζουν γωνία 90°;

ΑΣΚΗΣΗ 4

Δυο δυνάμεις F1 και F2 έχουν το ίδιο μέτρο 10 Ν.
Να βρεθεί γραφικά η συνισταμένη τους,αν οι δυο δυνάμεις έχουν κοινό σημείο εφαρμογής και σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία: 
α) 0° 
β) 45° 
γ) 60° 
δ) 90° 
ε) 180°.

ΑΣΚΗΣΗ 5

Στο παρακάτω σχήμα παριστάνονται επτά δυνάμεις.
Να σχεδιάσεις τις δυνάμεις που είναι αντίθετες στις F1,F2,F3.Οι δυνάμεις F4 και F5 έχουν σημείο εφαρμογής το Α και οι δυνάμεις F6 και F7 έχουν σημείο εφαρμογής το Β. 
Να βρεις γραφικά τη συνισταμένη τους και να υπολογίσεις το μέτρο της.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Σ' ένα αντικείμενο ασκούνται δυο δυνάμεις.Μια οριζόντια με μέτρο 6 Ν και μια κατακόρυφη με μέτρο 8 Ν.
Να βρεις το μέτρο και τη διεύθυνση της συνισταμένης των δυο δυνάμεων.

ΑΣΚΗΣΗ 7

Ένα μικρό έλκηθρο τραβιέται με ένα σκοινί που σχηματίζει γωνία 45° με το οριζόντιο έδαφος.Μέσω του σκοινιού ασκείται στο έλκηθρο μια δύναμη F=50 Ν. 
Να αναλύσεις την F σ' ένα σύστημα οριζόντιου και κατακόρυφου άξονα.
Να προσδιορίσεις γραφικά τα μέτρα των δυο συνιστωσών δυνάμεων.

ΑΣΚΗΣΗ 8

Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 kg κινείται με σταθερή ταχύτητα 50 km/h.
Ποιο είναι το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σ' αυτό;

ΑΣΚΗΣΗ 9

Ένα βιβλίο Φυσικής είναι ακίνητο πάνω στο τραπέζι.Αν το σπρώξεις με το χέρι σου,γλιστράει πάνω στο τραπέζι και σταματάει. 
α) Πώς εξηγείς ότι το βιβλίο παραμένει ακίνητο πριν ασκηθεί σε αυτό η δύναμη από το χέρι σου; 
β) Γιατί το βιβλίο κινείται όταν το σπρώχνεις με το χέρι σου; 
γ) Πώς εξηγείς ότι το βιβλίο τελικά θα σταματήσει,όταν πάψεις να το σπρώχνεις; 
δ) Κάτω από ποιες συνθήκες το βιβλίο θα κινηθεί με σταθερή ταχύτητα;

ΑΣΚΗΣΗ 10

Ένα κουτί μάζας 2 kg βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο χωρίς τριβές και του ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη F με μέτρο 10 Ν.
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:
Το κουτί θα κινηθεί με 
α) σταθερή ταχύτητα 5 m/s, 
β) σταθερή ταχύτητα 20 m/s, 
γ) μεταβαλλόμενη ταχύτητα.

ΑΣΚΗΣΗ 11

Στην εικόνα 3.22 τα δυο παιδιά προς τα δεξιά ασκούν δυνάμεις F1=125 Ν και F2=50 Ν,ενώ τα δυο παιδιά που τραβούν τα σχοινιά προς τα αριστερά, ασκούν δυνάμεις F3=100 Ν και F4.
Υπολόγισε το μέτρο της F4,αν ο κρίκος παραμένει ακίνητος.

ΑΣΚΗΣΗ 12

Ο κρίκος που παριστάνεται στο σχήμα είναι δεμένος με δυο νήματα και ισορροπεί. 
Αν η δύναμη του βάρους που ασκείται στον κρίκο έχει μέτρο 6 Ν και η δύναμη Fπου ασκείται από το οριζόντιο νήμα έχει μέτρο 8 Ν,να προσδιοριστεί το μέτρο της δύναμης F2 που ασκείται από το άλλο νήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 13

Με τη βοήθεια ενός σχοινιού ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη σε ένα κιβώτιο που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά πάνω σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο.Αν η δύναμη του βάρους που ασκείται στο κιβώτιο έχει μέτρο 200 Ν και η δύναμη της τριβής 80 Ν: 
α) Να σχεδιάσεις όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο. 
β) Υπολόγισε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το σκοινί και της συνισταμένης δύναμης που ασκεί το έδαφος.

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΑΣΚΗΣΗ 14

Από ένα νήμα κρεμάμε σφαίρα βάρους 5 Ν,όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.
Να σχεδιάσεις και να υπολογίσεις τα μέτρα των δυνάμεων,που ασκούνται: 
α) στη σφαίρα, 
β) στο νήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 15

Ένα κιβώτιο βάρους 20 Ν ισορροπεί πάνω σ' ένα τραπέζι.
α) Να σχεδιάσεις τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο και να υπολογίσεις τα μέτρα τους. 
β) Να υπολογίσεις το μέτρο της δύναμης που ασκεί το κιβώτιο στο τραπέζι και να τη σχεδιάσεις.

ΑΣΚΗΣΗ 16

Ένα παιδί στο οποίο ασκείται βάρος μέτρου 40 Ν,στέκεται σε μια ζυγαριά μπάνιου.Η ζυγαριά αυτή είναι ουσιαστικά ένα δυναμόμετρο και είναι βαθμολογημένη σε Ν. 
α) Ποιο είναι το μέτρο και ποια η κατεύθυνση της δύναμης που ασκεί η ζυγαριά στο παιδί; 
β) Στη συνέχεια το παιδί παίρνει στα χέρια του ένα γατάκι βάρους 10 Ν.Ποια είναι τώρα η ένδειξη της ζυγαριάς; 
γ) Αφού ο παιδί αφήσει το γατάκι,έρχεται ο πατέρας του και τον πιέζει στους ώμους προς τα κάτω με μια δύναμη μέτρου 60 Ν.Ποια είναι τώρα η ένδειξη της ζυγαριάς;
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868