ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 7:03 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

|
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Να βρεθεί η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σ' ένα σώμα όπως φαίνεται στην εικόνα. 
Δίνονται: F1=10 Ν,F2=25 Ν και F3=12 Ν.

ΛΥΣΗ

α′ τρόπος.

Βρίσκουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων F1 και  F3 ,που έχει μέτρο:

F1,3=F1+ F3                               ή

F1,3=10 Ν+12 Ν=22 Ν

H κατεύθυνση της δύναμης F1,3 είναι ίδια με αυτή που έχουν οι δυνάμεις F1 και F3.

Βρίσκουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων F1,3 και F2, που έχει μέτρο: 

ΣF=F2F1,3                                        ή

ΣF=25 Ν-22 Ν=3 Ν 

H κατεύθυνση της δύναμης F είναι ίδια με αυτή της δύναμης F2.

β′ τρόπος.

Μπορούμε να εργαστούμε και ως εξής:
Επιλέγουμε ως θετική φορά τη φορά της δύναμης F1.
Τότε η συνισταμένη ΣF θα ισούται:

ΣF = F1-F2+F3                                ή

ΣF=10 Ν-25 Ν+12 Ν                       ή     

ΣF=-3 Ν

H κατεύθυνση της δύναμης F είναι αντίθετη με τη φορά που επιλέξαμε ως θετική,δηλαδή έχει φορά ίδια με αυτή της δύναμης F2.
Άρα η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι ΣF=3 Ν και η κατεύθυνση της δύναμης F είναι ίδια με αυτή της δύναμης F2.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Σε σώμα μάζας m=1 kg ασκούνται δύο δυνάμεις F1=4 Ν και F2=3 Ν που είναι:
α) ομόρροπες
β) αντίρροπες

Σε κάθε περίπτωση να σχεδιάσετε την επιτάχυνση του σώματος και να βρείτε το μέτρο της.
Επίσης να υπολογίσετε το διάστημα που θα διανύσει το σώμα σε χρόνο 2 s,αν αρχικά αυτό ήταν ακίνητο.

ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν,η κατεύθυνση της επιτάχυνσης θα είναι ίδια με την κατεύθυνση της συνιστα­μένης δύναμης,για κάθε περίπτωση.
Η τιμή της θα βρεθεί από τη σχέση:

α=F/m

Στην πρώτη περίπτωση το μέτρο της συνισταμένης F ισούται με:

F=F1+ F2=7 Ν

και με αντικατάσταση στη σχέση (1),προκύπτει ότι η επιτάχυνση έχει τιμή:

α=7 m/s2

Στη δεύτερη περίπτωση που οι δυνάμεις έχουν αντίθετη φορά το μέτρο της συνισταμένης τους έχει τιμή:

F=F1-F2==1 N

και με αντικατάσταση στη σχέση (1),προκύπτει ότι η επιτάχυνση έχει τιμή:

α=1 m/s2

To σώμα και στις δύο περιπτώσεις εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (α=σταθερή). 
H σχέση που δίνει το διάστημα που διάνυσε το σώμα είναι:

s =1/2·α·t2

Γνωρίζουμε τις τιμές του χρόνου και της επιτάχυνσης και με αντικατάσταση υπολογίζουμε το διάστημα που είναι:

s=14 m και s=2 m αντίστοιχα για κάθε περίπτωση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Σε σώµα µάζας m=2 kg που ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια δύναµη F.To σώµα,όταν µετατοπιστεί 80 m,έχει αποκτήσει ταχύτητα µέτρου υ=40 m/s.
Να βρείτε το µέτρο της δύναµης F.

ΛΥΣΗ

F=20 N

ΑΣΚΗΣΗ 2

Σώµα µάζας m=15 kg κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο µε ταχύτητα µέτρου υ0=30 m/s.Τη χρονική στιγµή t=0 στο σώµα ασκείται οριζόντια δύναµη F που έχει την κατεύθυνση της κίνησης του σώµατος.Μετά από χρόνο t=0 s,το σώµα έχει µετατοπιστεί 500 m.
Να βρείτε το µέτρο της δύναµης F.

ΛΥΣΗ

F=60 N 

ΑΣΚΗΣΗ 3

Σώµα µάζας m=5 kg κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο µε ταχύτητα µέτρου υ0=20 m/s.Τη χρονική στιγµή t=0 στο σώµα ενεργεί οριζόντια δύναµη F=20 N µε κατεύθυνση αντίθετη της κίνησης του σώµατος.
Να βρείτε: 
α) Την επιβράδυνση του σώµατος. 
β) To χρόνο που απαιτείται µέχρι να σταµατήσει. 
γ) Πόση είναι η συνολική του µετατόπιση µέχρι να σταµατήσει;

ΛΥΣΗ

α) - 4 m/s2
β)  t=5 s 
γ) x=50 m 

ΑΣΚΗΣΗ 4

Βλήµα µάζας 200 g κινείται ευθύγραµµα και οριζόντια και διαπερνά κοµµάτι ξύλου πάχους d=2 m.To βλήµα λίγο πριν µπει στο ξύλο έχει ταχύτητα µέτρου υ1=120 m/s και,όταν βγαίνει,υ2=40 m/s. 
α) Να βρείτε το µέτρο της δύναµης F που ασκεί το ξύλο στο βλήµα. 
β) Πόσο θα έπρεπε να είναι το πάχος του ξύλου,ώστε το βλήµα να µην έβγαινε από το ξύλο;

ΛΥΣΗ

α) F=640 N 
β) d=2,25 m 

ΑΣΚΗΣΗ 5

Σε σώµα µάζας m=2 kg που ηρεµεί σε οριζόντιο δάπεδο ενεργεί δύναµη F=10 N.∆ιαπιστώνεται ότι το σώµα µετά από 5 m έχει αποκτήσει ταχύτητα υ=10 m/s.
Να βρείτε αν στο σώµα ενεργεί άλλη δύναµη εκτός από την F και να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά της.

ΛΥΣΗ

Ενεργεί δύναµη F1=10 N που έχει την κατεύθυνση της F. 

ΑΣΚΗΣΗ 6

Σε ένα test drive µία µοτοσικλέτα «έπιασε» τα 100 km/h σε χρόνο 6,6 s.H µάζα της µοτοσικλέτας είναι M=320 kg και η µάζα του µοτοσικλετιστή είναι m=80 kg.
Av η συνολική αντίσταση που προβάλλεται στην κίνηση του αυτοκίνητου έχει µέτρο F1=2.300 N,να βρείτε: 
α) Τη δύναµη που ασκεί ο κινητήρας στη µοτοσικλέτα. 
β) Τη µετατόπιση της µοτοσικλέτας όταν «πιάσει» τα 100 km/h.

ΛΥΣΗ

α) F=3.980 N 
β) 91,47 m 

ΑΣΚΗΣΗ 7

Ένας άδειος κουβάς έχει µάζα m=4 kg και γεµάτος µε νερό έχει µάζα M=12 kg.O άδειος κουβάς κατεβαίνει σε πηγάδι µε σταθερή επιτάχυνση α1=2 m/s2.Όταν γεµίσει µε νερό,ανεβαίνει µε σταθερή επιτάχυνση α2=1 m/s2.
Να βρεθεί η τάση του νήµατος όταν: 
α) Κατεβάζουµε τον κουβά, 
β) Ανεβάζουµε τον κουβά. 
∆ίνεται g=10 m/s2.

ΛΥΣΗ

α) T = 32 N 
β) T = 132 N 

ΑΣΚΗΣΗ 8

Ένας ανελκυστήρας µάζας m=600 kg κατεβαίνει µε ταχύτητα 4 m/s.Όταν πρόκειται να σταµατήσει,επιβραδύνεται και σταµατά σε χρόνο t=2 s.
Να βρείτε:
α) Την επιβράδυνση του ανελκυστήρα. 
β) To µέτρο της δύναµης που ασκείται στον ανελκυστήρα από το συρµατόσχοινο. 
γ) Av µέσα στον ανελκυστήρα βρίσκονται δυο άτοµα µάζας m=80 kg το καθένα,να βρείτε πόση θα είναι τότε η δύναµη που θα ασκηθεί στον ανελκυστήρα από το συρµατόσχοινο για να σταµατήσει στον ίδιο χρόνο. 
∆ίνεται g=10 m/s2.

ΛΥΣΗ

α) α=-2 m/s2
β) T=7.200 N 
γ) T=8.800 N 

ΑΣΚΗΣΗ 9

Σώµα βάρους B=500 N είναι τοποθετηµένο στο δάπεδο ενός ανελκυστήρα.
Να βρείτε τη δύναµη που ασκεί το δάπεδο του ανελκυστήρα στο σώµα όταν: 
α) Ανεβαίνει µε σταθερή ταχύτητα υ=10 m/s. 
β) Κατεβαίνει µε σταθερή επιτάχυνση α=2 m/s2
γ) Ανεβαίνει µε σταθερή επιτάχυνση α=5 m/s2
δ) Κατεβαίνει µε σταθερή επιβράδυνση α=-4 m/s2
∆ίνεται g=10 m/s2.

ΛΥΣΗ

α) N=500 N 
β) N=400 N 
γ) N=250 N 
δ) N=700 N 

ΑΣΚΗΣΗ 10

Σώµα µάζας m=5 kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο.Στο σώµα ενεργεί δύναµη F1=20 N για χρόνο 10 s.Στο τέλος του 10ου δευτερολέπτου η δύναµη F1 καταργείται και την ίδια χρονική στιγµή στο σώµα αρχίζει να ενεργείδύναµη F2 µε κατεύθυνση αντίθετη της κίνησης του σώµατος.Av το σώµα σταµατήσει αφού µετατοπιστεί 400 m απότη στιγµή που ασκήθηκε η δύναµη F2:
α) Να βρείτε το µέτρο της δύναµης F2
β) Να κατασκευάσετε τα διαγράµµατα δύναµης-χρόνου,επιτάχυνσης-χρόνου και ταχύτητας-χρόνου.

ΛΥΣΗ

 F2=10 N 

ΑΣΚΗΣΗ 11

Σε ένα σώµα που ηρεµεί σε οριζόντιο δάπεδο ενεργεί κατακόρυφη δύναµη F για χρόνο 4 s.Av το µέτρο της δύναµης F είναι διπλάσιο από το µέτρο του βάρους του σώµατος,να βρείτε το µέγιστο ύψος στο οποίο φτάνει το σώµα. 
∆ίνεται g=10 m/s2.

ΛΥΣΗ

x=160 m 

ΑΣΚΗΣΗ 12

∆υο σώµατα µε µάζες m1=2 kg και m2=1 kg βρίσκονται σε απόσταση 50 m και ηρεµούν.To σώµα µάζας mπροηγείται του σώµατος µάζας m2.Την ίδια χρονική στιγµή στα σώµατα ενεργούν δύο οµόρροπες συγγραµµικές δυνάµεις µε µέτρα F1=8 N και F2=3 N αντίστοιχα.
Να βρείτε µετά από πόσο χρόνο η µεταξύ τους απόσταση θα γίνει 100 m.

ΛΥΣΗ

 t=10 s

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Να βρεθούν οι συνιστώσες μιας δύναμης που έχει μέτρο 10 Ν και έχει κατεύθυνση προς τον θετικό ημιάξονα x και
α) Είναι ομόρροπες και η μια είναι τριπλάσια της άλλης.
β) Είναι αντίρροπες και η μια είναι διπλάσια της άλλης.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Αν σε ένα σώμα που αρχικά ηρεμεί η συνολική δύναμη που ασκείται είναι 12 Ν και αυτό έχει μάζα 2 kg:
α) Μετά από πόσο χρόνο θα έχει διανύσει απόσταση 12 μέτρων;
β) Τι ταχύτητα θα έχει τότε;

ΑΣΚΗΣΗ 3

Σώμα έχει εξίσωση ταχύτητας υ=2και μάζα m=4 kg.Ποια είναι συνολική δύναμη που του ασκείται;

ΑΣΚΗΣΗ 4

Σώμα μάζας m=2 kg επιταχύνεται από την ηρεμία και σε 2 δευτερόλεπτα καλύπτει απόσταση 10 μέτρων.Ποια η συνολική δύναμη που ασκείται σε αυτό και πόση ταχύτητα θα έχει τότε;

ΑΣΚΗΣΗ 5

Δύο σώματα με ίσες μάζες 2 kg απέχουν απόσταση 10 μέτρων και βρίσκονται σε λείο οριζόντιο δάπεδο.Στο μπροστινό σώμα ασκείται δύναμη 12 Ν,ενώ στο πίσω 20 Ν.Μετά από πόσο χρόνο θα φτάσει το πίσω σώμα το μπροστά;

ΑΣΚΗΣΗ 6

Σε ένα σώμα ασκούνται δύο αντίρροπες δυνάμεις με μέτρα 20 Ν και 8 Ν.
Ποια είναι η δύναμη που πρέπει ασκηθεί στο σώμα ώστε αυτό να ισορροπεί;

ΑΣΚΗΣΗ 7

Σώμα βάλλεται προς τα πάνω από ύψος 10 μέτρων με αρχική ταχύτητα 20 m/s.
α) Μετά από πόσο χρόνο φτάνει στο μέγιστο ύψος και πόσο είναι αυτό;
β) Μετά από πόσο χρόνο επιστρέφει στην αρχική του θέση και με τι ταχύτητα;
γ) Πότε φτάνει στο έδαφος;

ΑΣΚΗΣΗ 8

Ένα σώμα μάζας m=20 kg κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0=10 m/s.Κάποια χρονική στιγμή ενεργεί στο σώμα σταθερή δύναμη F=20 N που έχει τη φορά και την διεύθυνση της ταχύτητας για χρόνο t=8 s.
Nα υπολογίσετε το διάστημα που θα διανύσει το σώμα σε χρόνο t.

ΑΣΚΗΣΗ 9

Σε ένα σώμα μάζας m=2 kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10 Ν για χρόνο t=20 s.
Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25 s και να γίνει γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο.

ΑΣΚΗΣΗ 10

Σε σώμα μάζας m=2 kgr που κινείται πάνω σε λείο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα υo,ασκείται οριζόντια δύναμη F=4 N αντίθετης φοράς για χρόνο t=10 s στο τέλος του οποίου το σώμα σταματά.
Να βρείτε την αρχική ταχύτητα του σώματος και το διάστημα που διένυσε μέχρι να σταματήσει.

ΑΣΚΗΣΗ 11

Ποια κατακόρυφη δύναμη πρέπει να ασκήσουμε σε μάζας m=2 kg για να επιταχύνεται με επιτάχυνση α=4 m/s2.
α) προς τα πάνω
β) προς τα κάτω.

ΑΣΚΗΣΗ 12

Σε σώμα μάζας m=6 kg ποu βρίσκεται σε ηρεμία σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται σταθερή δύναμη F1=24 N για χρόνο t1=5 s.Στη συνεχεία μαζί με την F1,ασκείται στο σώμα δύναμη F2 αντίθετης από την F1 για χρόνο t2=10 s,οπότε το σώμα αποκτά τελικά ταχύτητα υ=30 m/s.
Να βρείτε την F2 και το συνολικό διάστημα που διανύει το σώμα.

ΑΣΚΗΣΗ 13

Ένας αλεξιπτωτιστής πέφτει με σταθερή ταχύτητα.Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του.Τι συμπεραίνετε για τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στον αλεξιπτωτιστή;Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΑΣΚΗΣΗ 14

Σώμα μάζας 2 kg αυξάνει την ταχύτητά του από 0 s σε 10 m/s αφού διανύσει απόσταση 10 m.
Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκείται πάνω στη διεύθυνση της κίνησης αν αυτή υποτεθεί σταθερή.

ΑΣΚΗΣΗ 15

Μία μπάλα αφήνεται από την ταράτσα ενός ουρανοξύστη ύψους h=180 m.Μετά από πόσο χρόνο και με ποια ταχύτητα θα φτάσει στο έδαφος;

ΑΣΚΗΣΗ 16

Ποια οριζόντια δύναμη πρέπει να ασκήσουμε σε σώμα μάζας m=5 kg,που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου 20 m/s,ώστε το σώμα να σταματήσει μετά από χρόνο 0,5 s;

ΑΣΚΗΣΗ 17

Ένα σώμα μαζας 1 kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου 10 m/s.Αν μέσα 3 s έχει ταχύτητα μέτρου 15 m/s,ασκείται σ’αυτό δύναμη;Αν ναι πόση;

ΑΣΚΗΣΗ 18

Ένα σώμα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από πολύ μεγάλο ύψος.
Κατά πόσο θα έχει πέσει μέχρι η ταχύτητα του να γίνει υ=30 m/s.
Δίνεται:g=10 m/s2.

ΑΣΚΗΣΗ 19

Σε σώμα μάζας m=6 Kg που βρίσκεται σε ηρεμία ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F1=24 N για χρόνο t1=5 s.Στη συνέχεια μαζί με την F1 ασκείται στο σώμα δύναμη F2 αντίθετης φοράς με την F1,για χρόνο t2=10 s,οπότε τελικά το σώμα αποκτάει ταχύτητα υ=30 m/s.
Να βρείτε την F2 και το ολικό διάστημα που διανύει το σώμα.

ΑΣΚΗΣΗ 20

Σώμα μάζας m=100 Kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υο=10 m/s.Ξαφνικά στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F=200 N.
Ποια είναι η ταχύτητα υ του σώματος στο τέλος του δέκατου δευτερολέπτου αν η φορά της δύναμης είναι: 
α) ίδια με τη φορά της κίνησης και 
β) αντίθετη από τη φορά της κίνησης.

ΑΣΚΗΣΗ 21

Ένα σώμα μάζας m=20 kg κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0=10 m/s.Κάποια χρονική στιγμή ενεργεί στο σώμα σταθερή δύναμη F=20 N που έχει τη φορά και την διεύθυνση της ταχύτητας για χρόνο t=8 s.
Nα υπολογίσετε το διάστημα που θα διανύσει το σώμα σε χρόνο t.

ΑΣΚΗΣΗ 22

Σε ένα σώμα μάζας m=2 kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10 Ν για χρόνο t=20 s.
Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25 s και να γίνει γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο.

ΑΣΚΗΣΗ 23

Σε σώμα μάζας m=2 kg που κινείται πάνω σε λείο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα υ0,ασκείται οριζόντια δύναμη F=4 N αντίθετης φοράς για χρόνο t=10 s στο τέλος του οποίου το σώμα σταματά.
Να βρείτε την αρχική ταχύτητα του σώματος και το διάστημα που διένυσε μέχρι να σταματήσει.

ΑΣΚΗΣΗ 24

Σε ένα κουτί μάζας m=3 kg το οποίο είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F=8 N και το κουτί κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=2 m/s2.Υπάρχει άλλη δύναμη;Αν υπάρχει ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνση της.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Δύο δυνάμεις με τιμές 80 Ν και 60 Ν ενεργούν στο ίδιο σημείο ενός σώματος.Να βρείτε τη συνισταμένη τους αν οι διευθύνσεις τους σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία
α) 0°            
β) 180°

ΑΣΚΗΣΗ 2

Στην εικόνα φαίνεται ένα σώμα και οι δυνάμεις που δέχεται σε τρεις περιπτώσεις.
Σε κάθε περίπτωση να υπολογίσετε την συνισταμένη δύναμη σε τιμή και κατεύθυνση.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Μια δύναμη F=10 N να αναλυθεί σε δυo συνιστώσες,F1 και F2 που είναι:
α) συγγραμμικές ομόρροπες και F1=4 F2
β) συγγραμμικές αντίρροπες και F1=3 F2

ΑΣΚΗΣΗ 4

Από ένα δυναμόμετρο κρεμάμε σώμα­τα διαφορετικών βαρών.
α) Να συμπληρώσετε τον πίνακα

Επιμήκυνση (cm)    5    8   15   20

Βάρος (Ν)              0    0   40   80β) Να κάνετε το διάγραμμα της δύνα­μης που επιμηκύνει το δυναμόμετρο σε συνάρτηση με την επιμήκυνση
γ) Να υπολογίσετε την κλίση της γραφι­κής παράστασης.

ΑΣΚΗΣΗ 5

Το σώμα που φαίνεται στην εικόνα κινείται με σταθερή ταχύτητα.Είναι γνωστό ότι F1=22 N και F2=7 N.
To σώμα δέχεται άλλη δύναμη εκτός των F1 και F2 στη διεύθυνση της κίνησής του; Αν ναι να την προσ­διορίσετε.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Ένα πιθηκάκι κρέμεται από το κλαδί ενός δέντρου και έχει βάρος 200 Ν.
Να προσδιορίσετε τη δύναμη που δέχε­ται από το κλαδί του δένδρου.

ΑΣΚΗΣΗ 7

Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο δάπε­δο.Στην εικόνα φαίνονται οι οριζόντιες δυνάμεις που δέχεται σε τέσσερις περιπτώσεις.
Να συγκρίνετε τις επιταχύνσεις του σώματος.

ΑΣΚΗΣΗ 8

Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζό­ντιο δάπεδο με ταχύτητα υ1 =10 m/s.Τη χρονική στιγμή t=0 αρχίζει να ενεργεί πάνω στο σώμα δύναμη F,κατά τη διεύθυνση της ταχύτητας αλλά με αντίθετη φορά.Σε χρόνο t=2 s η τιμή της ταχύτητάς του γίνεται υ2=5 m/s.
Να υπολογιστεί η τιμή της δύναμης F.
Δίνεται η μάζα του σώματος m=10 kg.

ΑΣΚΗΣΗ 9

Ένα σώμα μάζας m=1 kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο και η ταχύτητά του δίνε­ται από τη σχέση υ=4t (υ σε m/s ,t σε s).
Να βρείτε την τιμή της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα.

ΑΣΚΗΣΗ 10

Σώμα επιταχύνεται από 10 m/s σε 14 m/s μέσα σε χρόνο 2 s.Η μάζα του σώματος είναι m=5 kg.
Να βρεθεί η σταθερή δύναμη που επιταχύνει το σώμα.

ΑΣΚΗΣΗ 11

Δύο σώματα με μάζες m1=1 kg και m2=3 kg ηρεμούν σε λείο οριζόντιο δάπεδο.Η μεταξύ τους απόσταση είναι 10 m.Στα σώματα επενεργούν ταυτόχρονα ομόρροπες δυνάμεις F1=4 N και F2=15 N αντίστοιχα όπως φαίνεται στην εικόνα.
α) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση κάθε σώματος.
β) Μετά από πόσο χρόνο το μάζας m2 σώμα θα προηγείται του άλλου κατά 18m;

ΑΣΚΗΣΗ 12

Σώμα μάζας m=20 kg αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο.Τη χρονι­κή στιγμή t=0 αρχίζει να ενεργεί στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F1=20 N. 
Μετά από λίγο χρόνο καταργείται η δύναμη F1 και την ίδια στιγμή αρχίζει να ενεργεί πάνω στο σώμα αντίρροπη δύναμη σταθερής τι­μής F2=5 N και το σώμα σταματά αφού διανύσει συνολικά διάστημα 40 m.
Να υπολογίσετε:
α) Σε ποιο σημείο της διαδρομής άρχισε να ενεργεί η δύναμη F2;
β) Πόση είναι η διάρκεια της κίνησης του σώματος,από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του;

ΑΣΚΗΣΗ 13

Στο σώμα της εικόνας της επόμενης σελίδας ασκούνται οι δυνάμεις F1=6 N,F2=2 N και F3.Το σώμα αρχικά ηρεμεί και σε χρόνο 4 s διανύει διά­στημα 24 m.
Αν είναι γνωστό ότι η μάζα του σώματος είναι m=1 kg και ότι το δάπε­δο είναι λείο,να υπολογιστούν:
α) Η επιτάχυνση του σώματος.
β) Η τιμή της δύναμης F3.

ΑΣΚΗΣΗ 14

Στο σώμα που φαίνεται στην εικόνα, ασκούνται οι δυνάμεις F1 και F2.Όταν οι τιμές των δυνάμεων αυτών είναι:F1=40 N και F2=20 N,το σώμα αποκτά επιτάχυνση α=0,3 m/s2
Ποια επιτάχυνση θα έχει το σώμα όταν είναι: F1=40 N και F2=0;

ΑΣΚΗΣΗ 15

Μία μπάλα αφήνεται να πέσει από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας που έχει ύψος h=20 m.
Πόσο χρόνο θα χρειαστεί η μπάλα για να φτάσει στο έδαφος;
Δίνεται ότι g=10 m/s2.

ΑΣΚΗΣΗ 16

Ένα πηγάδι έχει βάθος 180 m.Από το χείλος του πηγαδιού αφήνουμε να πέσει ελεύθερα ένα σώμα Α και μετά από ένα δευτερόλεπτο αφήνουμε να πέσει ελεύθερα ένα άλλο σώμα Β.
Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 10 m/s2,πόση θα είναι η απόσταση του σώματος Β από τον πυθμένα του πηγαδιού όταν σ’ αυτόν θα φτάσει το σώμα Α;

ΑΣΚΗΣΗ 17

Ένα αυτοκίνητο έχει μάζα m=4.000 kg και κινείται σ’ έναν ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υ0.Ξαφνικά ο οδη­γός φρενάρει αναπτύσσοντας με σταθερή επιβραδύνουσα δύναμη F=2·10N και ακινητοποιεί το αυτοκίνητο μετά από διαδρομή s=40 m.
α) Να βρείτε την ταχύτητα υ0 του αυτο­κινήτου.  
β) Να υπολογίσετε τη χρονική διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης. 
γ) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα υ=f(t).

ΑΣΚΗΣΗ 18

Από ένα σημείο που βρίσκεται σε ύψος h=45 m αφήνουμε να πέσει ένα σώμα και ένα δευτερόλεπτο αργότερα ρίχνουμε από το ίδιο σημείο δεύτερο σώμα με αρχική ταχύτητα υ0 τέτοια,ώστε τα δύο σώμα­τα να φτάσουν στο έδαφος ταυτόχρονα. Α.
Να βρείτε την ταχύτητα υ0 και το χρόνο που χρειάζεται το δεύτερο σώμα για να φτάσει στο έδαφος. Β.
Να κάνετε τα διαγράμματα υ=f(t) και s=f(t) για το πρώτο σώμα.
Δίνεται ότι g=10 m/s2.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868