ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 4:41 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης I=4 Α.
Να βρεθούν:
α) το φορτίο που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t=4 s.
β) ο αριθμός των ηλεκτρονίων που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t=4 s.
Δίνεται:|qe|=1,6·10-19 C.

ΛΥΣΗ

α) Από τον ορισμό της έντασης I του ρεύματος έχουμε:

I=q/t                

q=I·t               

q=16 C

Άρα το φορτίο που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t=4 s είναι q=16 C.
β) Έστω N ο αριθμός των ηλεκτρονίων.
Είναι:

q=N·|qe|          

N=q/|qe|           

N=1020 ηλεκτρόνια

Άρα αριθμός των ηλεκτρονίων που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t=4 s είναι N=1020 ηλεκτρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό δίνεται από τη σχέση Ι=10+2·t (t σε s,I σε A). 
α) Να γίνει η γραφική παράσταση I=f(t). 
β) Να βρείτε το φορτίο που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο 5 s.

ΛΥΣΗ

α) Η εξίσωση I=f(t) είναι εξίσωση πρώτου βαθμού ως προς t. Επομένως, η γραφική της παράσταση είναι ευθεία.

Για t=0 είναι I=10 Α.

Για t=5 s είναι I=(10+2·5) Α=20 Α.

Η γραφική της παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
β) Η ένταση I του ρεύματος δεν είναι σταθερή.Επομένως,δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση q=I·t.Το φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού από t=0 ως t=5 s είναι ίσο αριθμητικά με το γραμμοσκιασμένο εμβαδό στη γραφική παράσταση I=f(t).
Άρα:

q=(10+20)·5/2       

q=75 μC


Άρα το φορτίο που περνάει από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο χρόνο 5 s είναι q=75 μC.

ΝΟΜΟΣ OHM

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η τάση στα άκρα ενός μεταλλικού αγωγού είναι V=200 V και η αντίστασή του R=5 Ω.
Να βρεθεί η ένταση I του ρεύματος που τον διαρρέει.

ΛΥΣΗ

Από το νόμο του Ohm έχουμε:

I=V/R 

I=200 V/5 Ω 

I=40 Α

Άρα η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον μεταλλικό αγωγό είναι I=40 Α.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Να δείξετε ότι η ολική αντίσταση του συστήματος δύο αντιστατών με ίσες αντιστάσεις είναι: 
α) ίση με το διπλάσιο της αντίστασης κάθε αντιστάτη,αν αυτοί συνδέονται σε σειρά  
β) ίση με το μισό της αντίστασης κάθε αντιστάτη,αν αυτοί συνδέονται παράλληλα. 

ΛΥΣΗ

Έστω R0 η αντίσταση κάθε αντιστάτη. 
α) Η ολική αντίσταση του συστήματος δύο αντιστατών με ίσες αντιστάσεις,αν αυτοί συνδέονται σε σειρά είναι:

R=R1+R2

R=R0+R0

R=2·R0

Άρα η ολική αντίσταση του συστήματος δύο αντιστατών με ίσες αντιστάσεις,αν αυτοί συνδέονται σε σειρά είναι ίση με το διπλάσιο της αντίστασης κάθε αντιστάτη.
β) Η ολική αντίσταση του συστήματος δύο αντιστατών με ίσες αντιστάσεις,αν αυτοί συνδέονται παράλληλα είναι:

1/R12=1/R1+1/R2

R=R1·R2/R1+R2

R=R0·R0/R0+R0

R=R20/2·R0

R=R0/2

Άρα η ολική αντίσταση του συστήματος δύο αντιστατών με ίσες αντιστάσεις,αν αυτοί συνδέονται παράλληλα είναι ίση με το μισό της αντίστασης κάθε αντιστάτη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Ποιες από τις παρακάτω μονάδες του Διεθνούς Συστήματος είναι θεμελιώδεις και ποιες παράγωγες:1 Α,1 V,1 Cb;Πως ορίζονται οι παράγωγες αυτές μονάδες;
2) Τι είναι διαφορά δυναμικού και πως ορίζεται;
3) Να αποδείξετε ότι το έργο W που παράγεται σε χρόνο σε έναν αγωγό ΑΒ,όταν διαρρέεται από ρεύμα Ι,δίνεται από τον τύπο W=V·I·t.
4) Έχουμε έναν αγωγό ΑΒ.Το φορτίο που περνάει από τη διατομή Β είναι λιγότερο,περισσότερο ή ίσο με το φορτίο που περνάει από τη διατομή Α στον ίδιο χρόνο;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση:
α) των πρωτονίων, 
β) των ηλεκτρονίων,
γ) των νετρονίων,
δ) των ιόντων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

H ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας πηγής:
α) αναφέρεται σε δύο σημεία του κυκλώματος,
β) είναι πάντοτε ίση με την πολική τάση της πηγής,
γ) αποτελεί στοιχείο ταυτότητας της πηγής,
δ) εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τη πηγή.

ΕΡΩΤΗΣΗ  3

Η ηλεκτρική δύναμη Ε μιας πηγής εκφράζει:
α) Τη δύναμη που δέχεται ένα φορτίο ίσο με 1 C όταν περνά μέσα από την ηλεκτρική πηγή.
β) Την τάση που επικρατεί μεταξύ των πόλων της πηγής.
γ) Την ενέργεια που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα ανά μονάδα χρόνου.
δ) Την ενέργεια που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα ανά μονάδα φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ  4

Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού σταθερής θερμοκρασίας είναι ανάλογη:
α) της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει,
β) της διαφοράς δυναμικού που εφαρμόζεται στα άκρα του,
γ) του εμβαδού της διατομής του,
δ) του μήκους του.

ΕΡΩΤΗΣΗ  5

Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού που βρίσκεται σε σταθερή θερμοκρασία:
α) εξαρτάται από την τάση στα άκρα του αγωγού.
β) εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει.
γ) είναι ανάλογη της διατομής του αγωγού.
δ) είναι ανάλογη του μήκους του αγωγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ  6

Η αντίσταση R ομογενούς και ισοπαχούς μεταλλικού αγωγού είναι ανάλογη:
α) Της θερμοκρασίας,
β) Του μήκους,
γ) Του υλικού,
δ) Του εμβαδού της διατομής. 

ΕΡΩΤΗΣΗ  7

Η χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή μειώνεται αν:
α) απομακρύνουμε μεταξύ τους οπλισμούς του,
β) αυξήσουμε το εμβαδόν των οπλισμών του,
γ) αυξήσουμε την τάση του,
δ) μειώσουμε την τάση του.

ΕΡΩΤΗΣΗ  8

Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού σταθερής θερμοκρασίας είναι ανάλογη:
α) της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει
β) της διαφοράς δυναμικού που εφαρμόζεται στα άκρα του
γ) του εμβαδού της διατομής του
δ) του μήκους του

ΕΡΩΤΗΣΗ  9

Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων Κ και Λ ενός ηλεκτρικού πεδίου είναι VΚΛ=-20 V.
Αυτό σημαίνει ότι:
α) το δυναμικό στο Κ είναι μεγαλύτερο από το δυναμικό στο Λ κατά 20 V,
β) όταν φορτίο -1 C μετακινηθεί από το Κ στο Λ το έργο της δύναμης του πεδίου θα είναι 20 J,
γ) αν αφήσουμε στο Κ ένα ηλεκτρόνιο αυτό θα κινηθεί μόνο του προς το Λ,
δ) αν V= +10 V τότε το δυναμικό στο Λ είναι VΛ=+30 V.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΗ  1

α) Η …………..φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αντίθετη από τη φορά κίνησης των ηλεκτρονίων.
β) Η αγωγιμότητα των μετάλλων οφείλεται στα ………..ηλεκτρόνια.
γ) Ο ………. κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.
δ) Όταν ένα ηλεκτρικό πεδίο έχει την ίδια ένταση σε όλα τα σημεία του ονομάζεται …………..
ε) Η ……………ενός αγωγού εκφράζει τη δυσκολία που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα,όταν διέρχεται μέσα απ’ αυτόν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ  1

Στο παρακάτω κύκλωμα να σημειώσετε τη φορά του ρεύματος που θα διαρρέει κάθε λαμπτήρα όταν κλείσουμε το διακόπτη.
Α)Σωστή σχέση για την ένταση του ρεύματος Ι που διαρρέει έναν αγωγό,στο φορτίο q που περνάει από μια διατομή του αγωγού και στον χρόνο t που χρειάζεται γι’ αυτό το πέρασμα είναι:  
α) I=q·t   
β) q=I·
γ) t=I·
δ) t=q/I 
Β)Για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει έναν καταναλωτή και της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του συνδέονται αυτόν:  
α) το αμπερόμετρο παράλληλα και το βολτόμετρο σε σειρά.   
β) και τα δύο όργανα σε σειρά. 
γ) και τα δύο όργανα παράλληλα. 
δ) το αμπερόμετρο σε σειρά και το βολτόμετρο παράλληλα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρικό κύκλωμα

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
α) Την ........................ κίνηση των ........................ ή γενικότερα των ................. σωματιδίων την ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα.
β) Ορίζουμε την ............... (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό ως το πηλίκο του ............... (q) που διέρχεται από μια .................. του αγωγού σε .............................. (t) προς το ...............................
Στη γλώσσα των μαθηματικών  H ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ............... μέγεθος και μονάδα μέτρησής της στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι το ................... Τα όργανα που χρησιμοποιούμε για να μετράμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζονται ......................
γ) Κάθε διάταξη που αποτελείται από ............... αγώγιμους «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί να διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται ......................................
δ) Κάθε συσκευή στην οποία μια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε ηλεκτρική ονομάζεται .............................. ενέργειας. Το ηλεκτρικό στοιχείο (μπαταρία) ή ο συσσωρευτής (μπαταρία αυτοκινήτου) μετατρέπει την ............... ενέργεια σε ηλεκτρική, Η γεννήτρια μετατρέπει τη ............... ενέργεια σε ηλεκτρική. Το φωτοστοιχείο μετατρέπει την ενέργεια της ..................... σε ηλεκτρική, ενώ το θερμοστοιχείο τη ................... ενέργεια σε ηλεκτρική.
ε) Ονομάζουμε ηλεκτρική ............... ή διαφορά ............... (Vπηγής) μεταξύ των δύο πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής το πηλίκο της ............... (Eηλεκτρική) που προσφέρεται από την πηγή σε ηλεκτρόνια συνολικού ............... (q) όταν διέρχονται από αυτήν προς το ............. Ονομάζουμε ............... τάση ή διαφορά ............... μεταξύ των δύο άκρων του καταναλωτή, το πηλίκο της ............... που μεταφέρουν στον καταναλωτή ηλεκτρόνια συνολικού ......... όταν διέρχονται από αυτόν προς το ...........

Ηλεκτρικά δίπολα και αντίσταση ενός αγωγού

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
α) Ηλεκτρική ............... (R) ενός ηλεκτρικού διπόλου ονομάζεται το πηλίκο της .............................. (V) που εφαρμόζεται στους πόλους του διπόλου προς την ............ (Ι) του .............................. που το διαρρέει:Η μονάδα αντίστασης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι το ......... (1 .....).
β) Η αντίσταση του μεταλλικού αγωγού προέρχεται από τις ............... των ελεύθερων ηλεκτρονίων με τα ............... του μετάλλου.
γ) Η ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα μεταλλικό αγωγό είναι ............... της διαφοράς δυναμικού (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του με σταθερά αναλογίας το 
δ) Κάθε δίπολο που ικανοποιεί το νόμο του Ωμ ονομάζεται ............... και έχει την ιδιότητα να μετατρέπει εξ ολοκλήρου την ............... ενέργεια σε ................
ε) Η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής σε όλο το μήκος του: 
i) είναι ............... του ............... του (,), ....................... του εμβαδού (Α) της διατομής του, 
ii) εξαρτάται από το ............. του ........... από το οποίο είναι κατασκευασμένο το σύρμα και από τη ............... του αγωγού.
στ) Όταν ο μεταβλητός αντιστάτης χρησιμοποιείται για να ρυθμίζουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει μια συσκευή ονομάζεται ....................,ενώ για να ρυθμίζουμε την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στους πόλους της ονομάζεται ........................

Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
α) Η τάση VΑΓ στα άκρα του κυκλώματος δύο λαμπτήρων συνδεδεμένων σε σειρά ισούται με το ................. των τάσεων VΑΒ και VΒΓ στα άκρα κάθε λαμπτήρα.Αυτό είναι αποτέλεσμα της αρχής .............................της .......................
β) Η ένταση (I) του ολικού ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα κύκλωμα δύο λαμπτήρων συνδεδεμένων παράλληλα είναι ίση με το.................. των ............... (I1 και I2) των.................... που διαρρέουν τους δύο λαμπτήρες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αρχής ............... του .....................................

Εφάρμοσε τις γνώσεις σου και γράψε τεκμηριωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρικό κύκλωμα

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Να πραγματοποιήσεις το κύκλωμα που παριστάνεται στη παρακάτω εικόνα.Ζωγράφισε στο τετράδιο σου τη σχηματική του αναπαράσταση. 
Να περιγράψεις τι θα συμβεί μετά το κλείσιμο του διακόπτη χρησιμοποιώντας τις έννοιες «ηλεκτρική τάση», «ηλεκτρικό ρεύμα»,«ηλεκτρικό κύκλωμα»,«ηλεκτρικό πεδίο»,«ελεύθερα ηλεκτρόνια».

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Διαθέτεις μια μπαταρία,ένα λαμπτήρα,ένα αμπερόμετρο,ένα βολτόμετρο,ένα διακόπτη και καλώδια.Πραγματοποίησε ένα κύκλωμα τέτοιο ώστε όταν κλείνεις το διακόπτη,ο λαμπτήρας να φωτοβολεί,ενώ το αμπερόμετρο να δείχνει την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το λαμπτήρα και το βολτόμετρο την ηλεκτρική τάση στα άκρα του.
Να σχεδιάσεις τη σχηματική αναπαράσταση του παραπάνω κυκλώματος καθώς και τη συμβατική φορά του ρεύματος.

Ηλεκτρικά δίπολα και αντίσταση ενός αγωγού

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Να κατασκευάσεις το κύκλωμα που παριστάνεται στη παρακάτω εικόνα.Αν κλείσεις το διακόπτη,τι περιμένεις να συμβεί;Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.α) Στο εσωτερικό του μεταλλικού σύρματος του λαμπτήρα έχει δημιουργηθεί ένα ηλεκτρικό πεδίο.
β) Κατά μήκος του σύρματος κινούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια που παράγονται από την μπαταρία.
γ) Κατά μήκος του σύρματος κινούνται τα θετικά ιόντα του μετάλλου από το οποίο έχει κατασκευαστεί το σύρμα του λαμπτήρα.
δ) Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού σύρματος αλληλεπιδρούν με τα ιόντα του μετάλλου και μεταφέρουν σ’ αυτά ένα μέρος της κινητικής τους ενέργειας.
ε) Η ενέργεια που μεταφέρεται συνολικά στα ιόντα του σύρματος από κάθε ηλεκτρόνιο που κινείται από το ένα άκρο του λαμπτήρα στο άλλο είναι ανάλογη της ηλεκτρικής τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.
Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού:
α) Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε την τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του,ενώ η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή.
β) Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε τη θερμοκρασία του,ενώ η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του παραμένει σταθερή.
γ) Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει, ενώ η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή.
δ) Είναι ίση με το πηλίκο της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό προς την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του.
ε) Εξαρτάται από το υλικό του αγωγού.
στ) Δεν μεταβάλλεται αν διπλασιάσουμε συγχρόνως το μήκος του αγωγού και το εμβαδόν της διατομής του.
Να αιτιολογήσεις περιληπτικά τις απαντήσεις σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η αντίσταση ενός αγωγού διπλασιάζεται όταν διπλασιάζουμε την ηλεκτρική τάση στα άκρα του.
Yπακούει ο αγωγός αυτός στο νόμο του Ωμ;Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Δύο αντιστάτες έχουν ίδιο μήκος και εμβαδόν διατομής και βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία.Ωστόσο παρουσιάζουν διαφορετική αντίσταση.
Πώς εξηγείς το φαινόμενο αυτό;

Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Στη παρακάτω εικόνα βλέπεις τη σχηματική αναπαράσταση ενός ηλεκτρικού κυκλώματος.Να σχεδιάσεις τη φορά του ρεύματος που διέρχεται από κάθε αντιστάτη.Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

α) Οι αντιστάτες R1 και R2 συνδέονται σε σειρά.
β) Οι αντιστάτες R2 και R3 συνδέονται παράλληλα.
γ) Οι αντιστάτες R3 και R4 συνδέονται σε σειρά.
δ) Ο αντιστάτης R2 συνδέεται παράλληλα με τον ισοδύναμο αντιστάτη των R3 και R4.
ε) Ο αντιστάτης R1 συνδέεται σε σειρά με τον ισοδύναμο αντιστάτη των R2,R3 και R4.
στ) Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1 είναι ίση με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον R2.
ζ) Η τάση στα άκρα του R2 είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων στα άκρα των αντιστατών R3 και R4.
η) Τα ηλεκτρικά ρεύματα που διαρρέουν τις R3 και R4 έχουν ίσες εντάσεις.
θ) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον Rείναι ίση με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R2 και R3.
ι) Η τάση στους πόλους της πηγής (Α,Β) είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων στα άκρα των αντιστατών R1 και R2.
Να αιτιολογήσεις περιληπτικά τις επιλογές σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Διαθέτεις δύο λαμπτήρες διαφορετικών αντιστάσεων,Rκαι R2,μια μπαταρία και καλώδια.Να πραγματοποιήσεις ένα κύκλωμα έτσι ώστε να διαρρέει τους λαμπτήρες το ίδιο ηλεκτρικό ρεύμα.Πώς θα μεταβληθεί η φωτοβολία κάθε λαμπτήρα αν συνδέσουμε (βραχυκυκλώσουμε) τα άκρα ενός εξ αυτών με ένα χοντρό καλώδιο αμελητέας αντίστασης.Πώς μπορείς να εξηγήσεις το φαινόμενο αυτό;Σε κάθε περίπτωση να σχεδιάσεις τη σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Διαθέτεις δύο λαμπτήρες διαφορετικών αντιστάσεων R1 και R2,μια μπαταρία και καλώδια.Να πραγματοποιήσεις ένα κύκλωμα έτσι ώστε στους δύο λαμπτήρες να εφαρμόζεται η ίδια διαφορά δυναμικού.Πώς θα μεταβληθεί η φωτοβολία κάθε λαμπτήρα αν συνδέσουμε (βραχυκυκλώσουμε) τα άκρα ενός εξ αυτών με ένα χοντρό καλώδιο αμελητέας αντίστασης;Πώς θα μεταβληθεί στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει την πηγή;Πώς μπορείς να εξηγήσεις το φαινόμενο αυτό;Σε κάθε περίπτωση σχεδίασε τη σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868