ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5:15 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

|
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης I=4 Α.
Να βρεθούν:
α) το φορτίο που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t=4 s.
β) ο αριθμός των ηλεκτρονίων που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t=4 s.
Δίνεται:|qe|=1,6·10-19 C.

ΛΥΣΗ

α) Από τον ορισμό της έντασης I του ρεύματος έχουμε:

I=q/t

q=I·t

q=16 C

Άρα το φορτίο που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t=4 s είναι q=16 C.
β) Έστω N ο αριθμός των ηλεκτρονίων.
Είναι:

q=N·|qe|

N=q/|qe|

N=1020 ηλεκτρόνια

Άρα αριθμός των ηλεκτρονίων που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t=4 s είναι N=1020 ηλεκτρόνια.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό δίνεται από τη σχέση Ι=10+2·t (t σε s,I σε A). 
α) Να γίνει η γραφική παράσταση I=f(t). 
β) Να βρείτε το φορτίο που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο 5 s.

ΛΥΣΗ

α) Η εξίσωση I=f(t) είναι εξίσωση πρώτου βαθμού ως προς t. Επομένως, η γραφική της παράσταση είναι ευθεία.

Για t=0 είναι I=10 Α.

Για t=5 s είναι I=(10+2·5) Α=20 Α.

Η γραφική της παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
β) Η ένταση I του ρεύματος δεν είναι σταθερή.Επομένως,δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση q=I·t.Το φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού από t=0 ως t=5 s είναι ίσο αριθμητικά με το γραμμοσκιασμένο εμβαδό στη γραφική παράσταση I=f(t).
Άρα:

q=(10+20)·5/2

q=75 μC

Άρα το φορτίο που περνάει από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο χρόνο 5 s είναι q=75 μC.

ΝΟΜΟΣ OHM

ΑΣΚΗΣΗ 1

Η τάση στα άκρα ενός μεταλλικού αγωγού είναι V=200 V και η αντίστασή του R=5 Ω.
Να βρεθεί η ένταση I του ρεύματος που τον διαρρέει.

ΛΥΣΗ

Από το νόμο του Ohm έχουμε:

I=V/R

I=200 V/5 Ω

I=40 Α

Άρα η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον μεταλλικό αγωγό είναι I=40 Α.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Να δείξετε ότι η ολική αντίσταση του συστήματος δύο αντιστατών με ίσες αντιστάσεις είναι: 
α) ίση με το διπλάσιο της αντίστασης κάθε αντιστάτη,αν αυτοί συνδέονται σε σειρά  
β) ίση με το μισό της αντίστασης κάθε αντιστάτη,αν αυτοί συνδέονται παράλληλα. 

ΛΥΣΗ

Έστω R0 η αντίσταση κάθε αντιστάτη. 
α) Η ολική αντίσταση του συστήματος δύο αντιστατών με ίσες αντιστάσεις,αν αυτοί συνδέονται σε σειρά είναι:

R=R1+R2

R=R0+R0

R=2·R0

Άρα η ολική αντίσταση του συστήματος δύο αντιστατών με ίσες αντιστάσεις,αν αυτοί συνδέονται σε σειρά είναι ίση με το διπλάσιο της αντίστασης κάθε αντιστάτη.
β) Η ολική αντίσταση του συστήματος δύο αντιστατών με ίσες αντιστάσεις,αν αυτοί συνδέονται παράλληλα είναι:

1/R12=1/R1+1/R2

R=R1·R2/R1+R2

R=R0·R0/R0+R0

R=R20/2·R0

R=R0/2

Άρα η ολική αντίσταση του συστήματος δύο αντιστατών με ίσες αντιστάσεις,αν αυτοί συνδέονται παράλληλα είναι ίση με το μισό της αντίστασης κάθε αντιστάτη.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Δύο αντιστάσεις R1=4 Ω και R2=6 Ω συνδέονται σε σειρά και στα άκρα της συνδεσμολογίας εφαρμόζεται τάση V=100 V. 
Να βρεθούν:
α) Η ισοδύναμη αντίσταση.
β) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση.
γ) Η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης.
ΛΥΣΗ

α) H ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας είναι:

R=R1+R2

R=4 Ω+6 Ω

R=10 Ω

Άρα η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας είναι  R=10 Ω.
β) H ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις αντιστάσεις και την πηγή τροφοδοσίας υπολογίζεται από το νόμο του Ohm:

I=V/R=100 V/10 Ω=10 A

Είναι:

I=I1=I2=10 A

Άρα η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση είναι I=10 A.

γ) Οι τάσεις στις αντιστάσεις R1 και R2 υπολογίζονται από το νόμο του Ohm:

I1=V1/R1

V1=I1·R1

V1=40 V

Άρα η τάση στην αντίσταση R1 είναι V1=40 V.

I2=V2/R2

V2=I2·R2

V2=60 V

Άρα η τάση στην αντίσταση R2 είναι V2=60 V.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Δύο αντιστάσεις R1=10 Ω και R2=15 Ω συνδέονται παράλληλα και στις άκρες του συστήματος εφαρμόζεται τάση V=90 V. 
Να βρεθούν:
α) Η ισοδύναμη αντίσταση.
β) Οι τάσεις στα άκρα των αντιστάσεων R1 και R2.
γ) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και την πηγή τροφοδοσίας.

ΛΥΣΗ

α) H ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας δίνεται:

1/R=1/R1+1/R2

R=R1·R2/R1+R2

R=6 Ω

Άρα η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας είναι R=6 Ω.
β) H τάση κάθε αντίστασης είναι ίση με V=90 V.

V1=V2=V=90 V

Άρα οι τάσεις στα άκρα των αντιστάσεων R1 και R2 είναι V=90 V.
γ) H ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις αντιστάσεις R1,R2 και την πηγή τροφοδοσίας υπολογίζονται από το νόμο του Ohm:

I1=V1/R1=90 V/10 Ω=9 A

I2=V2/R2=90 V/15 Ω=6 A

I=V/R=90 V/6 Ω=15 A

H ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή μπορεί να υπολογιστεί και από τον 1o κανόνα του Kirchhoff:

I=I1+I2

I=9 A+6 A=15 A

Άρα η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την  αντίσταση R1 είναι I1=9 A.
Άρα η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την  αντίσταση Rείναι I2=6 A. 
Άρα η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή τροφοδοσίας είναι I=15 A. 
ΑΣΚΗΣΗ 4

Δίνεται η συνδεσμολογία των αντιστάσεων του παρακάτω σχήματος και ότι R1=2 Ω,R2=3 Ω,R3=10 Ω,R4=5 Ω και V=30 V. 

Να βρεθούν:
α) η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις R1,R2 και τις R3,R4.
β) η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Β και Δ.
ΛΥΣΗ

α) Οι R1,R2 συνδέονται σε σειρά και στα άκρα τους Α,Γ έχουμε διαφορά δυναμικού V.
Άρα,η ένταση Iτου ρεύματος που διαρρέει τις R1,R2 είναι:

I1=V/R1+R2

I1=30 V/(2 Ω+3 Ω)

I1=6 Α

Άρα η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις R1,R2 είναι I1=6 Α.
Oι R3,R4 συνδέονται σε σειρά και στα άκρα τους Α,Γ έχουμε επίσης τάση V.
Άρα η ένταση I2 του ρεύματος που διαρρέει τις R3,R4 είναι:

I1=V/R3+R4

I1=30 V/(10 Ω+5 Ω)

I2=2 Α


Άρα η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις R3,R4 είναι I2=2 Α.
β)H τάση στα άκρα της R1 είναι:

VΑ-VΒ=I1·R1                               (3)

και η τάση στα άκρα της R3 είναι:

VΑ-VΔ=I2·R3                               (4)

Αφαιρούμε τις (3) και (4) κατά μέλη,οπότε έχουμε:

VΑ-VΒ-(VΑ-VΔ)=I1·R1- I2·R3

VΑ-VΒ-VΑ+VΔ=I1·R1- I2·R3

VΒ-VΔ=I2·R3-I1·R1=8 V

Άρα η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Β και Δ είναι VΒ-VΔ=8 V.

ΑΣΚΗΣΗ 5

Δύο αντιστάσεις R1=6 Ω και R2=3 Ω συνδέονται παράλληλα.Σε σειρά με το συνδυασμό των αντιστάσεων συνδέεται αντίσταση R3=10 Ω και παράλληλα με το σύστημα των τριών πρώτων αντιστάσεων συνδέεται αντίσταση R4=4 Ω.Στα άκρα της συνδεσμολογίας εφαρμόζεται τάση V=36 V. 
Να βρεθούν: 
α) Η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας. 
β) Η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης,η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και η ένταση που διαρρέει την πηγή τροφοδοσίας.

ΛΥΣΗ

α) Οι αντιστάσεις R1 και R2 συνδέονται παράλληλα όπως φαίνεται στο σχήμα α. Η ισοδύναμη αντίσταση R12 δίνεται από τη σχέση:

1/R12=1/R1+1/R2

R12=R1·R2/R1+R2

R12=2 Ω

Οι αντιστάσεις R12 και R3 συνδέονται σε σειρά όπως φαίνεται στο σχήμα β.
Η ισοδύναμη αντίσταση R123 είναι:

R123=R12+R3

R123=2 Ω+10 Ω

R=12 Ω

Οι αντιστάσεις R123 και R4 συνδέονται παράλληλα όπως φαίνεται στο σχήμα γ,οπότε η ισοδύναμη αντίσταση R δίνεται από τη σχέση:

1/R=1/R123+1/R4          

R=R123·R4/R123+R4      


R=3 Ω


Άρα η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας είναι  R=3 Ω.
β) Η ένταση I του ρεύματος που διαρρέει την πηγή τροφοδοσίας και την ισοδύναμη αντίσταση R υπολογίζεται με τη βοήθεια του νόμου του Ohm στο κύκλωμα όπως φαίνεται στο σχήμα δ.

I=V/R

I=36 V/3 A

I=12 A

Άρα η ένταση I του ρεύματος που διαρρέει την πηγή τροφοδοσίας είναι I=12 A
Οι αντιστάσεις R123 και R4 έχουν κοινή τάση, που είναι ίση με την τάση τροφοδοσίας V.
Από το νόμο του Ohm υπολογίζουμε τις εντάσεις Ι4 και Ι123:

I4=V4/R4

I4=36 V/4 Ω

I4=9 A

Άρα η ένταση I του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R4 είναι I4=9 A.

και

I123=V123/R123

I123=V/R123

I123=36/12 A

I123=3 A

Οι αντιστάσεις R3 και R12 συνδέονται σε σειρά,οπότε διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα,που είναι ίσο με το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση R123 όπως φαίνεται στο σχήμα β.
Δηλαδή:

I123=I12=I3=3 A

Άρα η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R3 είναι I3=3 A.
Εφαρμόζοντας το νόμο του Ohm για τις αντιστάσεις R3 και R12 βρίσκουμε:

I3=V3/R3

V3=I3R3

V3=3·10 V

V3=30 V

Άρα η τάση  του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R3 είναι V3=30 V.

και

I12=V12/R12

V12=I12·R12

V12=3·2 V

V12=V

Οι αντιστάσεις R1 και R2 συνδέονται παράλληλα,οπότε έχουν κοινή τάση,που είναι ίση με την τάση V12 όπως φαίνεται στο σχήμα α:

V1=V2=V12=6 V

Άρα η τάση  του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R1 είναι V1=6 V.

Άρα η τάση  του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R1 είναι  V2=6 V.
Εφαρμόζοντας το νόμο του Ohm για την αντίσταση Rβρίσκουμε:

I1=V1/R1

I1=6/6 A

I1=1 A

Άρα η ένταση I του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R1 είναι I1=1 A.
Εφαρμόζοντας το νόμο του Ohm για την αντίσταση Rβρίσκουμε:

I2=V2/R2

I2=6/3 A

I2=2 A

Άρα η ένταση I του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R2 είναι I2=2 A.

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Σε ένα κύκλωμα η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι 0,5 Α.
Να υπολογίσετε το ηλεκτρικό πεδίο που περνάει από τη διατομή σε χρόνο 6 min.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Α και Β ενός αγωγού είναι 20 Volt και το φορτίο που μετακινείται από το Α στο Β είναι 15,5 Cb.
Πόσο έργο παράγεται από τη μετακίνηση αυτή;

ΑΣΚΗΣΗ 3

Η ένταση του ρεύματος σε έναν αγωγό ΑΒ είναι 0,4 Α και η διαφορά δυναμικού στα άκρα του είναι 6 V.
Να υπολογίστούν το φορτίο που διέρχεται από τη διατομή Α σε χρόνο 2 και το έργο που παράγεται κατά τη μετακίνηση του φορτίου αυτού από το Α στο Β

ΑΣΚΗΣΗ 4

Δύο αντιστάτες παρουσιάζουν αντιστάσεις 2 Ω ο πρώτος και 8 Ω ο δεύτερος.

Να βρεθεί η αντίσταση του συστήματός τους όταν αυτοί συνδέονται:
α) σε σειρά.
β) παράλληλα.

ΑΣΚΗΣΗ 5


Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις 1 Ω ο πρώτος και 4 Ω ο δεύτερος συνδέονται σε σειρά.

Αν στα άκρα του πρώτου αντιστάτη εφαρμόζεται τάση  2 V,να βρεθούν:
α) η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει,
β) η τάση στα άκρα του δεύτερου αντιστάτη,
γ) η ολική αντίσταση του συστήματός τους.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Ένας αντιστάτης αντίστασης R συνδέεται με πηγή η οποία δίνει στο κύκλωμα ηλεκτρική ενέργεια Ε=16 J σε χρόνο t=32 s.Επιπλέον στο ίδιο χρονικό διάστημα περνούν από μια διατομή του σύρματος του αντιστάτη Ν=2×10−21 ηλεκτρόνια.
Να βρείτε: 
α) Την ένταση Ι του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
β) Την τάση V της πηγής.
γ) Την αντίσταση R του αντιστάτη. 
Δίνεται:e=- 1.6×10−19 C

ΑΣΚΗΣΗ 7

Μια μπαταρία η οποία καταναλώνει χημική ενέργεια Εχημ=8000 J σε χρόνο t=4 s συνδέεται με αντιστάτη αντίστασης R.Αν σε χρόνο t=4 s περνούν από μια διατομή του σύρματος της αντίστασης Ν=4×1020 ηλεκτρόνια να βρείτε:
α) Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
β) Την τάση στα άκρα της μπαταρίας.
γ) Την αντίσταση R. 
Δίνεται:e=-1.6×10−19 C

ΑΣΚΗΣΗ 8

Μια πηγή τάσης V=6400 J συνδέεται με καταναλωτή που μετατρέπει όλη την ηλεκτρική ενέργεια που του μεταφέρουν Ν=24×1019 ηλεκτρόνια σε χρόνο t=2,4 s,σε θερμική.
Να βρεθούν:
α) Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
β) Την αντίσταση R του καταναλωτή .
γ) Την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει η πηγή η πηγή στο κύκλωμα.

ΑΣΚΗΣΗ 9

Δυο αντιστάτες με αντιστάσεις 4 Ω ο πρώτος και 2 Ω ο δεύτερος συνδέονται παράλληλα.Αν η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον πρώτο αντιστάτη είναι 3 Α,να βρεθούν: 
α) η τάση στα άκρα του
β) η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το δεύτερο αντιστάτη
γ) η ολική αντίσταση του συστήματός τους.

ΑΣΚΗΣΗ 10

Ένας αντιστάτης αντίστασης R=25 Ω συνδέεται με πηγή τάσης V=625 V και σε χρόνο t=1,6 s περνούν από μια διατομή του σύρματος του Ν=25×1019 ηλεκτρόνια.
α) Ποια η ένταση Ι του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη;
β) Ποιο το φορτίο του ενός ηλεκτρονίου;
γ) Ποια η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα σε χρόνο t=1,6 s;

ΑΣΚΗΣΗ 11

Μια μπαταρία τάσης V=60 V συνδέεται με μεταλλικό αγωγό σταθερής θερμοκρασίας.Το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=15 Α.
α) Να βρείτε το φορτίο που διαπερνά μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t=2 s.
β) Να υπολογίσετε τη χημική ενέργεια που καταναλώνει η μπαταρία.
γ) Να βρείτε την αντίσταση R του αγωγού.
δ) Πόσα ηλεκτρόνια διαπερνούν τον αγωγό σε χρόνο t=2 s.
Δίνεται:e=- 1.6×10−19 C

ΑΣΚΗΣΗ 12

Ένα φωτοστοιχείο συνδέεται με αντιστάτη αντίστασηςR=8 Ω.Από μια διατομή του αντιστάτη διέρχεται φορτίο q=16 C σε χρόνο t=2 s.
α) Πόσο ρεύμα Ι διαρρέει τον αντιστάτη;
β) Πόση φωτεινή ενέργεια καταναλώνει το φωτοστοιχείο;
γ) Ποιος ο αριθμός των ηλεκτρονίων που περνούν από το σύρμα του αντιστάτη σε χρόνο t=4 s ; 
Δίνεται:e=-1.6×10−19C

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρικό κύκλωμα

ΑΣΚΗΣΗ 1

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι 320 μΑ.
Πόσα ηλεκτρόνια «χτυπούν» την επιφάνεια της οθόνης του υπολογιστή κάθε δευτερόλεπτο; 
Το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο είναι e=1.6×10−19C

ΑΣΚΗΣΗ 2

Ένας λαμπτήρας συνδέεται,με τη βοήθεια καλωδίων,σε σειρά με ένα αμπερόμετρο και μια μπαταρία και φωτοβολεί.Η ηλεκτρική τάση στους πόλους της μπαταρίας είναι 9 V.Η ένδειξη του αμπερόμετρου είναι Ι=1,5 Α.
α) Πόσο ηλεκτρικό φορτίο διέρχεται από μια διατομή του σύρματος του λαμπτήρα ανά δευτερόλεπτο;
β) Πόσο ηλεκτρικό φορτίο διέρχεται από την μπαταρία ανά δευτερόλεπτο;
γ) Πόση είναι η χημική ενέργεια της μπαταρίας που μετατρέπεται σε ισοδύναμη ηλεκτρική ανά δευτερόλεπτο;

ΑΣΚΗΣΗ 3

Ένα μοτοποδήλατο και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο χρησιμοποιούν και τα δυο μπαταρίες ίδιας τάσης 12 V,οι οποίες μπορούν να διακινήσουν διαφορετική ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου.Αν υποθέσουμε ότι η μπαταρία του μοτοποδηλάτου μπορεί να διακινήσει φορτίο 4 kC και του αυτοκινήτου 30 kC,να υπολογίσεις το μέγιστο ποσό ενέργειας που μπορεί κάθε μπαταρία να προσφέρει.

Ηλεκτρικό δίπολο και αντίσταση ενός αγωγού

ΑΣΚΗΣΗ 4

Ένας αντιστάτης έχει αντίσταση 50 Ω.Συνδέουμε τα άκρα του αντιστάτη με τους πόλους μιας μπαταρίας.Στους πόλους της μπαταρίας συνδέουμε και ένα βολτόμετρο.Η ένδειξη του βολτόμετρου είναι 5 V.
α) Να αναπαραστήσεις στο τετράδιο σου τη σχηματική αναπαράσταση του αντίστοιχου κυκλώματος.
β) Να σχεδιάσεις την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη και την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή.

ΑΣΚΗΣΗ 5

Ένας μαθητής ενδιαφέρεται να διαπιστώσει αν ο ηλεκτρικός κινητήρας ενός αυτοκίνητου-παιχνιδιού υπακούει στο νόμο του Ωμ.Πραγματοποιεί το κύκλωμα της παρακάτω εικόνας.Μεταβάλλει την τάση που εφαρμόζεται στους πόλους του διπόλου (κινητήρα) και με ένα αμπερόμετρο μετρά την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει.Καταγράφει τα αποτελέσματα των μετρήσεών του στον πίνακα Α1.
Ποιο τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του πίνακα θα προτείνες στο μαθητή προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημά του;Αιτιολόγησε την πρότασή σου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
Τάση (Volt)Ένταση (mΑ)
2
30
4
40
6
35
8
47
10
61

ΑΣΚΗΣΗ 6

Ένα σύρμα από χρωμονικελίνη έχει μήκος 47,1 m και διάμετρο 2 mm.
Να υπολογίσεις την αντίσταση του σύρματος της χρωμονικελίνης λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του πίνακα 2.2 της σελίδας 50.

ΑΣΚΗΣΗ 7

Πρόκειται να συνδέσεις ένα μικρόφωνο το οποίο έχει αντίσταση 4 Ω με το στερεοφωνικό σου συγκρότημα που βρίσκεται σε απόσταση 15 m από αυτό.Η αντίσταση των καλωδίων που θα χρησιμοποιήσεις για τη σύνδεση δεν θέλεις να ξεπερνά τα 0,25 Ω.
Yπολόγισε τη διάμετρο του χάλκινου σύρματος που θα χρησιμοποιήσεις για τη σύνδεση,λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές για την ειδική αντίσταση του χαλκού από τον πίνακα 2.2 της σελίδας 50.

Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων

ΑΣΚΗΣΗ 8

Στα άκρα ενός καλωδίου με σύρμα από χρωμονικελίνη συνδέουμε τους πόλους μιας μπαταρίας.Ρεύμα έντασης 1 mA διαρρέει το καλώδιο.Κόβουμε το καλώδιο στη μέση,συγκολλούμε τα άκρα των κομματιών και στα άκρα της συστοιχίας συνδέουμε τους πόλους της ίδιας της μπαταρίας.
Πόση είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τη μπαταρία σ’ αυτή τη περίπτωση;

ΑΣΚΗΣΗ 9

Διαθέτουμε μια μπαταρία,ένα αμπερόμετρο,τρία βολτόμετρα,δύο αντιστάτες αντιστάσεων R1=40 Ω και R2=60 Ω,καθώς και καλώδια.Πραγματοποιούμε το κύκλωμα η σχηματική αναπαράσταση του οποίου παρουσιάζεται στη παρακάτω εικόνα.Μετά το κλείσιμο του διακόπτη δ η ένδειξη του βολτόμετρου είναι V= 6 V.
Να υπολογίσεις:
α) την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος καθώς και την ένδειξη του αμπερομέτρου,
β) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1,
γ) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2,
δ) τις ένδειξεις των βολτομέτρων V1 και V2.

ΑΣΚΗΣΗ 10

Διαθέτουμε μια μπαταρία,ένα αμπερόμετρο,δύο αντιστάτες αντιστάσεων R1=60 Ω και R2=30 Ω και καλώδια.Πραγματοποιούμε το κύκλωμα της παρακάτω εικόνας.Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι Ι=0,3 Α.

α) Πόση είναι η ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος των δύο αντιστατών;
β) Yπολόγισε την τάση στα άκρα του συστήματος των δύο αντιστατών και στους πόλους της πηγής.
γ) Πόση είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη;
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868