ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:10 π.μ. | | | Best Blogger Tips

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

|

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τύποι μετατροπής των πιο χρησιμοποιούμενων μονάδων.


Γωνίες

 • 1 circle = 360 degrees = 400 grades = 21600 minutes = 6.28318 radians = 12 signs
 • 1 circumference = 360 degrees = 6.28318 radians
 • 1 radian = 0.15915 circumference = 57.29578 degree = 3437.747 minute = 0.63662 quadrant = 0.15915 revolution = 206265 second

Δύναμη

 • 1 N (Newton) = 0.1020 kp = 7.233 pdl = 7.233/32.174 lbf = 0.2248 lbf = 1 (kg m)/s2 = 105 dyne = 1/9.80665 kgf
 • 1 lbf (Pound force) = 4.44822 N = 0.4536 kp = 32.17 pdl = 4.448x105 dyn
 • 1 dyne = 1 (g cm)/s2
 • 1 kg has a weight of 1 kp
 • 1 kp (Kilopond) = 9.80665 N = 2.205 lbf = 70.93 pdl
 • 1 pdl (Poundal) = 0.13826 N = 0.01409 kp = 0.03108 lbf

Ειδική ενέργεια

 • 1 kJ/kg = 1 J/g = 0.4299 Btu/ lbm = 0.23884 kcal/kg
 • 1 Btu/lbm = 2.326 kJ/kg = 0.55 kcal/kg
 • 1 kcal/kg = 4.1868 kJ/kg = 1.8 Btu/lbm

Ειδική ενέργεια, ενθαλπία, εντροπία

 • 1 Btu/lbm = 2,326.1 J/kg = 0.55556 kcal/kg = 778.2 ft lb/ lbm = 3.9 10-4 hp hr / lbm = 5.4 lbf/in2 / lbm/ft3 = 0.237 kp m / g = 5.56 10-4 kcal/g = 2.326 kJ/kg
 • 1 J/kg = 4.299x10-4 Btu/lbm = 2.388x10-4 kcal/kg
 • 1 kcal/kg = 1.80 Btu/lbm = 4,187 J/kg

Ειδική θερμοχωρητικότητα

 • 1 J/(kg K) = 2.389x10-4 kcal/(kg oC) = 2.389x10-4 Btu/(lbm oF)
 • 1 kJ/(kg K) = 0.2389 kcal/(kg oC) = 0.2389 Btu/(lbm oF)
 • 1 Btu/(lbm oF) = 4,186.8 J/ (kg K) = 1 kcal/(kg oC)
 • 1 kcal/(kg oC) = 4,186.8 J/ (kg K) = 1 Btu/(lbm oF)

Ειδικός όγκος

 • 1 m3/kg = 16.02 ft3/lbm = 27680 in3/lbm = 119.8 US gal/lbm = 1000 liter/kg
 • 1 liter/kg = 0.016 ft3/lbm = 27.7 in3/lbm = 0.12 US gal/lbm = 0.001 m3/kg
 • 1 ft3/lbm = 1728 in3/lbm = 7.48 US gal/lbm = 62.43 liter/kg = 0.062 m3/kg
 • 1 in3/lb= 0.00058 ft3/lbm = 0.0043 US gal/lbm = 0.036 liter/kg = 0.000036 m3/kg
 • 1 US gal/lbm = 0.134 ft3/lbm = 231 in3/lb= 8.35 liter/kg = 0.0083 m3/kg

Ενέργεια

 • 1 J (Joule) = 0,1020 kpm = 2.778x10-7 kWh = 2.389x10-4 kcal = 0.7376 ft lbf = 1 (kg m2)/s2 = 1 watt second = 1 Nm = 9.478x10-4 Btu
 • 1 kpm = 9.80665 J = 2.724x10-6 kWh = 2.342x10-3 kcal = 7.233 ft lbf = 9.295x10-3 Btu
 • 1 kWh = 3.6x106 J = 3.671x105 kpm = 859.9 kcal = 2.656x106 ft lbf = 3.412x103 Btu
 • 1 kJ = 1 kNm = 1kWs = 103 J = 0.947813 Btu = 737.6 ft lbf = 0.23884 kcal
 • 1 Btu (British thermal unit) = 1,055.06 J = 107.6 kpm = 2.92875x10-4 kWh = 251.996 calorie (IT - International Table calorie) = 0.252 kcal = 777.649 ft lbf = 1.0544x1010 erg = 0.293 watt hour = 0.999331 Btu (Int Steam Tab) = 0.998560 Btu (mean) = 25020.1 foot-poundal = 107.514 kg force meter = 1.0751x107 gram-force cm = 0.000393 hp-hour = 10.456 liter atm = 1054.35 wattsecond
 • 1 cal = 4.186 J
 • 1 kcal = 4186,8 J = 426,9 kp m = 1.163x10-3 kWh = 3.088 ft lbf = 3.9683 Btu = 1,000 cal
 • 1 ft lbf (foot pound force) = 1.3558 J = 0.1383 kp m = 3.766x10-7 kWh = 3.238x10-4 kcal = 1.285x10-3 Btu
 • 1 hp h (horse power hour) = 2.6846x106 J = 0.7457 kWh
 • 1 erg = 1 (g cm2)/s2 = 10-7 J = 1 dyne-centimeter
 • 1 eV = 1.602x10-19 J
 • 1 Q = 1018 Btu = 1.055x1021 J
 • 1 Quad = 1015 Btu
 • 1 Therm = 100,000 Btu
 • 1 kg m = 7.233 ft lb = 0.00929 Btu = 9.806 Joule

Ένταση Ρεύματος

 • 1 abampere = 10 ampere = 1.03638x10-4 faraday/sec(chem) = 2.99792x1010 statampere = 1 biot
 • 1 ampere = 0.1 abampere = 1.00015 ampere (Int) = 1 coulomb/sec = 1.03638x10-5 faraday/sec (chem) 1x106microampere = 1000 milliampere = 2.99792x109 statampere
 • 1 ampere (Int) = 0.99985 ampere
 • 1 biot = 10 ampere

Επιτάχυνση

 • 1 m/s2 = 3.28084 ft/s2 = 100 cm/s2 = 39.37 inch per second squared (inch/s2)
 • 1 ft/s2 = 0.3048 m/s2 = 30.48 cm/s2
 • 1 g = 9.80665 m/s2 = 32.17405 ft/s2

Επιφάνεια

 • 1 m2 = 1550 in2 = 10.764 ft2 = 1.1968 yd2 = 3.861x10-7 mile2
 • 1 ft2 = 0.0929 m2 = 144 in2 = 0,1111 yd2 = 3.587x10-8 mile2
 • 1 in2 = 6.452 cm2 = 6.452x10-4 m2 = 6.944x10-3 ft2 = 7.716x10-4 yd2 = 2.491x10-10 mile2
 • 1 yd2 = 0.8361 m2 = 1,296 in2 = 9 ft2 = 0.3228x10-6 mile2
 • 1 mile2 = 2.590x106 m2 = 0.4015x1010 in2 = 2.788x107 ft2 = 3.098x106 yd2=640 Acres
 • 1 acre = 1/640 square mile = 0.404686 ha (Hectares) = 4,046.86 m2 = 43,560.174 Sq.Ft. (Int) = 43,560 Sq.Ft. (US Survey) = 4840 Sq.Yds. = 40.46873 are
 • 1 km2 = 102 ha2 = 106 m2 = 1010 cm2 = 1012 mm2
 • 1 ha (Hectare) = 104 m2 = 108 cm2 = 1010 mm2 = 2.471 Acres
 • 1 cm2 = 10-4 m2 = 0.155 in2
 • 1 mm2 = 1.55x10-3in2
 • 1 township = 36 square mile = 23040 acre = 36 section = 9.323957 107 m2 = 9324 hectare = 93.24 square kilometer
 • 1 section = 1 square mile = 2.59 106 m2 = 2.59 square kilometer = 259 hectare = 3.0976 106 square yards = 640 acre = 
 • 1 are = 0.024711 acre (Int) = 1 sq dekameter = 1076.39 sq foot = 100 sq meter = 3.86102x10-5 sq mile = 119.599 sq yard
 • 1 barn = 1x10-24 sq cm
 • 1 centiare = 0.01 are = 10.764 sq foot = 1550 sq inch = 1 sq meter = 1.19599 sq yard
 • 1 circular mil = 1x10-6 circular inch = 5.06707x10-6 sq cm = 7.85398x10-7 sq inch = 0.000507 sq mm = 0.7854 sq mill
 • 1 hectare = 2.471 acre 0 100 are = 1x108 sq cm = 107639.1 sq foot = 10000 sq meter = 0.00386 sq mile = 395.367 sq rod
 • 1 Marla = 30.25 Sq. Yards = 25.2928 Sq. Metres = 272.25 Sq. Feet = 0.00625 Acre = 0.05 Kanal

Θερμική αγωγιμότητα

 • 1 W/(m K) = 0.85984 kcal/(h m oC) = 0.5779 Btu/(ft h oF) = 0.048 Btu/(in h oF)
 • 1 Btu/(ft h oF) = 1.731 W/(m K) = 1.488 kcal/(h m oC)
 • 1 kcal/(h m oC) = 1.163 W/(m K) = 0.6720 Btu/(ft h oF)

Θερμική αντίσταση

 • 1 (h oF)/Btu = 1.8958 K/W

Θερμική ισχύς

 • 1 Btu/sec = 1,055.1 W
 • 1 kW (kJ/s) = 102.0 kpm/s = 859.9 kcal/h = 3,413 Btu/h = 1.360 hk = 1.341 hp = 738 ft lb/s = 1,000 J/s = 3.6x106 J/h
 • 1 kpm/s = 9.8067x10-3 kW = 8.432 kcal/h = 32.47 Btu/h = 0.01333 hk = 0.01316 hp = 7.237 ft lb/s
 • 1 kcal/h = 1.163x10-3 kW = 0.1186 kpm/s = 3.969 Btu/h = 1.582x10-3 hk = 1.560x10-3 hp = 0.8583 ft lb/s
 • 1 Btu/h = 2.931x10-4 kW = 0.0299 kpm/s = 0.252 kcal/h = 3.986x10-4 hk = 3.939x10-4 hp = 0.2163 ft lb/s
 • 1 kcal/h = 1.16x10-3 kW
 • 1 hk (metric horse power) = 0.735499 kW = 75.00 kpm/s = 632.5 kcal/h = 2,510 Btu/h = 0.9863 hp = 542.8 ft lb/s
 • 1 hp = 0.74570 kW = 76.04 kpm/s = 641.2 kcal/h = 2,545 Btu/h = 1.014 hk = 550.3 ft lb/s
 • 1 ft lb/s = 1.35501 kW = 0.1382 kpm/s = 1.165 kcal/h = 4.625 Btu/h = 1.843x10-3 hk = 1.817x10-3 hp
 • 1 ton of refrigeration = 200 Btu/min

Θερμοκρασία

 • oC (dt) = 1.8 oF (dt ) - temperature difference
 • oF (dt) = 0.555 oC (dt) - temperature difference
 • oC corresponds to 32 oF, 273.16 K and 491.69 R
 • oR = 5/9 K
 • T(oF) = [T(oC)](9/5) + 32
 • T(oF) = [T(K) - 273.15](9/5) + 32
 • T(oC) = 5/9[T(oF) - 32]

Θερμότητα ανά μονάδα μάζας

 • 1 Btu/lb = 0.556 kcal/kg = 2,326 J/kg
 • 1 kcal/kg = 1.800 Btu/lb

Θερμότητα ανά μονάδα όγκου

 • 1 Btu/ft3 = 8.9 kcal/m3 = 3.73x104 J/m3
 • 1 Btu/ft3 h = 10.343 W/m3
 • 1 kcal/m3 = 0.112 Btu/ft3

Ιξώδες δυναμικό

 • 1 lb/(ft s) = 1.4879 Pa s = 14.88 P = 1,488 cP = 0.1517 kp s/m2
 • 1 cP (Centipoise) = 10-3 Pa s = 0.01 Poise = 1.020x10-4 kp s/m2 = 6.721x10-4 lb/(ft s) = 0.00100 (N s)/m2 = 0.01 gram/(cm sec) = 2.4191 lb/(ft hr)
 • 1 kg/(m s ) = 1 (N s)/m2 = 0.6720 lbm/(ft s) = 10 Poise
 • 1 P (Poise) = 0.1 Pa s = 100 cP = 1.020x10-2 kp s/m2 = 6.721x10-2 lb/(ft s) = 0.1 kg/ms
 • 1 Pa s (N s/m2) = 10 P (Poise) = 103 cP = 0.1020 kp s/m2 = 0.6721 lb/(ft s)
 • 1 kp s/m2 = 9.80665 Pa s = 98.07 P = 9,807 cP = 6.591 lb/(ft s)
 • 1 reyns = 1 1bf s/in2 = 6894.76 Pa s

Ιξώδες κινητικό

 • 1 ft2/s = 0.0929 m2/s
 • 1 ft2/ h = 2.581x10-5m2/s
 • 1 St (Stokes) = 1x10-4 m2/s = 100 cSt = 1.076x10-3 ft2/s
 • 1 m2/s = 104 St = 106 cSt = 10.764 ft2/s= 38750 ft2/h
 • 1 cSt (Centistoke) = 10-6 m2/s = 0.01 Stokes = 1.076x10-5 ft2/s = 1 square mm/sec

Ισχύς

 • 1 W = 1 kg m2/s3 = 1 Nm/s = 1 J/s = 10,000,000 ergs per second
 • 1 kW = 1,000 Watts = 3,412 Btu/h = 737.6/550 British hp = 1.341 British hp = 103/9.80665 kgf m/s = 737.6 ft lbf/s = 103/(9.80665 75) metric hp
 • 1 hp (English horse power) = 745.7 W = 0.746 kW = 550 ft lb/s = 2,545 Btu/h = 33.000 ft lb/m = 1.0139 metric horse power ~= 1.0 KVA
 • 1 horsepower (mech) = 2542.47 Btu (mean)/hr = 42.375 Btu (mean)/min = 0.7062 Btu (mean)/sec = 6.416x105 calorie/hr (termo) = 6.412x105 calorie (IST)/hr = 6.4069x105 calorie(mean)/hr = 10694 calorie/min (thermo) = 10686 calorie (IST)/min = 10678 calorie (mean)/min = 10.686 calorie, kg/min (IST) = 7.457x109erg/sec = 1980000 foot pound-force/hr = 33000 foot pound-force/min = 550 foot pound-force/sec = 0.076 horsepower (boiler) = 0.9996 horsepower (electric) = 1.0139 horsepower (metric) = 745.7 joule/sec = 0.7457 kilowatt = 0.7456 kilowatt (Int) = 0.212 ton of refrigeration = 745.7 watt
 • 1 horsepower (boiler) = 33445.6 Btu (mean)/hr = 140671.6 calorie/min (thermo) = 140469.4 calorie (mean)/min = 140742.3 calorie (20oC)/min 9.8095x1010 erg/sec = 434107 foot-pound-force/min = 13.1548 horsepower (mech) = 13.1495 horsepower (electric) = 13.3372 horsepower (metric) = 13.1487 horsepower (water) = 9809.5 joule/sec = 9.8095 kilowatt
 • 1 horsepower (electric) =  2547.16 Btu/hr (thermo) = 2545.46  Btu (IST)/hr = 2543.49 Btu (mean)/hr = 178.298 calorie/sec (thermo) = 641.87 calorie, kg/hr (thermo) = 7.46x109 erg/sec = 33013 foot pound-force/min = 550.2 foot pound-force/sec = 1.0004 horsepower (mech) = 0.07605 horsepower (boiler) = 1.01428 horsepower (metric) = 0.99994 horsepower (water) = 746 joule/sec = 0.746 kilowatt = 746 watt
 • 1 horsepower (metric) = 2511.3 Btu/hr (thermo) = 2509.6 Btu (IST)/hr = 2507.7 Btu (mean)/hr = 6.328x105calorie/hr (thermo) = 6.324x105 calorie (IST)/hr = 6.319x105 calorie (mean)/hr = 7.35x109 ergs/sec = 32548.6 foot pound-force/min = 542.476 foot pound-force/sec = 0.9863 horsepower (mech) = 0.07498 horsepower (boiler) = 0.9859 horsepower (electric) = 0.98587 horsepower (water) = 75 kg-force meter/sec (kg m/s) = 0.7355 kilowatt =   735.499 W = 75 kg m/s
 • 1 horsepower (water) = 33015 foot pound-force/min = 1.00046 horsepower (mech) = 0.07605 horsepower (boiler) = 1.00006 horsepower (electric) = 1.01434 horsepower (metric) = 0.746043 kilowatt
 • 1 refrigeration Ton = 12,000 Btu/h cooling = 3.516 kW = 3,025.9 k Calories/h
 • 1 cooling tower Ton = 15,000 Btu/h = 3,782 k Calories/h
 • 1 ft lb/s = 1.3558 W
 • 1 Btu/s = 1055.1 W
 • 1 Btu/h = 1 Btuh = 0.293 W = 0.001 MBH
 • 1 cheval vapeur (French) = 0.98632 horsepower

Μάζα

 • 1 kg = 1,000 gram = 2.2046 lb = 6.8521x10-2 slug
 • 1 lbm = 16 oz = 0.4536 kg = 453.6 g = 7000 grains = 0.03108 slug
 • 1 slug = 14.594 kg = 32.174 lbm
 • 1 grain = 0.000143 lb = 0.0648 g
 • 1 g = 15.43 grains = 0.0353 oz = 0.002205 lb
 • 1 qt = 0.9464 liters
 • 1 metric ton (or tonne) = 1 tonne métrique = 1000 kg = 106 g = 109 mg = 1.10231131 short tons 
 • 1 short ton = 2000 lbs = 907.18474  kg
 • 1 long ton = 2240 pounds = 1,016.0469088 kg
 • 1 oz (ounce) = 28.35 g = 437.5 grains = 0.0625 lb = 0.0000279 long ton (UK) = 0.00003125 long ton (US) = 0.000558 long hundredweight (UK) = 0.000625 long hundredweight (US) = 0.004464 stone = 16 dram
 • 1 troy pound = 12 troy ounces
 • 1 troy ounce = 1/12 troy pound = 31.1034768 grams = 480 grains
 • 1 scruple = 20 grains
 • 1 dram = 3 scruples
 • 1 apothecary ounce = 8 drams
 • 1 apothecary pound = 12 apothecary ounces
 • 1 pennyweight = 24 grains
 • 1 Gal. H2O = 8.33 Lbs. H2O
 • 1 cental (US) = 45.359 kilogram = 100 pound
 • 1 carat (metric) = 3.0865 grain = 0.2 gram = 200 milligram
 • 1 hectogram = 100 gram = 0.26769 pound (apoth or troy) = 0.2205 pound (avdp)

Μήκος

 • 1 m (meter) = 3.2808 ft = 39.37 in = 1.0936 yd = 6.214x10-4 mile
 • 1 km = 0.6214 mile = 3281 ft = 1094 yds
 • 1 in (inch) = 25.4 mm = 2.54 cm = 0.0254 m = 0.08333 ft = 0.02778 yd = 1.578x10-5 mile
 • 1 ft (foot) = 0.3048 m = 12 in = 0.3333 yd = 1.894x10-4 mile = 30.48 cm = 304.8 mm
 • 1 mm = 10-3 m
 • 1 cm = 10-2 m = 0.3937 in = 0.0328 ft = 1x108 Aangstrom = 0.03281 foot = 0.0984 hand (horses) = 0.3937 inch = 1x10-5 kilometer = 0.0497 link (Gunter) = 0.0328 (Ramden)  = 1000 micrometer = 10000 micron = 5.3996x10-6 mile (naut) = 6.2137x10-6 mile (US statute) = 10 millimeter = 1x107 millimicron = 393.7 mil = 2.371 picas (printers) 28.4528 point (printers) = 0.00199 rod (US Survey) = 0.01094 yard
 • 1 mm = 0.03937 in = 1000 micron
 • 1 Aangstrom = 10-10 m = 1x10-8 cm = 3.937x10-9 inch = 1x10-4 micrometer = 0.0001 micron = 0.1 millimicron
 • 1 mile = 1.6093 km = 1,609.3 m = 63,346 in = 5,280 ft = 1,760 yd
 • 1 mil (Norway and Sweden) = 10 kilometres
 • 1 nm (nautical mile, sea mile) = 1,852 metres = 1.151 mile = 6076.1 feet = 0.016667 degree of latitude
 • 1 yd (yard) = 0.9144 m = 36 in = 3 ft = 5.682x10-4 mile
 • 1 Furlong = 660 feet = 40 rods = 1/8 mile
 • 1 rod = 5.5 yards
 • 1 land league = 3 miles
 • 1 Fathom = 6 feet = 1.828804 meters
 • 1 astronomical unit = 1.496x108 kilometer
 • 1 cable (UK) = 0.00167 degree latitude = 185.37 meter
 • 1 cable length (US Survey) = 120 fathom (US Survey) = 720 foot (US Survey) = 219.456 meter
 • 1 caliber = 0.01 inch = 0.254 mm
 • 1 chain (Gunter or US Survey) = 2011.7 centimeter = 66.00013 foot = 66 foot (US Survey) = 0.1 Furlong (US Survey) = 792 inch (US Survey) = 100 link (Gunter) = 66.00013 link (Ramden) = 20.117 meter = 0.0125 mile (US statute) = 4 rod (US Survey) = 22 yard (US Survey)
 • 1 light year = 63241.08 astronomical unit = 9.46073x1012 kilometer = 5.8786x1012 mile (US statute) = 0.306601 parsec

Ναυτικές μονάδες

 • 1 league = 3 nautical miles
 • 1 nautical mile = 6067.10 feet = 1.1508 statute miles 
 • 1 knot (nautical unit of speed) = 1 nautical mile per hour
 • one degree at the equator = 60 nautical miles = 69.047 statute miles
 • 360 degrees = 21600 nautical miles = 24856.8 statute miles = circumference at equator

Όγκος

 • 1 ft3 = 0.02832 m3= 28.32 dm3 = 0.03704 yd3 = 6.229 Imp. gal (UK) = 7.481 gal (US) = 1,728 cu inch = 2.296x10-5 acre foot = 12 board foot (timber) = 0.7786 bushel (UK) = 0.8036 bushel (US, dry) = 0.00781 cord (firewood) = 0.0625 cord foot (timber) = 28316.8 cu centimeter = 6.42851 gallon (US, dry) = 7.48052 gallon (US, liq) = 28.3168 liter = 996.614 ounce (UK, liq) = 957.506 ounce (US, liq) = 51.4281 pint (US, dry) = 59.84442 pint (US, liq) = 25.714 quart (US, dry) = 29.922 quart (US, liq)
 • 1 in3 = 1.6387x10-5 m3 = 1.639x10-2 dm3 (liter) = 16.39 cm3 = 16390 mm3 = 0.000579 ft3
 • 1 Gallon (U.S.) = 3.785x10-3 m3 = 3.785 dm3 (liter) = 231 in3 = 0.13368 ft3 = 4.951x10-3 yd3 = 0.8327 Imp. gal (UK) = 4 Quarts = 8 Pints
 • 1 Imp. gallon (UK) = 4.546x10-3 m3 = 4.546 dm3 = 0.1605 ft3 = 5.946x10-3 yd3 = 1.201 gal (US)
 • 1 dm3 (Liter) = 10-3 m3 = 0.03532 ft3 = 1.308x10-3 yd3 = 0.220 Imp gal (UK) = 0.2642 Gallons (US) = 1.057 Quarts = 2.113 Pints
 • 1 yd3 = 0.7646 m3 = 764.6 dm3 = 27 ft3 = 168.2 Imp. gal (UK) = 202.0 gal (US) = 46,656 Cu.In. = 1616 Pints = 807.9 Quarts = 764.6 Liters
 • 1 pint (pt) = 0.568 dm3 (liter) = 16 fl. oz. (fluid ounce) = 28.88 in3
 • 1 km3 = 109 m3 = 1012 dm3 (liter) = 1015 cm3 = 1018 mm3
 • 1 cm3 = 0.061 in3 = 0.00042 board foot = 2.7496x10-5 bushel (UK) = 2.8378x10-5 bushel (US, dry) = 3.5315x10-5 cu foot = 0.06102 cu inch = 1x10-6 cu meter = 1.308x10-6 cu yard = 0.28156 drachm (UK, liq) = 0.27051 dram (US, liq) = 0.000227 gallon (UK) = 0.00027 gallon (US, dry) = 0.000264 gallon (US, liq) = 0.0074 gill (UK) = 0.00845 gill (US) = 0.001 liter = 0.035195 ounce (UK, liq) = 0.033814 ounce (US, liq) = 0.00182 pint (US, dry) = 0.00211 pint (US, liq) = 0.00088 quart (UK) = 0.00091 quart (US, dry) = 0.00106 quart (US, liq)
 • 1 m3 = 103 dm3 (liter) = 35.31 ft3 = 1.3093 yd3 = 220.0 Imp. gal (UK) = 264.2 gal (US) = 61,023 Cu.In. = 35.31 Cu.Ft = 0.1 decistere
 • 1 Hogshead = 63 gallon = 8.42184 Cu.Ft
 • 1 barrel (UK) = 1.5 bag (UK) = 1.41541 barrel (US, dry) = 1.37251 barrel (US, liq) = 4.5 bushel (UK) = 4.64426 bushel (US, dry) = 5.77957 cu ft = 0.16366 cu meter =  36 gallon (UK) = 163.6592 liter
 • 1 barrel beer = 31.5 gallons beer
 • 1 barrel (US, oil) = 1.33 barrel (US, liq) = 5.61458 cu foot = 42 gallons (US, liq) = 158.9873 liter
 • 1 barrel (US, dry) = 0.969696 barrel (US, liq) = 3.28122 bushel (US, dry) = 4.0833 cu ft = 7056 cu inch = 0.11563 cu meter = 104.999 quart (US, dry)
 • 1 barrel (US, liq) = 1.03125 barrel (US, dry) = 0.75 barrel (US, oil) = 4.2109 cu foot = 7276.5 cu inch = 0.11924 cu meter = 26.22924 gallon (UK) = 31.5 gallon (US, liq) = 119.24 liter =
 • 1 bushel = 1.2445 Cu.Ft. = 32 Quarts (Dry) = 64 Pints (dry) = 4 Pecks
 • 1 bushel (UK) = 0.3333 bag (UK) = 1.03206 bushel (US) = 36368.7 cu cm = 1.28435 cu foot = 2219 cu inch = 8 gallon (UK) =  36.3687 liter
 • 1 bushel (US, dry) = 0.30476 barrel (US, dry) = 0.96894 bushel (UK) = 35239.07 cu cm = 1.24446 cu foot = 2150.42 cu inch = 0.03524 cu meter 0.04609 cu yard = 8 gallon (US, dry) = 9.30918 gallon (US, liq) = 35.23907 liter = 1191.57 ounce (US, liq) = 4 peck (US) = 64 pint (US, dry) = 32 quart (US, dry) = 37.23671 quart (US, liq) 
 • 1 quart (qt) = 2 pints = 57.75 in3 = 1/8 dry quarts
 • 1 fluid ounce (fl. oz.) = 2 tablespoons = 1.805 in3 = 29.574 milliliters
 • 1 cord (firewood) = 128 cu foot = 8 cord foot (timber) = 3.6246 cu meter
 • 1 cord foot (timber) = 0.125 cord (firewood) = 16 cu foot
 • 1 peck = 8 dry quarts
 • 1 cup = 8 fl.oz. (fluid ounce)
 • 1 cup (metric) = 200 milliliter
 • 1 cup, tea = 0.25 pint = 142.06 milliliter
 • 1 board foot = piece of lumber 1 foot wide x 1 foot long x 1 inch thick = 2359.74 cu cm = 0.083333 cu foot = 144 cu inch
 • 1 acre foot = 43560 cu foot = 1233.482 cu meter = 1613.33 cu yard = 3.259x105 gallon (US liquid)
 • 1 acre inch = 3630 cu foot = 102.7901531 cu meter = 134.44 cu yard = 27154.286 gallon (US)
 • 1 bucket (UK) = 18184.35 cu cm = 4 gallon (UK)
 • 1 butt (UK. liq) = 16.2549 bushel (US) = 20.2285 cu foot = 0.57281 cu meter = 151.3197 gallon (US)
 • 1 chaldron (UK, liq) = 36 bushel (UK)
 • 1 dram (US, liq) = 3.6967 cu cm = 0.225586 cu inch = 1.04084 drachm (UK, liq) = 0.03125 gill (US) = 3.69669 millimeter = 60 minim (US) = 0.125 ounce (US, liq) = 0.0078125 pint (US, liq)
 • 1 fifth (US, liq) = 17.067 jigger (US, liq) = 0.75708 liter = 25.6 ounce (US, liq) = 1.6 pint (US, liq) = 25.6 pony (US, liq) = 0.8 quartt (US, liq) = 25.6 shot (US, liq)
 • 1 firkin (UK) = 1.125 bushel (UK) =  40914.8 cu cm = 1.44489 cu foot = 1.20095 firkin (US) = 9 gallon (UK) = 40.91481 liter = 72 pint (UK)
 • 1 hectoliter = 2.7496 bushel (UK) = 2.8378 bushel (US, dry) = 1x105 cu cm = 3.5315 cu foot = 26.417 gallon (US, liq) = 100 liter = 3381.4 ounce (US, liq) = 11.351 peck (US)

Παροχή όγκου

 • 1 dm3/s (kg/s water) = 13.20 Imp. gal (UK)/min
 • 1 m3/s = 3,600 m3/h = 1,000 dm3(liter)/s = 35.32 ft3/s = 2,118.9 ft3/min = 13,200 Imp.gal (UK)/min = 15,852 gal (US)/min
 • 1 m3/h = 2.7778x10-4 m3/s = 0.2778 dm3(litre)/s = 9.810x10-3 ft3/s = 0.5886 ft3/min (cfm) = 3.667 Imp.gal (UK)/min = 4.403 gal (US)/min
 • 1 m3/h = 103 dm3(litre)/h = 16.67 dm3(litre)/min = 0.27878 dm3(litre)/s
 • 1 ft3/min = 1.7 m3/h = 0.47 l/s = 62.43 Lbs.H2O/Min.
 • 1 dm3(litre)/s = 10-3 m3/s = 3.6 m3/h = 0.03532 ft3/s = 2.1189 ft3/min (cfm) = 13.200 Imp.gal (UK)/min = 15.852 gal (US)/min = 792 Imp. gal (UK)/h
 • 1 dm3(litre)/s = 60 litre/min = 3,600 litre/h
 • 1 ft3/s = 0.0283168 m3/s = 101.9 m3/h = 28.32 dm3(litre)/s = 60 ft3/min = 373.7 Imp.gal (UK)/min = 448.9 gal (US)/min
 • 1 Imp.gal (UK)/min = 7.57682x10-5 m3/s = 0.273 m3/h = 0.0758 dm3(litre)/s = 2.675x10-3 ft3/s = 0.1605 ft3/min = 1.201 gal (US)/min
 • 1 gal (US)/min =6.30888x10-5 m3/s = 0.227 m3/h = 0.06309 dm3(litre)/s = 2.228x10-3 ft3/s = 0.1337 ft3/min = 0.8327 Imperial gal (UK)/min

Πίεση

 • Κανονική ατμοσφαιρική πίεση 1 atm = 101.325 kN/m2 = 1.01325 bar = 101.325 kPa = 14.7 psia = 0 psig = 29.92 in Hg = 760 torr = 33.95 Ft.H2O = 407.2 In.W.G (Water Gauge) = 2116.8 Lbs./Sq.Ft.
 • 1 N/m2 = 1 Pa = 1.4504x10-4 lb/in2 = 1x10-5 bar = 4.03x10-3 in water = 0.336x10-3 ft water = 0.1024 mm water = 0.295x10-3 in mercury = 7.55x10-3 mm mercury = 0.1024 kg/m2 = 0.993x10-5 atm
 • 1 Pa = 10-6 N/mm2 = 10-5 bar = 0.1020 kp/m2 = 1.02x10-4 m H2O = 9.869x10-6 atm = 1.45x10-4 psi (lbf/in2)
 • 1 N/mm2 = 106 Pa = 10 bar = 1.020x105 kp/m2 = 102.0 m H2O = 9.869 atm = 145.0 psi (lbf/in2)
 • 1 mmHg = 1 torr = 0.01934 lb/in2
 • 1 atm = 101,325 Pa (N/m2) = 1.013x102 kN/m2 = 1.033x104 kp/m2 = 1.033 kp/cm2 = 1.013 bar = 14.696 psi (lb/in2) = 407.1 in H2O at 62 0F (16.7 oC) = 33.9 ft H2O at 62 0F (16.7 oC) = 10.33 m H2O at 62 0F (16.7 oC) = 29.92 in mercury at 62 0F (16.7 oC) = 760 mm mercury at 62 0F (16.7 oC) = 760 torr
 • 1 bar = 1x105 Pa (N/m2) = 0.1 N/mm2 = 10,197 kp/m2 = 10.20 m H2O = 0.98692 atm = 14.5038 psi (lbf/in2) = 1x106 dyne/sq cm = 750 mmHg = 1x106 barye (French) = 75.0062 cm Hg (0oC) = 33.4883 ft H2O (60oF) = 1019.72 gram-force/sq cm = 29.530 in Hg (32oF) = 1.01972 kg-force/sq cm = 1000 millibar = 2088.54 pound-force/sq foot
 • 1 kp/m2 = 9.81 Pa (N/m2) = 9.807x10-6 N/mm2 = 10-3 m H2O = 1 mm H2O = 0.9681x10-4 atm = 1.422x10-3 psi (lb/in2) = 0.0394 in H2O = 0.0736 mm mercury
 • 1 psi (lb/in2) = 144 psf (lbf/ft2) = 6,894.8 Pa (N/m2) = 6.895x10-3 N/mm2 = 6.895x10-2 bar = 27.71 in H2O at 62oF (16.7oC) = 703.1 mm H2O at 62oF (16.7oC) = 2.0416 in mercury at 62oF (16.7oC) = 51.8 mm mercury at 62oF (16.7oC) = 703.6 kg/m2 = 0.06895 atm = 2.307 Ft. H2O = 16 ounces
 • 1 psf (lbf/ft2) = 47.88 N/m2 (Pa) = 0.006944 lbf/in2 (psi)
 • 1 dyn/cm2 = 145.04x10-7 lbf/in2
 • 1 in mercury (Hg) = 3,376.8 N/m2= 0.49 lb/in2 = 12.8 in water
 • 1 Ounce = 1.73 In.W.C.
 • 1 Ft.H2O = 0.4335 psi = 62.43 Lbs./Sq.Ft.
 • 1 in water = 248.8 N/m2= 0.0361 lb/in2 = 25.4 kg/m2 = 0.0739 in mercury
 • 1 m H2O = 9806.7 Pa = 9.807x10-3 N/mm2 = 0.0987 bar = 1,000 kp/m2 = 0.09678 atm = 1.422 psi (lbf/in2)
 • 1 mm water = 9.81 Pa (N/m2) = 1 kg/m2 = 0.0736 mm mercury = 0.9677x10-4 atm
 • 1 mm mercury = 0.0193 lb/in2 = 133 N/m2 = 12.8 mm water
 • 1 barye (French) = 1.0 dyne/sq cm = 0.10 newton/sq meter = 0.10 Pascal

Περιστροφή

 • 1 r/min (rpm) = 0.01667 r/s = 0.105 rad/s
 • 1 r/s = 60 r/min = 6.28 rad/s
 • 1 rad/s = 9.55 r/min (rpm) = 0.159 r/s (rps)

Πυκνότητα

 • Πυκνότητα νερού 1,000 kg/m3 = 62.43 Lbs./Cu.Ft = 8.33 Lbs./Gal. = 0.1337 Cu.Ft./Gal.
 • 1 lb/ft3 = 16.018 kg/m3 = 0.016 g/cm3 = 0.00926 oz/in3 = 2.57 oz/gal (Imperial) = 2.139 oz/gal (U.S.) = 0.0005787 lb/in3 = 27 lb/yd3 = 0.161 lb/gal (Imperial) = 0.134 lb/gal (U.S) = 0.0121 ton/yd3
 • 1 slug/ft3 = 515.379 kg/m3
 • 1 kg/l = 62.43 lb/ft3
 • 1 kg/m3 = 0.001 g/cm3 = 0.0005780 oz/in3 = 0.16036 oz/gal (Imperial) = 0.1335 oz/gal (U.S.) = 0.0624 lb/ft3 = 0.000036127 lb/in3 = 1.6856 lb/yd3 = 0.010022 lb/gal (Imperial) = 0.008345 lb/gal (U.S) = 0.0007525 ton/yd3

Πυκνότητα μαγνητικής ροής

 • 1 gamma flux = 1x10-5 gauss =  1 x10-6 gram = 1 microgram = 1x10-9 tesla
 • 1 gauss = 0.9997 gauss (Int) = 1x105 gamma = 1 gilbert/cm = 1 maxwell/sq cm = 1 line/sq cm = 6.4516 line/sq inch = 1x10-4 tesla  = 1x10-8 weber/sq cm = 6.452x10-8 weber/sq inch = 1x10-4 weber/sq meter

Ροή μάζας

 • 1 lb/h = 1.26x10-4 kg/s
 • 1 lb/s = 0.4536 kg/s
 • 1 lb/min = 7.56x10-3 kg/s = 27.216 kg/s
 • 1 kg/s = 3,600 kg/h = 132.28 lb/min
 • 1 kg/h = 2.778x10-4 kg/s = 3.67x10-2 lb/min

Ροπή

 • 1 ft lb = 1.356 Nm

Ροπή αδρανείας

 • 1 kg m2 = 10000 kg cm2 = 54675 ounce in2 = 3417.2 lb in= 23.73 lb ft2

Συχνότητα

 • 1 hertz = 1 cycle/sec

Ταχύτητα

 • 1 ft/s = 0.3048 m/s
 • 1 ft/min = 5.08x10-3 m/s = 0.0183 km/h = 0.0114 mph
 • 1 mph = 0.44703 m/s = 1.609 km/h = 88 ft/min = 5280 ft/hr = 1.467 Ft./sec. = 0.8684 knots
 • 1 m/s = 3.6 km/h = 196.85 ft/min = 2.237 mph
 • 1 km/h = 0.2778 m/s = 54.68 ft/min = 0.6214 mph = 0.5396 knot
 • 1 knot (nautical mile per hour) = 0.514444444 m/s = 1.852 kilometers per hour = 1.1515 miles per hour= 1 nautical miles per hour
 • 1 League = 3.0 Miles
 • 1 cm/sec = 1.9685 foot/min = 0.0328 foot/sec = 0.036 km/hr = 0.0194 knots (Int) = 0.6 meter/min = 0.02237 mile/hr = 0.000373 mile/min 
Φωτεινή ένταση

 • 1 candela = 1.091 hefner candle (Germ) = 1 lumen/steradian

  Φωτεινότητα

  • 1 lumen/sq ft = 1 foot candle = 1x104 lux = 1 phot
  • 1 lux = 0.0929 foot candle = 1 lumen /sq meter = 0.0001 phot

  Χρόνος

  • 1 h = 3600 s = 60 min
  • 1 ms (millisecond) = 10-3 s
  • 1 μs (microsecond) = 10-6 s
  • 1 ns (nanosecond) = 10-9 s
  • 1 day (mean solar) = 1.0027379 day (sidereal) = 24 hour (mean solar) = 24.06571 hour (sidereal) = 0.0027397 year (calendar) = 0.002738 year (sidereal) = 0.002738 year (tropical)

  Χωρητικότητα

  • 1 abfarad = 1x109 farad = 1x1015 microfarad = 8.98755x1020 statfarad
  • 1 farad = 1x10-9 abfarad = 1.00049 farads (Ínt) = 1x106 microfarad = 8.98755x1011 statfarad 

  Παρακαλώ αναρτήστε:

  author

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

  Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

  ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

  ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868