ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 8:13 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος;
2) Τι λέμε περίοδο και τι συχνότητα κύματος ποια σχέση συνδέει αυτά τα δύο μεγέθη μεταξύ τους;
3) Τι ονομάζουμε πλάτος του κύματος και τι καθορίζει;
4) Τι ορίζουμε σαν μήκος κύματος ενός κύματος;
5) Ποια σχέση συνδέει το μήκος κύματος με την περίοδο του κύματος;
6) Ποια κύματα λέγονται εγκάρσια και ποια διαμήκη που διαδίδονται τα μεν και που τα δε;
7) Να αναφέρετε 2 βασικές διαφορές ανάμεσα στα εγκάρσια και τα διαμήκη κύματα. 
8) Τι είναι το πλάτος ενός κύματος και από τι εξαρτάται ;
9) Πως ορίζεται το μήκος κύματος;Με τι ισούται το μήκος κύματος σε ένα εγκάρσιο κύμα ;
10) Να διατυπώσετε το θεμελιώδη νόμο της κυματικής και να γράψετε την αντίστοιχη σχέση.Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης ενός μηχανικού κύματος ;
11) Τι λέει ο θεμελιώδης νόμος της κυματικής με λόγια και με τύπο;Να εξηγηθούν τα σύμβολα του τύπου
12) Οι παρακάτω προτάσεις περιγράφουν κύματα διαμήκη (Δ),εγκάρσια (Εγ) και επιφανειακά (Επ) κύματα.Να επιλέξετε ένα χαρακτηριστικό από κάθε κατηγορία για κάθε κύμα. 
Ταλάντωση σωματιδίων του μέσου:
α) ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος,
β) ταλαντώνονται κατά τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος,
γ) ταλαντώνονται παράλληλα και κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
Σχηματισμοί κατά τη διάδοση:
α) πυκνώματα και αραιώματα, 
β) “όρη” και “κοιλάδες”, 
γ) κυκλικές τροχιές
Διάδοση στα υλικά: 
α) μόνο στα στερεά, 
β) μόνο στην επιφάνεια υγρών, 
γ) στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Στα εγκάρσια κύματα τα σωματίδια του μέσου εκτελούν ταλάντωση σε διεύθυνση κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών κοιλάδων ή δύο διαδοχικών ορέων στα εγκάρσια κύματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Στα εγκάρσια κύματα τα σωματίδια του μέσου διάδοσης ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος .

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Τα κύματα μεταφέρουν ενέργεια και ύλη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών ορέων ή κοιλάδων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται σε στερεά ,υγρά και αέρια σώματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος ενός κύματος τόσο μεγαλύτερη ενέργεια μεταφέρει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής είναι λ=υf

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Τα ηχητικά κύματα που έχουν συχνότητα από 20Ηz έως 20.000Ηz προκαλούν τοαίσθημα της ακοής όταν φτάσουν στο αυτί και ονομάζονται ήχοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Τα κύματα μεταφέρουν ορμή και ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Τα κύματα μεταφέρουν ύλη και ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Σε ένα εγκάρσιο κύμα, το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ή κοιλάδων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το πλάτος του κύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος,τόσο περισσότερη ενέργεια μεταφέρει το κύμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Στο ίδιο μέσο διάδοσης,τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ότι τα διαμήκη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ή κοιλάδων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Στα εγκάρσια κύματα δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Τα μηχανικά κύματα διαδίδονται στο κενό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ότι τα διαμήκη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τα μηχανικά κύματα έχουν δύο βασικά κοινά χαρακτηριστικά διαδίδονται στα ………….. μέσα και μεταφέρουν ………………….ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος σε ένα υλικό μέσο ισούται με το γινόμενο της……………..του επί το ……………… …………….. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Τα μηχανικά κύματα διαδίδονται μέσα στα ________ μέσα και μεταφέρουν __________ χωρίς να μεταφέρουν ______________. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Στα ____________ κύματα τα σωματίδια του μέσου ταλαντώνονται στην ίδια διεύθυνση που διαδίδεται το κύμα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Τα ____________ κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα. Η ταχύτητα διάδοσης των _______________ κυμάτων είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα των __________ κυμάτων όταν και τα δύο διαδίδονται στο ίδιο μέσον.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Στο εγκάρσιο κύμα το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών ……1…….. ή ……2…… Στο διάμηκες κύμα το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών …….3…….ή ……4……..

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Λέμε τότε ότι ένα κύμα ……………. κατά μήκος του ελατηρίου.Το κύμα μεταφέρει ……….. σε κάθε σφαιρίδιο του ελατηρίου χωρίς να μεταφέρει ………..

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένα κύμα έχει μήκος κύματος 10 m και περίοδο 2 s.
H ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι:
α) 5 m/s 
β) 0,5 m/s 
γ) 2 m/s 
δ) 0,2 m/s

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Το κύμα μεταφέρει:
α) ύλη, 
β) Ενέργεια, 
γ) ενέργεια και ύλη, 
δ) τίποτα από τα προηγούμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Στα εγκάρσια κύματα:
α) τα σωματίδια του μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος,
β) τα σωματίδια του μέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσηςτου κύματος,
γ) τα σωματίδια του μέσου δεν ταλαντώνονται,
δ) ισχύει το α και το β.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται:
α) στα υγρά μέσα, 
β) στα αέρια μέσα, 
γ) στα στερεά μέσα, 
δ) σε όλα τα προηγούμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το διαμήκη κύματα έχουν:
α) όρη και κοιλάδες, 
β) πυκνώματα και αραιώματα,
γ) μόνο κοιλάδες, 
δ) μόνο αραιώματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Μήκος κύματος είναι:
α) η απόσταση μεταξύ μιας κοιλάδας και ενός όρους,
β) η απόσταση μεταξύ δύο κοιλάδων ή δύο όρων,
γ) η απόσταση που διαδίδεται το κύμα,
δ) το μήκος του σχοινιού στο οποίο διαδίδεται το κύμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η ταχύτητα ενός κύματος εξαρτάται:
α) από το μήκος κύματος,
β) από την συχνότητα,
γ) από το μέσο διάδοσης,
δ) από όλα τα προηγούμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ο θεμελιώδης νόμος της κυματικής είναι:
α) υ=λ/f 
β) υ=fλ 
γ) υ=λ/f 
δ) υ=λ2f

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Να σχεδιάσετε ένα κύμα και να δείξετε το μήκος κύματος λ στο σχέδιό σας.Πως μεταβάλλεται αυτό σε συνάρτηση με την συχνότητα f του κύματος;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Μηχανικά κύματα, κύμα και ενέργεια, χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

α) Κύματα δημιουργούνται όταν ένα σύστημα ........................... από την κατάσταση ........................... ....... και ........................... μεταφέρεται από μια περιοχή του συστήματος σε μια άλλη. Τα κύματα που μεταφέρουν μηχανική ενέργεια ονομάζονται ..................... κύματα. Τα ................. κύματα έχουν δύο βασικά κοινά χαρακτηριστικά: 
1) Διαδίδονται μέσα στα .................... μέσα και όχι στο .................. 
2) Μεταφέρουν .................... χωρίς να μεταφέρουν .....................
β) Ανάλογα με τον τρόπο .................... των σωματιδίων του μέσου .................... ενός κύματος διακρίνουμε δύο βασικούς τύπους κυμάτων: 
α) Το .................... κύμα όπου τα .................... του μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη .................... .................... του κύματος. Τα κύματα αυτά διαδίδονται μόνο στα .................... σώματα και κατά τη διάδοσή τους σχηματίζονται .................... και .......................... 
β) Το .................... κύμα όπου τα .................... του μέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη .................... ................ του κύματος. Τα κύματα αυτά διαδίδονται στα ...................., .................... και .................... σώματα και κατά τη διάδοσή τους σχηματίζονται .................... και ....................
γ) Στο εγκάρσιο κύμα το ................ ................ ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών κοιλάδων ή ορέων. Στο διάμηκες κύμα το .................... .................... ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών .................... ή ....................
δ) Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος σ' ένα μέσο ισούται με το ................. της ................ επί το ................. ................. Η σχέση αυτή ονομάζεται ................. ................. της .................. Η ταχύτητα δεν εξαρτάται από το ................. του κύματος. Εξαρτάται από τις ................. του μέσου διάδοσης. Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα ................. κύματα διαδίδονται με ................. ταχύτητα απ’ ότι τα διαμήκη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ένας οικοδόμος κρατάει στο χέρι του μια σιδερένια ράβδο μήκους 3 m. Με ένα σφυρί χτυπάει το ένα άκρο της ράβδου αρχικά σε διεύθυνση κάθετη στη συνέχεια παράλληλη προς τον άξονα της ράβδου. Να αναφέρεις το είδος των κυμάτων που δημιουργούνται στη ράβδο σε κάθε περίπτωση και να περιγράψεις το μηχανισμό διάδοσής τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Να αντιστοιχίσεις τα παρακάτω είδη των κυμάτων με τον τρόπο κίνησης των σωματιδίων του ελαστικού μέσου.

Είδος κύματος             Τρόπος ταλάντωσης
Εγκάρσιο κύμα            Ταλάντωση παράλληλη προς τη διεύθυνση διάδοσης
Διάμηκες κύμα            Ταλάντωση κάθετη προς τη διεύθυνση διάδοσης

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.
α) Τα κύματα μεταφέρουν ύλη και ενέργεια.
β) Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ή κοιλάδων.
γ) Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το πλάτος του κύματος.
δ) Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος τόσο περισσότερη ενέργεια μεταφέρεται από ένα κύμα.
ε) Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ότι τα διαμήκη.

Ήχος

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
α) Οι ταλαντώσεις των σωμάτων στον αέρα δημιουργούν ............. κύματα τα οποία ονομάζονται ............... κύματα και είναι ................ Όταν αυτά τα κύματα φθάσουν στο ανθρώπινο αφτί και η συχνότητά τους είναι ............... από 20 Ηz και ............... από 20.000 Ηz προκαλούν το αίσθημα της ............... και ονομάζονται ................ Αν η συχνότητά τους είναι μικρότερη των 20 Ηz ονομάζονται ..............., ενώ μεγαλύτερη των 20.000 Ηz ονομάζονται ....................
β) Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται σε ..............., ............... και ................... δεν διαδίδονται στο ...................

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Κάπου μακριά μας εκδηλώνεται μια πολύ μεγάλη έκρηξη.
Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Πρώτα αισθανόμαστε τη δόνηση του εδάφους και μετά ακούμε τον κρότο διότι:
α) Ο αέρας απορροφά πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειας του κύματος απ’ ό,τι απορροφά το έδαφος.
β) Τα παραγόμενα κύματα διαδίδονται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα στο έδαφος απ’ ότι στον αέρα.
γ) Η συχνότητα των κυμάτων που παράγονται στο έδαφος είναι πολύ μεγαλύτερη από τη συχνότητα των κυμάτων στον αέρα.
δ) Τα μόρια του αέρα ταλαντώνονται με πολύ μικρότερο πλάτος απ’ ό,τι οι δομικοί λίθοι του εδάφους επειδή οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους είναι πολύ ασθενέστερες.
ε) Καμία από τις παραπάνω προτάσεις δεν είναι επιστημονικά έγκυρη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η σειρήνα ενός περιπολικού που βρίσκεται πολύ κοντά στην ακτή παράγει ήχο συχνότητας 1.200 Ηz. Ο ήχος γίνεται αντιληπτός από τη Μαρία που παίζει στην παραλία και το Σάββα που εκείνη τη στιγμή κάνει ένα μακροβούτι.Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται η Μαρία είναι:
α) μικρότερη,
β) μεγαλύτερη,
γ) ίδια με αυτή που αντιλαμβάνεται ο Σάββας.

Εφάρμοσε τις γνώσεις σου και γράψε τεκμηριωμένες απαντήσεις για τις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Μηχανικά κύματα, κύμα και ενέργεια, χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Στο σκοινί που παριστάνεται στην εικόνα 5.2 δημιουργείται ένα κύμα.Να χαρακτηρίσεις το είδος του κύματος αν γνωρίζεις ότι αυτό το κύμα μεταφέρει ενέργεια (έτσι προκαλείται η κίνηση του αμαξιδίου).Από πού προέρχεται αυτή η ενέργεια;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Να χαρακτηρίσεις το είδος της κίνησης που εκτελούν τα σωματίδια ενός μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα μηχανικό κύμα.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη αυτής της κίνησης, πώς συμβολίζονται και πώς συνδέονται με την περίοδο, τη συχνότητα και το πλάτος του κύματος;

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η απόσταση μεταξύ των σημείων Β και Γ του σχοινιού που παριστάνεται στην εικόνα 5.9 είναι 80 cm.Πόση απόσταση διανύει το κύμα που διαδίδεται στο σκοινί σε χρόνο μιας περιόδου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Ένα κύμα διαδίδεται σε κάποιο μέσο. Αν διπλασιαστεί η συχνότητα του κύματος, πώς μεταβάλλεται: 
α) η περίοδος του κύματος; 
β) το μήκος του κύματος;

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Κατά τη διάδοση ενός κύματος τι παριστάνουμε με την ακτίνα;Όταν ένα κύμα προσπίπτει πάνω σ' ένα εμπόδιο η αρχική και η τελική ακτίνα σχηματίζουν με την κάθετη στο εμπόδιο από μια γωνία.Πώς λέγονται αυτές οι γωνίες και με ποια σχέση συνδέονται;

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Σ’ ένα υποθαλάσσιο σεισμό το παραγόμενο σεισμικό κύμα διαδίδεται από το στερεό φλοιό της γης στα νερά του ωκεανού.Από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξεις τη σωστή.Όταν το σεισμικό κύμα διέρχεται από τον πυθμένα στο νερό,τότε μεταβάλλεται: 
α) μόνο η ταχύτητα διάδοσης, 
β) μόνο η συχνότητα, 
γ) μόνο το μήκος κύματος, 
δ) η ταχύτητα και η συχνότητα, 
ε) η ταχύτητα και το μήκος κύματος, 
στ) συχνότητα και το μήκος κύματος, 
ζ) και τα τρία, 
η) κανένα από τα παραπάνω.

Ήχος

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Στο εργαστήριο Φυσικής του σχολείου σας πιθανόν να υπάρχει ένας γυάλινος κώδωνας σαν αυτόν που παριστάνεται στην εικόνα της επόμενης σελίδας.Με τη βοήθεια μιας αντλίας που προσαρμόζεται στη βάση του κώδωνα μπορούμε να αφαιρέσουμε τον αέρα από το εσωτερικό του.Ο καθηγητής της Φυσικής ζητά από τη συμμαθήτριά σας τη Χαρούλα να ρυθμίσει ένα ξυπνητήρι έτσι ώστε να χτυπήσει ύστερα από 15 λεπτά και στη συνέχεια το τοποθετεί στο εσωτερικό του κώδωνα λέγοντάς σας ότι μόλις ακουστεί ο ήχος του θα σας επιτρέψει να βγείτε στο προαύλιο του σχολείου και να παίξετε. Ύστερα από 30 λεπτά κάποιοι από τους συμμαθητές σας διαμαρτύρονται στη Χαρούλα επισημαίνοντάς της ότι έκανε λάθος στη ρύθμιση του ρολογιού επειδή μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ακούστηκε κανένας ήχος.Εκείνη επιμένει ότι η ρύθμιση ήταν σωστή και ζητά από τον καθηγητή να της δώσει το ξυπνητήρι για να το επιβεβαιώσει.Μόλις ο καθηγητής αφαιρεί το κάλυμμα του κώδωνα το ξυπνητήρι ακούγεται να ηχεί.Πώς μπορείτε να εξηγήσετε αυτό που συνέβη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Πώς εξηγείται το γεγονός ότι για να διαδοθεί ο ήχος απαιτείται η ύπαρξη ενός μέσου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Στη θέση Α βρίσκεται ένας ψαράς με τη βάρκα του και στη θέση Β ένας ψαροντουφεκάς. Και οι δυο αντιλαμβάνονται το πλοίο που πλησιάζει από τον ήχο που προέρχεται από τις μηχανές του.Αν γνωρίζεις ότι ΑΟ=ΟΒ και αφού συμβουλευθείς τον πίνακα 5.1,μπορείς να σκεφθείς ποιος από τους δύο αντελήφθη γρηγορότερα το πλοίο;
Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Μια σειρήνα εκπέμπει ήχο. Πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα του ήχου όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του αέρα; Πώς επηρεάζονται η συχνότητα και το μήκος κύματος του ήχου της σειρήνας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Στη δεύτερη στήλη του πίνακα 5.4 να γράψεις τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου έτσι ώστε να αντιστοιχούν στα αντικειμενικά χαρακτηριστικά της πρώτης στήλης;
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4
Αντικειμενικό χαρακτηριστικό             Yποκειμενικό χαρακτηριστικό
α. Συχνότητα  
β. Ένταση  
γ. Κυματομορφή 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19 

Ρυθμίζοντας ένα διακόπτη αυξάνουμε το ύψος του ήχου που παράγει μια σειρήνα.Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α) Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου: 
α) θα αυξηθεί, 
β) θα μειωθεί, 
γ) θα παραμείνει ίδια.
Β) Η συχνότητα: 
α) θα αυξηθεί, 
β) θα μειωθεί, 
γ) θα παραμείνει ίδια.
Γ) Το μήκος κύματος: 
α) θα αυξηθεί, 
β) θα μειωθεί, 
γ) θα παραμείνει ίδιο.
Δ) Tο πλάτος του ηχητικού κύματος: 
α) θα αυξηθεί, 
β) θα μειωθεί, 
γ) θα παραμείνει ίδιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ένα συγκρότημα ροκ παίζει σε μια στάθμη έντασης 80 dB.Πόσες φορές ισχυρότερο ήχο αντιλαμβάνεται ένας ακροατής όταν η στάθμη έντασης ανέβει: 
α) στα 90 dB; 
β) 100 dB;
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868