ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:50 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


1) Τι είναι οι ηλεκτρικές πηγές; Πώς λειτουργούν;Ποια είδη αυτών υπάρχουν και σε τι  διαφέρουν;Αναφέρετε 4 συσκευές πού είναι ηλεκτρικές πηγές.
2) Τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και πώς εξασφαλίζεται;Τι είναι η πραγματική και τι η συμβατική φορά αυτού;
3) Τι είναι η ταχύτητα διολίσθησης των ελευθέρων ηλεκτρονίων των μετάλλων; Αναφέρετε ένα μηχανικό ανάλογο της κίνησης αυτών παρουσία ηλεκτρικού πεδίου πού εξασφαλίζεται από ηλεκτρική πηγή.
4) Τι είναι το φαινόμενο Joule και πού οφείλεται;
5) Η ηλεκτρική πηγή παράγει ηλεκτρικά φορτία;Αναφέρετε ένα υδραυλικό και ένα μηχανικό ανάλογο ηλεκτρικής πηγής.
6) Ποια είναι τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος, όταν αυτό διαρρέει αγωγούς;Αναφέρετε ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία.
7) Πώς ορίζεται η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και τι εκφράζει αυτή;Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο δίνοντας και τις μονάδες των διαφόρων μεγεθών.Πώς ορίζεται απ’ αυτόν η μονάδα ηλεκτρικού φορτίου 1 Coulomb;
8) Τι είναι το αμπερόμετρο;Πού στηρίζεται η λειτουργία του;Πώς συνδέεται στο κύκλωμα;Επηρεάζει το κύκλωμα στο οποίο συνδέεται και γιατί;
9) Διατυπώστε την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.Πώς διαπιστώνεται αυτή με ένα αμπερόμετρο;
10) Τι είναι ο κόμβος, τι ο βρόχος και τι ο κλάδος στα ηλεκτρικά κυκλώματα;
11) Διατυπώστε τον 1ο κανόνα του Kirchhoff.Ποιας αρχής είναι συνέπεια αυτός;
12) Τι είναι το βολτόμετρο;Πού στηρίζεται η λειτουργία του;Πώς συνδέεται στο κύκλωμα;Επηρεάζει το κύκλωμα στο οποίο συνδέεται και γιατί;
13) Διατυπώστε τον 2ο κανόνα του Kirchhoff.Ποιας αρχής είναι συνέπεια αυτός;
14) Τι είναι τα δίπολα και από τι εξαρτάται η λειτουργία αυτών;Τι είναι η χαρακτηριστική καμπύλη των διπόλων;
15) Τι ονομάζουμε αντίσταση ενός αγωγού, τι εκφράζει, πού οφείλεται και πώς ορίζεται η μονάδα μέτρησής της;Τι διαφέρει απ’ τον αντιστάτη;
16) Διατυπώστε τον νόμο του Ohm για αντιστάτη. Ισχύει πάντα;
17) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αντίσταση ενός αντιστάτη κυλινδρικής μορφής; Γράψτε την αντίστοιχη σχέση,ερμηνεύστε τα σύμβολα και αναφέρετε τις μονάδες μέτρησης όλων των μεγεθών.
18) Τι εκφράζει η ειδική αντίσταση ενός υλικού και σε τι μετρείται;Γράψτε την σχέση εξάρτησης από την θερμοκρασία ερμηνεύοντας τα διάφορα σύμβολα.
19) Τι είναι ο θερμικός συντελεστής ειδικής αντίστασης;Από τι εξαρτάται και σε τι μετρείται;
20) Απεικονίστε γραφικά την εξάρτηση της αντίστασης από την θερμοκρασία για υλικά με θετικό (μέταλλα), αρνητικό (γραφίτης, ημιαγωγοί) και μηδενικό (κράματα) θερμικό συντελεστή.
21) Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της εν σειρά σύνδεσης αντιστάσεων;Υπολογίστε θεωρητικά την ολική (ισοδύναμη) αντίσταση σε μια τέτοια συνδεσμολογία.Με τι ισοδυναμεί η εν σειρά σύνδεση και ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα;
22) Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της εν παραλλήλω σύνδεσης αντιστάσεων;Υπολογίστε θεωρητικά την ολική (ισοδύναμη) αντίσταση σε μια τέτοια συνδεσμολογία.Με τι ισοδυναμεί η εν παραλλήλω σύνδεση και ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα;
23) Τι είναι η ρυθμιστική αντίσταση και πώς λειτουργεί;
24) Σχεδιάστε το κύκλωμα ενός ποτενσιομέτρου και δείξτε την λειτουργία του ως ρυθμιστού τάσεως με τις ανάλογες σχέσεις.
25) Σχεδιάστε το κύκλωμα ενός ροοστάτη και δείξτε την λειτουργία του ως ρυθμιστού εντάσεως με τις ανάλογες σχέσεις.
26) Τι γνωρίζετε για την ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος;Από ποιόν προσφέρεται και πού αποδίδεται;Πώς σχετίζεται με την δυναμική ενέργεια του φορτίου πού κινείται από ένα σημείο σε ένα άλλο;Από ποια σχέση δίνεται και πώς μετασχηματίζεται αυτή για την περίπτωση πού η συσκευή στην οποία αποδίδεται είναι αντιστάτης; Σε τι μετρείται;
27) Πώς ορίζεται η ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος;Τι εκφράζει;Γράψτε την αντίστοιχη σχέση ερμηνεύοντας τα σύμβολα.Πώς μετασχηματίζεται αυτή για την περίπτωση πού η συσκευή στην οποία αποδίδεται η ενέργεια είναι αντιστάτης;Σε τι μετρείται;
28) Τι είναι το βατώρα (Wh) και τι το κιλοβατώρα (KWh);Στην ΔΕΗ πληρώνουμε ενέργεια ή ισχύ;
29) Ποιο φαινόμενο διέπει ο νόμος του Joule;Διατυπώστε τον νόμο αυτό,γράψτε την μαθηματική έκφραση ερμηνεύοντας τα σύμβολα και δώστε τις μονάδες μέτρησης των εμπλεκομένων μεγεθών.
30) Τι είναι το ηλεκτρικό ισοδύναμο της θερμότητας;
31) Αναφέρετε 4 εφαρμογές του φαινομένου Joule.
32) Πως συνδέονται οι λαμπτήρες μιας οικιακής εγκατάστασης και γιατί;Τι είναι οι ενδείξεις καλής λειτουργίας αυτών;Τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε απ’ αυτές;
33) Πώς συνδέονται οι ασφάλειες στα κυκλώματα και τι λαμβάνουμε υπ’ όψιν για την επιλογή τους;
34) Τι ονομάζουμε βραχυκύκλωμα και τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό;
35) Τι ονομάζουμε ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) μιας πηγής;Τι εκφράζει και σε τι μετρείται;
36) Τι είναι η εσωτερική αντίσταση μιας πηγής;Τι εκφράζει και σε τι μετρείται;
37) Διατυπώστε τον νόμο του Ohm για κλειστό κύκλωμα και αποδείξτε την αντίστοιχη σχέση χρησιμοποιώντας την αρχή διατήρησης ενέργειας.
38) Τι είναι η πολική τάση μιας πηγής;Αποδείξτε την αντίστοιχη σχέση χρησιμοποιώντας την αρχή διατήρησης ενέργειας.
39) Σε ποιες περιπτώσεις η πολική τάση μιας πηγής συμπίπτει με την ηλεκτρεγερτική της δύναμη;
40) Τι είναι το ρεύμα βραχυκύκλωσης μιάς πηγής;Σχεδιάστε την χαρακτηριστική καμπύλη μιας πηγής και εντοπίστε επάνω σ’ αυτό την ΗΕΔ και το ρεύμα βραχυκύκλωσης.Πώς απ’ την καμπύλη προκύπτει η εσωτερική αντίσταση;
41) Τι είναι οι αποδέκτες;Πώς ορίζεται ο συντελεστής απόδοσης αυτών και τι διαφέρει από την απόδοση;
42) Τι γνωρίζετε για τις διόδους;Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και πώς συνδέονται στα κυκλώματα;
43) Αναφέρετε 4 εφαρμογές των διόδων.
44) Τι είναι η πύλη AND και τι η πύλη OR;Σχεδιάστε τα αντίστοιχα κυκλώματα και περιγράψτε την λειτουργία τους κατασκευάζοντας και τους πίνακες αληθείας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Δύο αντιστάτες R1 και R2 συνδέονται σε σειρά και στα άκρα τους συνδέεται μια πηγή ΗΕΔ Ε=4,5 V και εσωτερικής αντίστασης r=1 Ω.Ένας τρίτος αντιστάτης R3 συνδέεται παράλληλα προς τους  δύο άλλους αντιστάτες R1 και R2.Στο κύκλωμα παρεμβάλλουμε ένα αμπερόμετρο που μετρά το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη R1 και ένα βολτόμετρο που μετρά την πολική τάση της πηγής.
Α)  Να σχεδιάστε το κύκλωμα.
Β)  Η ένδειξη του βολτομέτρου μπορεί να είναι:
α)  5 V                  
β)  4,5 V                 
γ)  4 V
Γ)  Το ρεύμα βραχυκύκλωσης  αυτής της πηγής θα είναι:
α)  4 Α                  
β)  4,5 Α                
γ)  45 Α
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση.
Ένα μηχανικό ανάλογο της ηλεκτρικής πηγής είναι:
α) ο άνθρωπος που δημιουργεί ροή σφαιριδίων σε σωλήνα
β) η αντλία
γ) η διαφορά πίεσης
δ) η ροή υγρού μέσα σε σωλήνα

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση.
Ένα υδραυλικό ανάλογο της ηλεκτρικής πηγής είναι:
α) ο άνθρωπος που δημιουργεί ροή σφαιριδίων σε σωλήνα
β) η αντλία
γ) η διαφορά πίεσης
δ) η ροή υγρού μέσα σε σωλήνα

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση.Αν ένα χάλκινο σύρμα διπλωθεί στα δύο,τότε η ειδική του αντίσταση:
α) παραμένει σταθερή
β) διπλασιάζεται
γ) υποδιπλασιάζεται
δ) υποτετραπλασιάζεται

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση.Ο νόμος του Ohm για αντιστάτη ισχύει όταν:
α) η τάση του είναι σταθερή
β) η θερμοκρασία του είναι σταθερή
γ) ο θερμικός συντελεστής αντίστασης είναι σταθερός
δ) η θερμοκρασία αυξάνεται

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση.Αν μειώσουμε την αντίσταση μιας ηλεκτρικής θερμάστρας,τότε η ισχύς της:
α) μειώνεται
β) αυξάνεται
γ) παραμένει σταθερή
δ) μηδενίζεται

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση.
Αν η τάση στα άκρα μιας αντίστασης διπλασιάζεται,τότε η θερμότητα που εκλύεται στον ίδιο χρόνο,μεταβάλλεται:
α) 100%
β) 200%
γ) 300%
δ) 400%

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις:
α) Η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η φορά κίνησης των ελευθέρων ηλεκτρονίων.
β) Η ηλεκτρική πηγή παράγει ηλεκτρικά φορτία.
γ) Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από τον τύπο I=q·t και στο S.I. μετριέται σε Α.
δ) Η ταχύτητα διολίσθησης ισούται με την ταχύτητα του φωτός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Να σημειώστε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις:
α) Το βολτόμετρο έχει μεγαλύτερη αντίσταση από το αμπερόμετρο.
β) Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας.
γ) Το βολτόμετρο συνδέεται στο κύκλωμα παράλληλα,ενώ το αμπερόμετρο σε σειρά.
δ) Ο 2ος Κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις:
α) Οι όροι «αντιστάτης» και «αντίσταση» ταυτίζονται.
β) Η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από τη θερμοκρασία του.
γ) Η ειδική αντίσταση εξαρτάται από τα γεωμετρικά στοιχεία του αγωγού.
δ) Ένας αντιστάτης έχει αντίσταση 10 Ω

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις μεταξύ των φυσικών μεγεθών και των μονάδων μέτρησης.
1) φορτίο q         α) W
2) ένταση Ι          β) C
3) τάση V            γ) J
4) ενέργεια W      δ) A
5) ισχύς Ρ            ε) V
6) ΗΕΔ ε

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις:
α) Η μεταβλητή αντίσταση μπορεί να λειτουργήσει και ως ποτενσιόμετρο και ως ροοστάτης.
β) Το ποντενσιόμετρο είναι ρυθμιστής τάσης.
γ) Ο ροοστάτης είναι ρυθμιστής ηλεκτρικού ρεύματος.
δ) Στο ροοστάτη όλη η μεταβλητή αντίσταση διαρρέεται από ρεύμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Ποια αντίσταση είναι μεγαλύτερη,της ηλεκτρικής κουζίνας ή του ηλεκτρικού λαμπτήρα φωτισμού;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ένας αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα.
Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.
α) R=I/V
β) P=V·I
γ) P=V·I/t
δ) W=V·I·t

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Μια ηλεκτρική θερμάστρα διαρρέεται από ρεύμα.
Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.
α) το ποσό θερμότητας που εκλύει η θερμάστρα στο περιβάλλον ισούται με το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά.
β) το ποσό θερμότητας που εκλύει η θερμάστρα στο περιβάλλον είναι ανάλογο με την ένταση του ρεύματος που τη διαρρέει.
γ) η ισχύς της θερμάστρας είναι ανάλογη της αντίστασής της.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Μια ηλεκτρική κουζίνα αναγράφει τα στοιχεία «2 KW,220 V».
Ποια τιμή πρέπει να έχει η ασφάλειά της,αν στο εμπόριο υπάρχουν ασφάλειες 1,2,4,6,8,10,15,25,35 Α;
Σημειώστε με Χ τη σωστή απάντηση.
α) 1 A
β) 6 A
γ) 10 A
δ) 25 A

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις μεταξύ των μεγεθών και των τύπων που αναφέρονται σ' έναν αντιστάτη:
1) ταση        α) V·I
2) ένταση     β) I2·R·Δt
3) ενέργεια   γ) V/I
4) ισχύς       δ) V/R
                   ε) I·R

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Οι λάμπες του σπιτιού μας συνδέονται σε σειρά ή παράλληλα;Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Δύο αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά.
Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.
α) Rολ=R1+R2
β) V=V1·V2
γ) I=I1+I2
δ) V=V1+V2

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Δύο αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα.
Να συμπληρώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.
α) Rολ=R1·R2/R1+R2
β) V=V1·V2
γ) I=I1+I2
δ) V=V1+V2

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Έχουμε τέσσερις ίδιους αντιστάτες με αντιστάσεις 10 Ω.
Πώς πρέπει να τους συνδέσουμε, ώστε η ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας να είναι:
α) 40 Ω
β) 2,5 Ω
γ) 10 Ω
δ) 25 Ω

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση.
Τα χαρακτηριστικά μιας ηλεκτρικής πηγής είναι:
α) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η ισχύς.
β) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η πολική τάση.
γ) η πολική τάση και η εσωτερική αντίσταση.
δ) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η εσωτερική αντίσταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Σημειώστε με (Χ) τη σωστή απάντηση:
Ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ 10 V συνδέεται με εξωτερική αντίσταση 8 Ω,οπότε η πολική τάση της είναι 8 V. 
Η εσωτερική της αντίσταση είναι:
α) 1 Ω
β) 2 Ω
γ) 3 Ω
δ) 4 Ω

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.
α) Όταν μια ηλεκτρική πηγή συνδέεται σε ηλεκτρικό κύκλωμα έχουμε παραγωγή ενέργειας από το μηδέν.
β) Η τιμή της ΗΕΔ μιας ηλεκτρικής πηγής εξαρτάται από τα στοιχεία του κυκλώματος,που τροφοδοτεί.
γ) Το γινόμενο  δίνει την ισχύ της πηγής.
δ) Μέσα από την πηγή διέρχονται ηλεκτρικά φορτία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.
Η πολική τάση μιας πηγής είναι ίση με την ΗΕΔ της πηγής,όταν:
α) Η πηγή δε διαρρέεται από ρεύμα.
β) Η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι αμελητέα.
γ) Οι πόλοι της πηγής είναι βραχυκυκλωμένοι.
δ) Η πηγή συνδέεται με αμπερόμετρο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

                     Ψυγείο   Σίδερο    Τηλεόραση

Τάση (V)         220        220        220
Ένταση (I)
Αντίσταση (Ω)               110
Ισχύς (W)        110

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

                        P (W)    P (KW)    t (h)    W (KWh)

Θερμοσίφωνο     3000                    1
Κουζίνα              2000                   1
Λαμπτήρας          60                       1
Ψυγείο               100                     1

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

R          Ω          V/I

            A

                        W/q

W

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Να σημειώσετε με (Χ) τη σωστή απάντηση. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό δίνεται από τη σχέση: I=1+2·t (S.I.).Το φορτίο που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο Δt=3 s είναι:
α) 7 C
β) 21 C
γ) 3 C
δ) 12 C

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Διαθέτουμε τέσσερις αντιστάσεις R1=60 Ω,R2=20 Ω,R3=20 Ω και R4=35 Ω.
Να βρείτε πώς πρέπει να τις συνδέσουμε για να πετύχουμε ολική αντίσταση Rολ=59 Ω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Η χαρακτηριστική καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής συνεχούς ρεύματος V=f(I) φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. 

Να βρείτε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής και την εσωτερική της αντίσταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
Τα ελεύθερα …………… ξέφυγαν από την έλξη του …………… και κινούνται …………… προς όλες τις κατευθύνσεις.
Τα θετικά ιόντα …………… γύρω από καθορισμένες θέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις με πλάτος που …………… με τη θερμοκρασία.
Η …………… των μετάλλων οφείλεται στα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
Η …………… κίνηση των ελευθέρων ηλεκτρονίων στον …………… αγωγό ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. Αιτία είναι η …………… .
Η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων λέγεται …………… φορά του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
Η ένταση του ρεύματος ορίζεται από τον τύπο …………….
Στο S.I. η ένταση του ρεύματος μετριέται σε …………….
Η ένταση του ρεύματος εκφράζει το …………… διέλευσης του ηλεκτρικού φορτίου από μια κάθετη διατομή ενός αγωγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff διατυπώνεται ως εξής:Το αλγεβρικό άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που …………… σ' ένα κόμβο ισούται με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που …………… απ' αυτόν.Είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του …………… .
Ο 2ος κανόνας του Kirchhoff διατυπώνεται ως εξής:Το άθροισμα των διαφορών δυναμικού κατά μήκος μιας …………… διαδρομής σ' ένα κύκλωμα ισούται με …………… .
Είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της …………….

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
Η αντίσταση ενός αγωγού ορίζεται από τον τύπο …………… .Στο S.I. η μονάδα μέτρησης της αντίστασης είναι το ……………
Η αντίσταση ενός αγωγού εκφράζει τη …………… που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα όταν διέρχεται μέσα από αυτόν.
Ο ίδιος ο μεταλλικός αγωγός λέγεται …………… .
Η αντίσταση των μεταλλικών αγωγών οφείλεται στις …………… των ελευθέρων ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
Όταν τρεις αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά ισχύουν:
α) Iολ=……………
β) Vολ=……………
γ) Rολ=……………
δ) Η ολική αντίσταση είναι …………… και από τη ……………
Όταν τρεις αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα ισχύουν:
α) Iολ=……………
β) Vολ=……………
γ) Rολ=……………
δ) Η ολική αντίσταση είναι …………… και από τη ……………

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
Ανάλογα με τον τρόπο που παρεμβάλλεται στο κύκλωμα η ρυθμιστική (μεταβλητή) αντίσταση λειτουργεί είτε ως ρυθμιστής της τάσης και λέγεται ……………,είτε ως ρυθμιστής του ηλεκτρικού ρεύματος και λέγεται…………… .

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
Η ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος ορίζεται από τον τύπο …………… .Στο S.I. η μονάδα μέτρησης της ισχύος είναι το …………… .Για κάθε συσκευή ισχύει ο τύπος …………… .Αν η συσκευή είναι αντιστάτης (ωμική αντίσταση) τότε ισχύουν ακόμη και οι …………… και …………… .
1 Kwh είναι η …………… που «καταναλώνει» μια συσκευή ισχύος 1 Kw όταν λειτουργήσει …………….

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
Η ηλεκτρεγερτική δύναμη  ε μιας πηγής δίνεται από τον τύπο …………… και από τον τύπο …………….Εκφράζει την ανά μονάδα …………… ηλεκτρική ενέργεια,που προσφέρει η πηγή στο …………… ή την ανά μονάδα …………… ηλεκτρική ισχύ, που προσφέρει η πηγή στο …………… .Η …………… αντίσταση της πηγής εκφράζει τη …………… που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα,όταν διέρχεται μέσα από την πηγή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
Όταν η δίοδος είναι καλός αγωγός,τότε λέμε ότι είναι …………… πολωμένη.Όταν η δίοδος είναι κακός αγωγός,τότε λέμε ότι είναι …………… πολωμένη.Η δίοδος αποτελείται από δύο διαφορετικούς ……………που βρίσκονται σε στενή επαφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Μπορείτε να κατασκευάσετε ένα απλό κύκλωμα,χρησιμοποιώντας μία μπαταρία «πλακέ» 4,5 V,ένα λαμπάκι κανονικής λειτουργίας 4,5 V και καλώδια,που στα άκρα τους έχουν κροκοδειλάκια.Πάνω σε ένα κοντραπλακέ διαστάσεων 30 cmx30 cm περίπου,καρφώνετε τρία καρφάκια Α,Β και για να στερεώσετε το λαμπάκι,όπως φαίνεται στο κύκλωμα της παρακάτω εικόνας.

Το ένα καλώδιο συνδέει το θετικό πόλο της πηγής με το καρφάκι Α ή Β και το άλλο συνδέει τον αρνητικό πόλο της πηγής με το καρφάκι Γ.Μπορείτε να ανοίγετε ή να κλείνετε το κύκλωμα βγάζοντας ένα κροκοδειλάκι από τον αντίστοιχο πόλο της μπαταρίας. Μπορείτε επίσης να παρεμβάλλετε ένα διακοπτάκι στο σημείο Δ του καλωδίου και με αυτό να ανοίγετε ή να κλείνετε το κύκλωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Με ένα βολτόμετρο,μετρήστε την τάση V,στα άκρα της μπαταρίας,που χρησιμοποιήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα,πριν τη συνδέσετε με το λαμπάκι και καταγράψτε την ένδειξη.Μετά μετρήστε την τάση Vστα άκρα της μπαταρίας, ενώ το κύκλωμα είναι κλειστό (το λαμπάκι, ανάβει) και σημειώστε την ένδειξη.Τι παρατηρείτε;Δικαιολογήστε την απάντηση σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Από το εργαστήριο πάρτε τρεις αντιστάσεις που έχουν διάφορες χρωματικές λωρίδες στην επιφάνειά τους.Με βάση το χρωματικό κώδικα υπολογίστε την αντίστασή τους.Με το πολύμετρο μετρήστε την αντίσταση τους.Τι παρατηρείτε;

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Τι τιμή έχουν οι αντιστάσεις που τα χρώματά τους είναι:
α) καφέ, μαύρο,κόκκινο,ασημί
β) πορτοκαλί, πορτοκαλί,πράσινο,ασημί
γ) κίτρινο, μώβ,καφέ,ασημί

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Στη παρακάτω εικόνα φαίνεται η καλωδίωση ενός διαδρόμου.

α) Να εξετάσετε αν η λάμπα ανάβει.
β) Σε ποιους συνδυασμούς θέσεων των διακοπτών ανάβει η λάμπα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Χρησιμοποιώντας μία μπαταρία,δύο λαμπάκια και δύο διακόπτες δύο δρόμων κατασκευάστε το παρακάτω κύκλωμα και συμπληρώστε τον αντίστοιχο πίνακα,θέτοντας 1,όταν το λαμπάκι φωτοβολεί και 0,όταν το λαμπάκι είναι σβηστό.


ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ       ΛΑΜΠΑΚΙΑ
Α         Β          Λ       Λ2
Χ         Χ
Χ         Υ
Υ         Χ
Υ         Υ

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Χρησιμοποιώντας μία μπαταρία,ένα διακόπτη,μια δίοδο και ένα λαμπάκι κατασκευάστε το κύκλωμα (α). 

Τι παρατηρείτε;Τι θα παρατηρήσετε αν αντιστρέψετε τη σύνδεση της διόδου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Το θερμίστορ (thermistor) είναι ένα ηλεκτρονικό στοιχείο,του οποίου η αντίσταση μεταβάλλεται έντονα με τη θερμοκρασία. 

Χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα ως αισθητήρας αύξησης της θερμοκρασίας.Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος μ' ένα θερμίστορ.

θ (oC 23   37   47  57   65   76   85   90   100

V (V)    5    5    5    5     5     5     5    5     5

I (mA)  15   24  31  37   45   56   67   73   87

R (Ω)

α) Υπολογίστε την αντίσταση για κάθε θερμοκρασία και σχεδιάστε τη χαρακτηριστική καμπύλη I=f(V) για το θερμίστορ.
β) Πώς μεταβάλλεται η αντίσταση του θερμίστορ με τη θερμοκρασία;
γ) Κατασκευάστε το παρακάτω κύκλωμα,το οποίο χρησιμεύει για την προστασία της συσκευής Σ από υπερθέρμανση. 

Να εξηγήσετε γιατί μία ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας θα κάψει την ασφάλεια και θα διακοπεί η κυκλοφορία του ρεύματος στο κύκλωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Το φωτοστοιχείο (photocell) είναι ένα ηλεκτρονικό στοιχείο,του οποίου η αντίσταση μεταβάλλεται με την αύξηση της έντασης του φωτός.Χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα ως αισθητήρας αύξησής της.Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος με ένα φωτοστοιχείο.

Επίπεδο 
έντασης 
φωτός   1     2    3     4     5    6    7    8

V (V)     5     5     5     5    5    5    5    5

I (mA)   2     2,8  3,3  3,7  3,9  4,1 4,3  4,4

R (Ω)

α) Υπολογίστε την αντίσταση για κάθε επίπεδο έντασης φωτός και σχεδιάστε τη χαρακτηριστική καμπύλη I=f(V) για το φωτοστοιχείο.
β) Πώς μεταβάλλεται η αντίσταση του φωτοστοιχείου με το επίπεδο έντασης φωτός;
γ) Σχεδιάστε και υλοποιείστε ένα απλό κύκλωμα,στο οποίο θα χρησιμοποιήσετε το φωτοστοιχείο ως αισθητήρα φωτός.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868