ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 8:03 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πότε λέμε ότι ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση;
Να δώσετε ένα παράδειγμα ταλάντωσης από την καθημερινή ζωή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποιες περιοδικές κινήσεις ονομάζονται ταλαντώσεις;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποια μεγέθη χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τι ονομάζουμε περίοδο και τι συχνότητα σε μία ταλάντωση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ποια σχέση συνδέει τη συχνότητα και την περίοδο μιας ταλάντωσης;

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ποια είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε ένα σώμα να κάνει απλή αρμονική ταλάντωση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Στην απλή αρμονική ταλάντωση να γίνει το διάγραμμα της δύναμης επαναφοράς σε συνάρτηση με την απομάκρυνση F=f(x).

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς και με ποιο τρόπο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Πώς μεταβάλλεται η περίοδος της ταλάντωσης ενός απλού εκκρεμούς,όταν:
α) αυξηθεί το μήκος του εκκρεμούς. 
β) αυξηθεί η μάζα του.
γ) το μεταφέρουμε από τον Ισημερινό στους Πόλους.
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Πως μεταβάλλεται η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς όταν:
α) ελαττωθεί το μήκος του νήματος του εκκρεμούς,
β) αν αυξηθεί το πλάτος της ταλάντωσης του,
γ) ελαττωθεί η μάζα του και
δ) το εκκρεμές μεταφερθεί από τους πόλους στον Ισημερινό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Μεταφέρουμε ένα απλό εκκρεμές από την επιφάνεια της θάλασσας στην κορυφή ενός βουνού.
Τι θα συμβεί με την περίοδο ταλάντωσης του;
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας .

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

α) Ο χρόνος μιας πλήρους ταλάντωσης ονομάζεται ………………..της ταλάντωσης.
β) Η μέγιστη……………….από την θέση ισορροπίας ονομάζεται πλάτος της ταλάντωσης.
γ) Κινήσεις που επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα ονομάζονται ……………...
δ) Κάθε ταλάντωση πραγματοποιείται γύρω από τη θέση ………………του ταλαντευμένου σώματος. Καθώς το σώμα απομακρύνεται από την θέση …………….,η δύναμη που ασκείται στο σώμα τείνει να το ………………….προς αυτήν.
ε) Κατά την διάρκεια μιας ταλάντωσης πραγματοποιείται περιοδικά μετατροπή της ………….. ενέργειας σε ………… και αντίστροφα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ο χρόνος μιας πλήρους ταλάντωσης ονομάζεται ………………….. της ταλάντωσης, ενώ η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται ………………….. της ταλάντωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Πειραματικά, προκύπτει ότι η περίοδος της ταλάντωσης του απλού εκκρεμούς:
α) Είναι …… της μάζας του.
β) Δεν εξαρτάται από το ……..,όταν εκτρέπεται κατά μικρή γωνία θ.
γ) …..…. όταν μεγαλώσουμε το μήκος του νήματος,άρα όλα τα εκκρεμή που έχουν το ίδιο μήκος έχουν την ίδια …..… ταλάντωσης, και επομένως το εκκρεμές μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν χρονόμετρο.
δ) Εξαρτάται από τον ……. στον οποίο βρίσκεται.Έτσι,αν βρισκόμαστε στον Ισημερινό,το ίδιο εκκρεμές ταλαντώνεται με ……. περίοδο απ’ ότι στους πόλους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

α) Οι περιοδικές κινήσεις που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία της τροχιάς ονομάζονται ………….
β) Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται………της ταλάντωσης.
γ) Συχνότητα f ονομάζεται ο αριθμός των πλήρων……… Ν που εκτελεί τοσώμα σε …………. ………… Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η περίοδος ταλάντωσης απλού εκκρεμούς εξαρτάται:
α) από το πλάτος ταλάντωσης
β) από τη μάζα του σώματος
γ) από το μήκος του νήματος
δ) από την πυκνότητα του σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Χρόνος ίσος με μια περίοδο μεσολαβεί από τη στιγμή που ένα σώμα που ταλαντώνεται βρίσκεται:
α) σε μια ακραία του θέση ώσπου να φθάσει στην άλλη
β) σε μια ακραία του θέση ώσπου να επιστρέψει στην ίδια
γ) σε μια τυχαία του θέση ώσπου να επιστρέψει στην ίδια
δ) σε μια τυχαία του θέση ώσπου να επιστρέψει στην ίδια κινούμενο με ίδια φορά

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ένα υλικό σημείο εκτελεί 20 πλήρεις ταλαντώσεις γύρω από την θέση ισορροπίας σε 5 δευτερόλεπτα. 
Η περίοδος της ταλάντωσης του είναι:
α) 5 sec 
β) 4 sec 
γ) 0.25 sec


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η περίοδος ενός εκκρεμούς είναι Τ=5 s.
Πόση είναι η συχνότητά του f;
Αν μεταφέρουμε το παραπάνω εκκρεμές στην Σελήνη θα γίνει πιο γρήγορο ή πιο αργό;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
α) Οι κινήσεις που επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα ονομάζονται .......................
β) Οι περιοδικές κινήσεις που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία της τροχιάς ονομάζονται .......................
γ) Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται ....................... της ταλάντωσης.
δ) O χρόνος μιας πλήρους ....................... ονομάζεται ....................... της ταλάντωσης (Τ). Ο αριθμός των πλήρων ....................... (Ν) που εκτελεί το σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται ....................... (f).
ε) Στη διάρκεια μιας ταλάντωσης πραγματοποιείται μετατροπή της ....................... ενέργειας σε ....................... και αντίστροφα και όταν δεν υπάρχουν .................. η ................... ενέργεια της ταλάντωσης διατηρείται σταθερή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Στην εικόνα 4.7 σελίδα 91 απεικονίζεται το έμβολο μιας μηχανής.Κατά τη λειτουργία της αυτό εκτελεί ταλάντωση μεταξύ των Α,Β.
Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.
Σε χρόνο μιας περιόδου το έμβολο κινείται
α) από το Α στο Ο στο Β,
β) από το Α στο Ο στο Β στο Ο μέχρι το Α,
γ) από το Α στο Ο,
δ) από το Α στο Ο στο Α στο Ο στο Β στο Ο,
ε) από το Α στο Β στο Ο στο Α στο Ο στο Β.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.
α) Κάθε ταλάντωση είναι περιοδική κίνηση.
β) Όταν αυξάνεται η περίοδος μιας ταλάντωσης αυξάνεται και η συχνότητά της.
γ) Η μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης διατηρείται σταθερή ανεξάρτητα από το ποιες δυνάμεις ασκούνται στο σώμα που ταλαντώνεται.
δ) Η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη της μάζας και του πλάτους της ταλάντωσης, εφόσον αυτό είναι μικρό.

Εφάρμοσε τις γνώσεις σου και γράψε τεκμηριωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Στη παρακάτω εικόνα εικονίζονται δύο παιδιά που κάνουν κούνια. 
Σε ποια θέση το κάθε παιδί έχει: 
α) Τη μέγιστη δυναμική ενέργεια και σε ποια τη μέγιστη κινητική; 
β) Τη μέγιστη ταχύτητα;
Να δικαιολογήσεις τις απαντήσεις σου.
Μπορείς να εξηγήσεις το γεγονός ότι η αιώρηση τελικά σταματά;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ένας ερευνητής από τον Ισημερινό πρόκειται να εγκατασταθεί σε μια επιστημονική βάση στην Ανταρκτική προκείμενου να μελετήσει μια σειρά από φαινόμενα που αφορούν την τήξη των πάγων.Μαζί του μεταφέρει και ένα ρολόι εκκρεμές, δώρο της γιαγιάς του, το οποίο είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε η ράβδος του να εκτελεί 1 πλήρη ταλάντωση σε 1 s.
Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Όταν ο ερευνητής φθάνει στη βάση: 
α) πρέπει να ρυθμίσει το ρολόι γιατί πηγαίνει μπροστά, 
β) πρέπει να ρυθμίσει το ρολόι γιατί πηγαίνει πίσω, 
γ) λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας το ρολόι δεν λειτουργεί, 
δ) το ρολόι δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση.
Να αιτιολογήσεις την επιλογή σου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μήκος της ράβδου του ρολογιού παραμένει σταθερό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ποιες δυνάμεις ασκούνται στο σφαιρίδιο ενός απλού εκκρεμούς;Γιατί όταν απομακρύνουμε το εκκρεμές από τη θέση ισορροπίας τείνει να επανέλθει σ' αυτή;

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Πώς μεταβάλλεται η περίοδος ενός εκκρεμούς όταν: 
α) αυξηθεί το μήκος του εκκρεμούς; 
β) αν ελαττωθεί το πλάτος της ταλάντωσης του; 
γ) αυξηθεί η μάζα του;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Να περιγράψεις τις μετατροπές ενέργειας που συμβαίνουν σ' ένα απλό εκκρεμές σε μια περίοδο αν αγνοηθούν η τριβή και η αντίσταση του αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Στην εικόνα 4.9 σελίδα 92 σε ποιες θέσεις το εκκρεμές έχει:
α) μέγιστη δυναμική ενέργεια;
β) μέγιστη κινητική ενέργεια;
γ) μηδενική δυναμική ενέργεια;
δ) μηδενική κινητική ενέργεια;
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868