ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:52 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΟΜΙΧΛΗ

|
ΟΜΙΧΛΗ
ΟΜΙΧΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Ομίχλη ονομάζεται το νέφος που επικάθεται στην επιφάνεια της Γης και προκαλεί ελάττωση της οριζόντιας ορατότητας σε αποστάσεις μικρότερες των 1.000 μ.
Ομίχλη ονομάζεται το νέφος που επικάθεται στην επιφάνεια της Γης και προκαλεί ελάττωση της οριζόντιας ορατότητας σε αποστάσεις μικρότερες των 1.000 μ.
 Το νέφος της ομίχλης αποτελείται κυρίως από μικρά υδροσταγονίδια που έχουν σχηματιστεί από τη συμπύκνωση υδρατμών.Συνεπώς,για να σχηματιστεί ομίχλη,απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία πολλών πυρήνων συμπύκνωσης και ο αέρας να είναι κορεσμένος από υδρατμούς (δηλαδή σχετική υγρασία 100%).
Το νέφος της ομίχλης αποτελείται κυρίως από μικρά υδροσταγονίδια που έχουν σχηματιστεί από τη συμπύκνωση υδρατμών
 Υπάρχουν όμως περιπτώσεις,κυρίως σε βιομηχανικές περιοχές,κατά τις οποίες οι πυρήνες συμπύκνωσης της ομίχλης περιέχουν και ποσότητες διάφορων ενώσεων του θείου,το οποίο προκύπτει από τις καύσεις των εργοστασίων.Έτσι η σχετική υγρασία της ομίχλης είναι μικρότερη από 100.

ΤΥΠΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ

 Οι ομίχλες διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες,ανάλογα με τον τρόπο κατά τον οποίο σχηματίζονται: 
α) σε ομίχλες εξάτμισης και 
β) σε ομίχλες ψύξης.
 Οι πρώτες σχηματίζονται από τον εμπλουτισμό του αέρα με μεγάλες ποσότητες υδρατμών οι οποίες προέρχονται από την εξάτμιση υγρού εδάφους, υδάτινων επιφανειών κ.ά.,ενώ οι δεύτερες σχηματίζονται από την ψύξη του αέρα,μέχρις ότου αποκτήσει τη θερμοκρασία δρόσου.
 Οι ομίχλες εξάτμισης διακρίνονται σε δύο τύπους: 
α) τις ομίχλες καπνού (steam fogs) και 
β) τις μετωπικές ομίχλες (frontal fogs).
 Οι ομίχλες καπνού σχηματίζονται όταν υπάρχει έντονη εξάτμιση από μια υδάτινη και αρκετά θερμή επιφάνεια σε ψυχρό αέρα. Τότε οι υδρατμοί συμπυκνώνονται πολύ γρήγορα και σχηματίζουν υδροσταγονίδια,τα οποία δεν μπορούν να απομακρυνθούν πολύ από την επιφάνεια εξάτμισης,γιατί σε μικρό ύψος απ' αυτή συμβαίνει αναστροφή της θερμοκρασίας λόγω της μεταφοράς θερμότητας προς τα πάνω.Τέτοιες ομίχλες σχηματίζονται συχνά κοντά σε λίμνες και ποταμούς μέσου πλάτους,κυρίως το φθινόπωρο,οπότε υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες.Ειδικός τύπος τέτοιας ομίχλης σχηματίζεται το χειμώνα στις αρκτικές θαλάσσιες περιοχές.Αυτές οι ομίχλες έχουν μεγάλη ένταση και το ύψος τους μπορεί να φτάσει τα 1.600 μ.,ενώ μοιάζουν πολύ με νέφη σωρειτών (Cu).Ονομάζονται αρκτικοί θαλάσσιοι καπνοί.
 Οι μετωπικές ομίχλες σχηματίζονται κατά την πτώση θερμών σταγόνων βροχής και το πέρασμά τους ανάμεσα από ευσταθή στρώματα ψυχρού αέρα.Έτσι εμφανίζεται το φαινόμενο του υπερκορεσμού,γιατί συμβαίνει εξάτμιση των θερμών σταγόνων προς τον ψυχρό αέρα.Τέτοιες ομίχλες σχηματίζονται κοντά σε ψυχρές και θερμές μετωπικές επιφάνειες.
 Οι ομίχλες ψύξης διαιρούνται σε πέντε τύπους: 
α) μεταφοράς, 
β) ακτινοβολίας, 
γ) αναστροφής, 
δ) ανάμειξης, 
ε) ανολίσθησης ή κλιτύος.
 Οι ομίχλες μεταφοράς σχηματίζονται,όταν μεταφέρεται υγρός αέρας σε ψυχρότερες επιφάνειες,με αποτέλεσμα να παγώσει ο αέρας από κάτω και να αποκτήσει θερμοκρασία μικρότερη από τη θερμοκρασία δρόσου.Ο αέρας πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται σε κίνηση, οπότε κοντά στην επιφάνεια του εδάφους σχηματίζονται στροβιλοειδείς κινήσεις με αποτέλεσμα η ομίχλη μεταφοράς να έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητά της στο ύψος στο οποίο φτάνουν οι κινήσεις αυτές.Όλες οι θαλάσσιες ομίχλες είναι ομίχλες μεταφοράς,εκτός από την περίπτωση του θαλάσσιου καπνού.Το χειμώνα οι ομίχλες μεταφοράς σχηματίζονται πάνω από παγωμένες ή χιονισμένες εκτάσεις στις οποίες μπαίνει από τη θάλασσα θερμός και υγρός αέρας,ενώ το καλοκαίρι οι ομίχλες μεταφοράς σχηματίζονται κυρίως πάνω από ψυχρές υδάτινες επιφάνειες προς τις οποίες μετατοπίζονται θερμές και υγρές μάζες αέρα.
 Οι ομίχλες ακτινοβολίας σχηματίζονται όταν στάσιμες ποσότητες υγρού αέρα εφάπτονται με την επιφάνεια του εδάφους,η οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας παγώνει λόγω ακτινοβολίας.Έτσι παγώνουν και τα κάτω στρώματα του αέρα με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας αναστροφής της θερμοκρασίας της επιφάνειας σε μικρό ύψος.Το πάχος της αναστροφής ποικίλλει ανάλογα με τις αναταράξεις που συμβαίνουν και έτσι,όταν έχουμε άπνοια οι αναταράξεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες και το πάχος της ομίχλης είναι μικρό.Τέτοιες ομίχλες σχηματίζονται κυρίως σε κοιλάδες και επίπεδες βαλτώδεις περιοχές στις οποίες λιμνάζουν ψυχρές μάζες αέρα.Σχηματίζονται επίσης και πάνω από βιομηχανικές περιοχές αυτές είναι πολύ πυκνές και ανθυγιεινές,γιατί περιέχουν προσμείξεις καπνού και άλλων προϊόντων που προέρχονται από τις καύσεις.
 Οι ομίχλες αναστροφής σχηματίζονται στις πάνω επιφάνειες υγρών στρωμάτων αέρα λόγω της παρουσίας αναστροφής θερμοκρασίας.Μερικές φορές η αναστροφή ενισχύεται από καθοδικές κινήσεις του αέρα με ταυτόχρονη ψύξη του πάνω στρώματος του υγρού αέρα με αποτέλεσμα τη δημιουργία νεφών τύπου Stratus.Τέτοιες ομίχλες είναι συχνές στις δυτικές ακτές των ηπείρων των υποτροπικών περιοχών κατά το καλοκαίρι.
 Οι ομίχλες ανάμειξης σχηματίζονται όταν ανακατεύονται θερμές και ψυχρές αέριες μάζες,που περιέχουν μεγάλες ποσότητες υδρατμών.Η μάζα του αέρα που προκύπτει από την ανάμειξη έχει θερμοκρασία μικρότερη της θερμοκρασίας δρόσου,οπότε προκύπτει συμπύκνωση των υδρατμών.Τέτοιες ομίχλες σχηματίζονται όταν συναντούνται θερμά με ψυχρά θαλάσσια ρεύματα.
 Οι ομίχλες ανολίσθησης ή κλιτύος σχηματίζονται όταν συμβαίνει ανολίσθηση και αδιαβατική ψύξη υγρού αέρα,που μεταφέρεται από τους ανέμους στις προσήνεμες πλαγιές λόφων ή βουνών.Η ομίχλη δημιουργείται όταν οι ανερχόμενες αέριες μάζες φτάσουν στη στάθμη κορεσμού τους.
  Η ομίχλη χαρακτηρίζεται ως αχλύς (Mist),όταν η οριζόντια ορατότητα μέσα στη θολωμένη ατμόσφαιρα κυμαίνεται από 1 μέχρι 2 χλμ.Όταν η οριζόντια ορατότητα είναι μεγαλύτερη από 2 χλμ.,τότε έχουμε το φαινόμενο της ξερής αχλύος (Haze),ενώ όταν η ορατότητα είναι μεγαλύτερη του 1 χλμ.,έχουμε την υγρή αχλύ (Μist).Στην πρώτη περίπτωση η αχλύς αποτελείται από μικρά σωμάτια σκόνης, που σηκώνεται από ξερές περιοχές,και από ξερά και μικρά μόρια χλωριούχου νατρίου.Στη δεύτερη περίπτωση η αχλύς αποτελείται από πολλά μικρά υδροσταγονίδια που σχηματίζουν αραιή ομίχλη.Ξεχωρίζει από την κανονική ομίχλη,γιατί έχει χρώμα υπόφαιο.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81