ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 11:13 π.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΔΙΟΔΟΣ

|
ΔΙΟΔΟΣ
ΔΙΟΔΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Ένα βασικό εξάρτημα που χρησιμοποιείται στην τηλεόραση,στο ραδιόφωνο,στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε άλλα ηλεκτρονικά κυκλώματα είναι η δίοδος.
Ένα βασικό εξάρτημα που χρησιμοποιείται στην τηλεόραση,στο ραδιόφωνο,στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε άλλα ηλεκτρονικά κυκλώματα είναι η δίοδος
 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η μορφή της και ο συμβολισμός της.Αποτελείται από δύο διαφορετικούς ημιαγωγούς που βρίσκονται σε επαφή.

Μορφή και συμβολισμός διόδου
 Το χαρακτηριστικό της είναι ότι:
α) Η δίοδος είναι καλός αγωγός (άγει εύκολα),όταν η τάση στα άκρα της έχει συγκεκριμένη πολικότητα.Η τάση αυτή λέγεται τάση ορθής φοράς και λέμε ότι η δίοδος είναι ορθά πολωμένη.
Δίοδος ορθά πολωμένη
 Στο παραπάνω σχήμα η δίοδος είναι ορθά πολωμένη και άγει.Ο λαμπτήρας φωτοβολεί.
β) Η δίοδος είναι κακός αγωγός (δεν άγει σχεδόν καθόλου),όταν η τάση στα άκρα της έχει αντίθετη πολικότητα από την προηγούμενη.Η τάση αυτή λέγεται ανάστροφη τάση και λέμε ότι η δίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη.  
Δίοδος ανάστρωφα πολωμένη
 Στο παραπάνω σχήμα η δίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη και δεν άγει.Ο λαμπτήρας δε φωτοβολεί.
  Όταν η δίοδος είναι ορθά πολωμένη,το άκρο της διόδου που συνδέεται με το θετικό πόλο μιας πηγής λέγεται άνοδος και το άλλο άκρο λέγεται κάθοδος.Στις διόδους με κυλινδρικό περίβλημα,μια ταινία διαφορετικού χρώματος από το χρώμα του περιβλήματος χρησιμοποιείται για να δείξει την κάθοδο.
Άνοδος και κάθοδος διόδου
  Οι δίοδοι μπορούν να καταστραφούν εύκολα όταν διαρρέονται από μεγάλες εντάσεις ηλεκτρικού ρεύματος.Γι' αυτό τοποθετούνται στα κυκλώματα συνδεδεμένες με κατάλληλη αντίσταση σε σειρά.
Χαρακτηριστικές καμπύλες διόδων Si και Ge
 Οι χαρακτηριστικές καμπύλες μιας διόδου πυριτίου (Si) και μιας διόδου γερμανίου (Ge) φαίνονται στο παραπάνω σχήμα.Από αυτές φαίνεται ότι,όταν η δίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη δε διαρρέεται από ρεύμα.Η δίοδος Si άγει,όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι μεγαλύτερη από 0,3 V και η δίοδος Ge άγει, όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι μεγαλύτερη από 0,7 V.Επίσης,φαίνεται ότι,όταν οι δίοδοι Si και Ge άγουν,η πτώση τάσης στα άκρα τους παραμένει σταθερή και περίπου ίση με 0,3 V και 0,7 V αντίστοιχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΔΟΥ

α) Προστασία συσκευής από λανθασμένη σύνδεση

  H δίοδος προστατεύει τη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση.
H δίοδος προστατεύει τη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση
  Η δίοδος χρησιμοποιείται για να προστατεύσει μια συσκευή από λανθασμένη σύνδεση της πηγής.Στο κύκλωμα του παραπάνω σχήματος ο θετικός πόλος της πηγής πρέπει να συνδεθεί στο Α και ο αρνητικός στο Β.Αν κατά λάθος η πηγή συνδεθεί ανάποδα,τότε το κύκλωμα δε διαρρέεται από ρεύμα και δεν καταστρέφεται η συσκευή.

β) Προστασία συσκευής από «διακοπή ρεύματος»

 Το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος χρησιμοποιείται για την προστασία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή από τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.
H δίοδος προστατεύει τη συσκευή από «διακοπή ρεύματος»
   H δίοδος προστατεύει τη συσκευή από «διακοπή ρεύματος».
  Όταν υπάρχει παροχή,λειτουργεί το αριστερό κύκλωμα κάνοντας εξοικονόμηση της μπαταρίας.Αν συμβεί διακοπή της παροχής, τότε λειτουργεί το δεξί κύκλωμα και η μπαταρία τροφοδοτεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

γ) H πύλη AND

  Η πύλη AND είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα με δύο εισόδους (ΑΓ και ΒΓ) και μια έξοδο (ΔΓ).
Η πύλη AND είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα με δύο εισόδους (ΑΓ και ΒΓ) και μια έξοδο (ΔΓ)
  Χρησιμοποιείται,όταν θέλουμε να υπάρχει τάση (π.χ. V0=5 V) στην έξοδο ΔΓ,εφόσον υπάρχει τάση (π.χ. μεγαλύτερη από V0=5 Vκαι στην είσοδο ΑΓ και στην είσοδο ΒΓ.
  Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο άλλων κυκλωμάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ AND

α) Στο κύκλωμα του παραπάνω σχήματος η πηγή τροφοδοσίας είναι 5 V.Αν οι τάσεις V και V είναι μεγαλύτερες ή ίσες από 5 V,τότε οι δίοδοι δεν άγουν.Άρα,και τα δύο άκρα του αντιστάτη R έχουν το ίδιο δυναμικό,οπότε η τάση εξόδου είναι VΔΓ=V0=5 V.
β) Αν η τάση VΑΓ είναι μεγαλύτερη ή ίση από 5 V και η τάση VΒΓ=0 (το Β είναι αγώγιμα συνδεμένο με το Γ),τότε η δίοδος Α δεν άγει,ενώ η δίοδος Β άγει.Αν οι δίοδοι είναι από πυρίτιο (Si),η τάση στα άκρα της διόδου Β είναι 0,7 V,δηλαδή περίπου 0 V.Έτσι,η τάση εξόδου είναι VΔΓ=V0=0 V.
γ) Παρόμοια,αν η τάση V είναι μεγαλύτερη ή ίση από 5V και η τάση V=0 (το Α είναι αγώγιμα συνδεμένο με το Γ),η τάση εξόδου VΔΓ είναι VΔΓ=V0=0V.
δ) Παρόμοια,αν οι τάσεις V=0 και V=0 (και το Α και το Β είναι αγώγιμα συνδεμένα με το Γ),η τάση εξόδου είναι VΔΓ=V0=0 V.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ AND

  Αν αντιστοιχίσουμε τάση 0V στο 0 και τάση μεγαλύτερη ή ίση από 5V στο 1,κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα,που λέγεται πίνακας αληθείας για την πράξη AND.

A
           B
           Γ
0
          0
          0
0
         1
          0
1
         0
         0
1
         1
         1

  Από αυτόν φαίνεται ότι η τάση εξόδου είναι μεγαλύτερη ή ίση από 5V (Γ=1),αν και η τάση V και η τάση V είναι μεγαλύτερες ή ίσες από 5 V (Α=1 και Β=1).
Ισοδύναμο κύκλωμα πράξης AND
  Τον ίδιο πίνακα έχουμε και για το κύκλωμα του παραπάνω σχήματος,όπου,για να ανάψει η λάμπα (Γ=1),πρέπει και ο διακόπτης Α να είναι κλειστός (Α=1και ο διακόπτης Β να είναι κλειστός (Β=1).

δ) H πύλη OR

  Η πύλη OR είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα με δύο εισόδους (ΑΓ και ΒΓ) και μια έξοδο (ΔΓ).
Η πύλη OR είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα με δύο εισόδους (ΑΓ και ΒΓ) και μια έξοδο (ΔΓ)
 Χρησιμοποιείται, όταν θέλουμε να υπάρχει τάση στην έξοδο ΔΓ,εφόσον υπάρχει τάση ή στην είσοδο ΑΓ ή στην είσοδο ΒΓ.Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο άλλων κυκλωμάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ OR

α) Στο κύκλωμα του παραπάνω σχήματος, αν οι τάσεις είναι V=0 και VΒΓ=0 (και το Α και το Β είναι αγώγιμα συνδεμένα με το Γ),τότε δεν υπάρχει ρεύμα.Άρα,η τάση εξόδου είναι VΔΓ=V0=0 V.
β) Αν η τάση VAΓ είναι θετική (π.χ. 5 V) και η τάση VBΓ=0 η δίοδος Α άγει,ενώ η δίοδος Β δεν άγει.Αν οι δίοδοι είναι από πυρίτιο (Si),η τάση στα άκρα της διόδου Α είναι 0,7 V.Άρα,η τάση εξόδου είναι VΔΓ=V0=4,3V.Θεωρώντας την τάση της διόδου Α περίπου μηδέν,η τάση εξόδου είναι VΔΓ=V0=5 V. 
γ) Παρόμοια, αν η τάση V=0 (το Α είναι αγώγιμα συνδεδεμένο με το Γ) και η τάση V είναι θετική (π.χ. 5 V), τότε VΔΓ=V0=5 V.
δ) Παρόμοια, αν οι τάσεις V και V είναι θετικές (π.χ. 5 V),τότε VΔΓ=V0=5 V.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ OR

 Αν αντιστοιχίσουμε τάση 0 V στο 0 και την τάση 5 V στο 1,κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα,που λέγεται πίνακας αληθείας για την πράξη OR.

A
        B
        Γ
0
        0
        0
0
        1
        1
1
        0
        1
1
        1
        1

  Από αυτόν φαίνεται ότι η τάση εξόδου είναι θετική (Γ=1),αν τουλάχιστον μία από τις τάσεις V και V είναι θετική (Α=1 ή Β = 1 ή Α=1,Β=1).
 
Ισοδύναμο κύκλωμα πράξης OR
  Τον ίδιο πίνακα έχουμε και για το κύκλωμα του παραπάνω σχήματος,όπου,για να ανάψει η λάμπα (Γ=1) πρέπει τουλάχιστον ένας από τους διακόπτες Α και Β να είναι κλειστός (Α=1 ή Β=1 ή Α=1,Β=1).
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868