ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:33 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Διατυπώστε τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα (Δράση – Αντίδραση). Αναφέρετε ένα παράδειγμα. Γιατί λέμε ότι στη φύση οι δυνάμεις εμφανίζονται κατά ζεύγη; Γιατί η δράση δεν εξουδετερώνεται από την αντίδραση; 
2) Ποιες δυνάμεις ονομάζονται δυνάμεις από επαφή; Αναφέρετε έξι δυνάμεις πού είναι από επαφή. Ποιες δυνάμεις ονομάζονται δυνάμεις από απόσταση; Αναφέρετε τρεις τέτοιες δυνάμεις.  
3) Πώς βρίσκουμε την συνισταμένη δύο δυνάμεων πού σχηματίζουν γωνία με τον κανόνα του παραλληλογράμμου; Πώς υπολογίζεται (μέτρο και διεύθυνση) στην περίπτωση πού η γωνία είναι 90ο;  
4) Πώς αναλύεται δύναμη σε δύο συνιστώσες πού σχηματίζουν γωνία φ μεταξύ τους; Δείξτε το με ένα παράδειγμα. 
5) Πώς βρίσκουμε την συνισταμένη πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων; Δείξτε το με ένα παράδειγμα. 
6) Πότε ένα σώμα στο οποίο ασκούνται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις ισορροπεί; Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας σώματος υπό την επίδραση δύο δυνάμεων; Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας σώματος υπό την επίδραση τριών δυνάμεων; 
7) Τι είναι η τριβή (ή τριβή ολισθήσεως), πού και πότε εμφανίζεται; Σε τι συνίσταται η αξία της; Τι είναι η στατική τριβή και τι η οριακή; Σε τί διαφέρουν; 
8) Διατυπώστε τον νόμο της τριβής ολισθήσεως, γράψτε την μαθηματική του ποσοτική έκφραση και εξηγείστε τα εμπλεκόμενα σύμβολα. Από τι εξαρτάται ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως και σε τι μετρείται; Μπορεί να πάρει τιμές μεγαλύτερες του 1; Δικαιολογείστε το.
9) Ποια είναι η διαφορά στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης σε σχέση μετο πότε εμφανίζεται η κάθε μία;
10) Ένας σκιέρ κατεβαίνει από ένα λόφο. Πότε είναι μεγαλύτερη η τριβή που δέχεται.Όταν η ταχύτητά του είναι μικρή ή όταν είναι μεγάλη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

1) Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η επιτάχυνσή του είναι ίση με μηδέν.
2) Από την ταράτσα μια πολυκατοικίας αφήνουμε την ίδια στιγμή μια πέτρα και ένα φύλο τετραδίου. Τα δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.
3) Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό είναι μηδέν
4) Δύο δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα ( 10 Ν) και αντίθετες κατευθύνσεις,  Η συνισταμένη τους έχει μέτρο 20Ν
5) Το μέτρο της ορμής ενός σώματος ισούται με το γινόμενο της μάζας επί το μέτρο της  ταχύτητά του.
6) Το μέτρο της τριβής ολίσθησης δεν εξαρτάται από την φύση των επιφανειών των σωμάτων .
7) Ένα μεγάλο φορτηγό που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα συγκρούεται με ένα μικρό και ακίνητο αυτοκίνητο. Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο σωμάτων έχουν ακριβώς ίσα μέτρα.
8) Το έργο της τριβής ολίσθησης είναι πάντα θετικό.
9) Η δύναμη που είναι κάθετη στην μετατόπιση δεν παράγει έργο.
10) Κατά την διάρκεια της πτώσης ενός σώματος, η δυναμική του ενέργεια, συνεχώς μειώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα που για t=0 έχει ταχύτητα προς τα δεξιά (θετική φορά).


Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
α) Από 0-2s το σώμα επιβραδύνεται.
β) Από 0-2s η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται.
γ) Από 2s-4s το σώμα κινείται προς τα αριστερα
δ) Από 2s-4s το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται.
ε) Το σώμα αποκτά μέγιστη ταχύτητα την στιγμή t=2s.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και στο σχήμα δίνεται το διάγραμμα της ταχύτητάς του σε συνάρτηση με το χρόνο.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
α) Από 0-2s η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα αυξάνεται.
β) Από 2s-4s η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα έχει κατεύθυνση προς τα αριστερά.
γ) Η συνισταμένη δύναμη έχει μικρότερο μέτρο τη στιγμή  t1=1s παρά τη στιγμή t2=3s.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σώμα βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα έχει μάζα 10 Kgr.Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F με συνεχώς αυξανόμενο μέτρο. Το σώμα αρχίζει να κινείται όταν η δύναμη F γίνει 30 Ν.Αν g=10m/s2 ποιες προτάσεις είναι σωστές;
α) Το σώμα δεν κινείται μέχρι η δύναμη να γίνει 30 Ν λόγω της στατικής τριβής.
β) Η στατική τριβή είναι πάντα 30 Ν.
γ) Η μέγιστη στατική τριβή είναι 30 Ν.
δ) Ο συντελεστής τριβής είναι 3.
ε) Πριν κινηθεί το σώμα η στατική τριβή είναι συνεχώς αντίθετη της δύναμης F.
στ) Ο συντελεστής τριβής είναι 0,3.
ζ) Το σώμα δέχεται από το επίπεδο και άλλη δύναμη εκτός της τριβής.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1


Ένα σώμα σύρεται πάνω σε μία επιφάνεια, η οποία αρχικά είναι οριζόντια και κατόπιν κεκλιμένη, όπως φαίνεται στο σχήμα. (Δηλαδή ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι ο ίδιος όταν η επιφάνεια είναι οριζόντια και όταν η επιφάνεια είναι κεκλιμένη.) Η τριβή όταν το σώμα βρίσκεται στο κεκλιμένο συγκρινόμενη με την τριβή όταν το σώμα βρίσκεται στο οριζόντιο επίπεδο είναι:
α) Μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με την γωνία κλίσης.
β) Μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με την δύναμη που σύρει το σώμα. 
γ) Μικρότερη. 
δ) Ίση. 
ε) Μεγαλύτερη.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ένα σώμα βάρους Β κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο, υπό την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F,όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Αν FK είναι η δύναμη στήριξης από το έδαφος και Τ η δύναμη της τριβής ολίσθησης, ποια από τις παρακάτω σχέσεις περιγράφουν το φαινόμενο;
α) F=T και FK>B 
β) F>T και FK=B 
γ) F=T και FK=B 
δ) F>T και FK<Β 
ε) F<Τ και FK=B 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ένα πορτοκάλι βάρους 2Ν πέφτει από ένα δέντρο. Με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα συμπεραίνουμε ότι:
α) η κίνηση είναι επιταχυνόμενη.
β) η επιτάχυνση της βαρύτητας παραμένει σταθερή.
γ) η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι ίση με 2Ν.
δ) η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι μεγαλύτερη από 2Ν

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Η μέγιστη στατική τριβή Τσ,max εξαρτάται:
α) από την κάθετη δύναμη που δέχεται το σώμα από το έδαφος.
β) από την φύση των επιφανειών επαφής.
γ) από την οριζόντια δύναμη που δέχεται το σώμα.
δ) από τον συντελεστή τριβής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5


Σε ένα σώμα που κινείται προς τα αριστερά ασκείται σταθερή δύναμη F οριζόντια προς τα δεξιά, της οποίας το μέτρο είναι μεγαλύτερο από το μέτρο της τριβής ολίσθησης. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
α) Η ταχύτητα του σώματος θα μειώνεται. 
β) Το σώμα θα κινείται με σταθερή ταχύτητα. 
γ) Η δύναμη F και η τριβή θα έχουν αντίθετη κατεύθυνση. 
δ) Η ταχύτητα του σώματος θα αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ένα σώμα έχει βάρος 50Ν και κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε οριζόντια επίπεδο με την βοήθεια οριζόντιας δύναμης 5Ν. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι:
α) 25 
β) 10 
γ) 0,1 
δ) 0,01

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ένα σώμα βάρους 10Ν είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντια επιφάνεια, της οποίας ο συντελεστής μέγιστης στατικής τριβής είναι 0,5 και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,4. Μια οριζόντια δύναμη 3Ν ασκείται στο σώμα. Το μέτρο της τριβής που ασκείται από την επιφάνεια στο σώμα είναι:
α) 10N 
β) 5N 
γ) 4N 
δ) 3N 
ε) 1N

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Κιβώτιο κινείται πάνω σε οριζόντιο έδαφος.Για να αυξήσουμε την τριβή πρέπει να:
α) αυξήσουμε το εμβαδό συνεπαφής των σωμάτων
β) αυξήσουμε την μάζα του κιβωτίου
γ) ασκήσουμε οριζόντια δύναμη στο σώμα
δ) ασκήσουμε πλάγια δύναμη προς τα πάνω στο σώμα
ε) ασκήσουμε πλάγια δύναμη προς τα κάτω στο σώμα

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Σώμα ισορροπεί σε τραπέζι με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής(στατικής και ολίσθησης) μ=0.5 Το βάρος του είναι 20 Ν. Αν ασκηθεί στο σώμα δύναμη οριζόντια με F=8 N τότε το σώμα:
α) Θα κινηθεί
β) Η τριβή του θα είναι 10 Ν
γ) Η τριβή θα είναι 8 Ν
δ) Δεν θα κινηθεί το σώμα
ε) Δεν μπορούμε να προβλέψουμε

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ένα παιδί ασκώντας σε ένα βιβλίο βάρους 2Ν μια οριζόντια δύναμη F=4Ν, το υποχρεώνει να παραμένει ακίνητο σε επαφή με κατακόρυφο τοίχο, όπως στο σχήμα.
Να επιλέξτε την σωστή πρόταση, δικαιολογώντας αναλυτικά την επιλογή σας, σχεδιάζοντας παράλληλα και όλες τις δυνάμεις που  ασκούνται στο βιβλίο.
α)  Ο τοίχος είναι λείος.
β) Στο βιβλίο ασκείται δύναμη τριβής οριζόντια με μέτρο ίσο με 4Ν.
γ) Στο βιβλίο ασκείται κατακόρυφη τριβή με φορά προς τα πάνω και μέτρο ίσο με 2Ν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Ένα σώμα σύρεται πάνω σε μία επιφάνεια, η οποία αρχικά είναι οριζόντια και κατόπιν κεκλιμένη, όπως φαίνεται στο σχήμα. (Δηλαδή ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι ο ίδιος όταν η επιφάνεια είναι οριζόντια και όταν η επιφάνεια είναι κεκλιμένη.) Η τριβή όταν το σώμα βρίσκεται στο κεκλιμένο συγκρινόμενη με την τριβή όταν το σώμα βρίσκεται στο οριζόντιο επίπεδο είναι: 
α) Μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με την γωνία κλίσης 
β) Μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με την δύναμη που σύρει το σώμα 
γ) Μικρότερη 
δ) Ίση 
ε) Μεγαλύτερη

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Σε ένα σώμα που κινείται προς τα αριστερά ασκείται σταθερή δύναμη F οριζόντια προς τα δεξιά, της οποίας το μέτρο είναι μεγαλύτερο από το μέτρο της τριβής ολίσθησης.
α) Η ταχύτητα του σώματος θα μειώνεται 
β) Το σώμα θα κινείται με σταθερή ταχύτητα 
γ) Η δύναμη F και η τριβή θα έχουν αντίθετη κατεύθυνση 
δ) Η ταχύτητα του σώματος θα αυξάνεται

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ένα σώμα έχει βάρος 50Ν και κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε οριζόντια επίπεδο με την βοήθεια οριζόντιας δύναμης 5Ν.Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι:
α) 25 
β) 10 
γ) 0,1 
δ) 0,01

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Ένα σώμα βάρους 10Ν είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντια επιφάνεια, της οποίας ο συντελεστής μέγιστης στατικής τριβής είναι 0,5 και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,4.Μια οριζόντια δύναμη 3Ν ασκείται στο σώμα. Το μέτρο της τριβής που ασκείται από την επιφάνεια στο σώμα είναι:
α) 10N 
β) 5N 
γ) 4N 
δ) 3N 
ε) 1N

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Στο παραπάνω σχήμα δίνεται το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε ένα αρχικά ακίνητο σώμα. 


Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά την ταχύτητα του σώματος, σε συνάρτηση με το χρόνο;
  
ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ένα σώμα κινείται στον άξονα χ΄χ. Η θέση του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο αποδίδεται στο διάγραμμα του σχήματος. 

Το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, είναι:
α) 0m                
β) 10m           
γ) 30m

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένα σώμα ηρεμεί πάνω σ’ ένα τραπέζι. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης σώματος - τραπεζιού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Το σώμα της προηγούμενης ερώτησης ποιες δυνάμεις δέχεται;Να διακρίνετε ποια δύναμη είναι από επαφή και ποια από απόσταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ένας άνθρωπος σπρώχνει ένα κιβώτιο που βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο.Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης μεταξύ κιβωτίου - ανθρώπου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Να αναφέρετε τρία είδη δυνάμεων που είναι δυνάμεις από απόσταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ένα ποδήλατο και ένα αυτοκίνητο συγκρούονται μετωπικά.Μεγαλύτερη δύναμη δρα πάνω στο ποδήλατο. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη;Δικαιολογήστε την απάντηση σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Να περιγράψετε τη διαδικασία υπολογισμού της συνισταμένης δύο δυνάμεων που είναι κάθετες μεταξύ τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ένα κιβώτιο βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο και ηρεμεί.Για να ξεκινήσει το κιβώτιο απαιτείται να ασκηθεί σ’ αυτό μια δύναμη οποιασδήποτε τιμής. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η τριβή ολίσθησης που δέχεται ένα σώμα είναι δύναμη επαφής ή δύναμη από απόσταση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η δύναμη τριβής ολίσθησης που δέχεται ένα σώμα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Με ποιο τρόπο μπορούμε να ελαττώσουμε τις δυνάμεις τριβής μεταξύ δύο σωμάτων;

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Μια σφαίρα ηρεμεί στην άκρη ενός τραπεζιού.Στη σφαίρα δίνεται ταχύτητα υ0όπως φαίνεται στην εικόνα.
Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση της σφαίρας και να εξηγήσετε πώς υπολογίζεται ο χρόνος που κάνει να πέσει η σφαίρα στο δάπεδο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Η σφαίρα της προηγούμενης ερώτησης αποκτά αρχική ταχύτητα 2υ0.Ο χρόνος πτώσης της σφαίρας θα αλλάξει σε σχέση με πριν;

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ένα αεροπλάνο ταξιδεύει παράλληλα προς το έδαφος.Από το αεροπλάνο αφήνεται μια βόμβα. Για ποιο λόγο η βόμβα δεν πέφτει κατακόρυφα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Μια σφαίρα μάζας m δέχεται δυνά­μεις που είναι κάθετες με τιμή F η κάθε μια, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Να σχεδιάσετε την επιτάχυνση που αποκτά η σφαίρα και να γράψετε τη σχέση από την οποία υπολογίζεται η τιμή της.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Ένα κιβώτιο ισορροπεί πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο. Να αναλύσετε τις δυνάμεις και να γράψετε τη συνθήκη ισορροπίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Ένα σωμάτιο ισορροπεί υπό την επίδραση τριών ομοεπιπέδων δυνάμεων.Ποια συνθήκη πρέπει να ισχύει στην περίπτωση αυτή;

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Παρατηρήστε τη γραφική παράσταση που φαίνεται στην εικόνα.
Σε ποια χρονικά διαστήματα εφαρμόστηκε μια δύναμη πάνω στο σώμα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Ένα αερόστατο αιωρείται σε σταθερό ύψος.Τι μπορούμε να πούμε για τις δυνάμεις που ασκούνται σ' αυτό και τη συνισταμένη τους;

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Πότε η κίνηση ενός σώματος χαρακτηρίζεται ομαλή κυκλική;

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Πώς ορίζεται η γωνιακή ταχύτητα στην ομαλή κυκλική κίνηση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Τα σημεία ενός δίσκου CD κάνουν ομαλή κυκλική κίνηση. Όλα τα σημεία του δίσκου CD έχουν την ίδια περίοδο; Έχουν και ίδιες ταχύτητες;

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Να αποδείξετε τη σχέση που συνδέει τη γραμμική με τη γωνιακή ταχύτητα στην ομαλή κυκλική κίνηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Στην ομαλή κυκλική κίνηση ενός αντικειμένου εμφανίζεται επιτάχυνση. Από ποια σχέση υπολογίζουμε την τιμή της;Ποια είναι η κατεύθυνση της επιτάχυνσης του αντικειμένου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Στην ομαλή κυκλική κίνηση ενός αντικειμένου να εφαρμόσετε το θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής και να βγάλετε σχέση μεταξύ της δύναμης και της ταχύτητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις εφαρμόζουμε την αρχή της δράσης - αντίδρασης.
α) Μόνο όταν τα σώματα ισορροπούν.
β)  Μόνο όταν τα σώματα είναι σε κίνηση.
γ)  Μόνο όταν δεν υπάρχει τριβή.
δ)  Σε οποιαδήποτε περίπτωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ένας μαγνήτης τοποθετείται κοντά σε μια σιδερένια βίδα. Τότε:
α) Μόνο ο μαγνήτης ασκεί δύναμη στη βίδα.
β) Μόνο η βίδα ασκεί δύναμη στο μαγνήτη.
γ) Η βίδα ασκεί δύναμη στο μαγνήτη και ο μαγνήτης ασκεί αντίθετη δύναμη στη βίδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Όταν τοποθετήσουμε πάνω σε ένα τραπέζι ένα σιδερένιο σφαιρίδιο, κοντά σε ένα μεγάλο μαγνήτη, το σφαιρίδιο κινείται προς το μαγνήτη και όχι αντίστροφα. Αυτό συμβαίνει γιατί:
α) Ο μαγνήτης ασκεί δύναμη και όχι το σφαιρίδιο.
β) Το κάθε σώμα ασκεί δύναμη στο άλλο αλλά η δύναμη που δέχεται το σφαιρίδιο είναι μεγαλύτερη.
γ) Το κάθε σώμα ασκεί στο άλλο δύναμη ίσης τιμής, αλλά ο μαγνήτης έχει μεγάλη μάζα και η δύναμη αυτή δεν μπορεί να τον κινήσει.

ΑΣΚΗΣΗ 28

Στην εικόνα φαίνονται δύο πανομοιότυπες σφαίρες.Η σφαίρα Α αφήνει το τραπέζι την ίδια στιγμή που η σφαίρα Β αφήνει τον μαγνήτη.Ποια σφαίρα φτάνει πρώτη στο πάτωμα;
α) Φτάνει πρώτα ησφαίρα Β.
β) Φτάνει πρώτα η σφαίρα Α.
γ) Φτάνουν ταυτόχρονα.
δ) Δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε το ύψος.

ΑΣΚΗΣΗ 29

Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο που δεν είναι λείο, με επιτάχυνση α.Στο σώμα ασκείται σταθερή δύναμη F προς τα εμπρός.Ποια σχέση περιγράφει το φαινόμενο;
α) F = m α.
β) s = υ t.
γ) F - T = m α.
δ) T = m α.

ΑΣΚΗΣΗ 30

Ένα αντικείμενο σύρεται όπως φαίνεται στην εικόνα, με την επίδραση δύναμης F.Το αντικείμενο αποκτά επιτάχυνση α.Αν στο αντικείμενο ασκηθεί δύναμη 2F αυτό αποκτά επιτάχυνση 2α.
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
α) Στο σώμα ασκείται τριβή.
β) Στο σώμα δεν ασκείται τριβή.
γ) F - T = m α.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Θεωρούμε δύο ανθρώπους που βρίσκονται στα σημεία Α και Β, της γήινης επιφάνειας. Λόγω της περιστροφής της Γης εκτελούν μια περιστροφή σε 24h.

Ποιος από τους δύο έχει μεγαλύτερη ταχύτητα;
α) Ο άνθρωπος που είναι στο σημείο Α.
β) Ο άνθρωπος που είναι στο σημείο Β.
γ) Και οι δύο έχουν ίσες ταχύτητες.
δ) Δεν μπορούμε να ξέρουμε με αυτά τα δεδομένα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Ένα σημείο Μ κινείται πάνω σε μια περιφέρεια.
Ποιο από τα σχήματα της επόμενης σελίδας είναι σωστό;

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Μια μοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερής τιμής. Όταν διπλασιαστεί η τιμή της ταχύτητας η κεντρομόλος επιτάχυνση, είναι:
α) Ίδια.
β) Διπλασιάζεται.
γ) Υποδιπλασιάζεται.
δ)Τετραπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Να χαρακτηρίσετε με το γράμμα (Σ) τις σωστές και με το γράμμα (Λ) τις λάθος προτάσεις:
α) Οι δυνάμεις μεταξύ δύο μαγνητών είναι δυνάμεις από απόσταση.
β) Η τάση του νήματος είναι δύναμη επαφής.
γ) Το βάρος ενός σώματος είναι δύναμη επαφής.
δ) Η δύναμη της άνωσης είναι δύναμη από απόσταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Να χαρακτηρίσετε με το γράμμα (Σ) τις σωστές και με το γράμμα (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις:
α) Ένα σώμα βάλλεται οριζόντια από ύψος 10m πάνω από το έδαφος. Η οριζόντια απόσταση που διανύει μέχρι να φτάσει στο έδαφος είναι ανάλογη της αρχικής ταχύτητας υ0 που εκτοξεύεται.
β) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F η επιτάχυνση του σώματος προσδιορίζεται από τη σχέση α = F - Τm
γ) Δύο δυνάμεις με τιμή F η καθεμία, είναι κάθετες μεταξύ τους. Η τιμή της συνισταμένης δύναμης είναι Fολ = 2F.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Η ράβδος που φαίνεται στην εικόνα περιστρέφεται γύρω από άξονα που περνά από το σημείο Ο και είναι κάθετος στο επίπεδο της σελίδας.

Ποιες απο τις επόμενες σχέσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
α) υΜ > υΝ
β) wΜ > wΝ
γ) υΜ < υΝ
δ) αΜ < αΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Ένα σώμα που ηρεμεί σε κεκλιμένο επίπεδο, σπρώχνεται και κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα.Να χαρακτηρίσετε με το γράμμα (Σ) τις σωστές και με το γράμμα (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις:
α) Η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το σώμα είναι μηδέν.
β) Το σώμα δεν δέχεται δύναμη τριβής.
γ) Το σώμα έχει σταθερή επιτάχυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Να συμπληρώσετε τα κενά στο κείμενο.
α) Ο νόμος δράσης - αντίδρασης λέει ότι: Αν ένα σώμα Α ασκεί ............... F σε ένα σώμα Β, τότε και το σώμα Β ασκεί ................... δύναμη στο σώμα Α. Οι δυνάμεις δράση - αντίδραση ασκούνται σε .......................σώματα, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για τη ......................τους.
β) Ένα μικρό πακέτο αφήνεται από αεροπλάνο που πετά οριζόντια σε ύψος h. Τη στιγμή που αφήνεται το πακέτο αυτό
έχει ταχύτητα ίδιας τιμής με τη ταχύτητα του ................... ....... Η κίνηση του πακέτου μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από τη σύνθεση δύο επιμέρους κινήσεων. Μια η οποία εξελίσσεται σε οριζόντια διεύθυνση και είναι …………… ....................... και μια που εξελίσσεται σε κατακόρυφη διεύθυνση και είναι .............................

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Να συμπληρωθούν τα κενά στο παρακάτω κείμενο. Στην ομαλή κυκλική κίνηση ενός αντικειμένου εμφανίζεται .................. επιτάχυνση. Η τιμή της επιτάχυνσης δίνεται από τη σχέση ...................... Η γραμμική ταχύτητα του αντικειμένου συνδέεται με τη γωνιακή του με τη σχέση .................. Η τιμή της γραμμικής ταχύτητας παραμένει .................… ενώ αλλάζει συνέχεια η .................... της.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρωθούν τα κενά με τις λέξεις: μεγαλύτερη, μικρότερη, σταθερή.
α) Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει ............................ γωνιακή ταχύτητα από το λεπτοδείκτη.
β) Η τιμή της ταχύτητας του άκρου του λεπτοδείκτη είναι ........................
γ) Ο λεπτοδείκτης έχει ...................... περίοδο από τον ωροδείκτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Στις παρακάτω σχέσεις, που αφορούν την ομαλή κυκλική κίνηση ενός σώματος, να συμπληρώσετε τα κενά με τα σύμβολα υ, ω, f, R.  
α) υ = 2πf .......         
β) Τ=1/ .......  
γ) υ = ......... R           
δ) s = .......... t

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Να συμπληρωθούν τα κενά των παρακάτω σχέσεων. 
α) F=m/R  ....... 
β) α= υ2/........ 
γ) ω=υ/ ........                  
δ) Τ = μ ........

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
α) άσκηση δύναμης απαιτεί δύο σώματα.
β) Το σώμα Α έχει δύναμη.
γ) Το σώμα Α αποκτά δύναμη.
δ) Το σώμα Α δέχεται δύναμη από το σώμα Β.
ε) Το σώμα Β ασκεί δύναμη στο σώμα Α.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Ένα σώμα κινείται προς τα αριστερά με σταθερή ταχύτητα.

Ποια από τις εικόνες αναπαριστά σωστά τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Σε μια διελκυστίνδα είναι ένας γίγαντας και ένα παιδί. Ποιος από τους δύο ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στον άλλο; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
α) Το παιδί.
β) Ο γίγαντας.
γ) Κανείς από τους δύο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου που κινείται σε ευθύγραμμο τμήμα ενός αυτοκινητόδρομου πατάει γκάζι, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αποκτήσει επιτάχυνση α.
α) Το γινόμενο mα είναι ίσο με τη δύναμη της τριβής που επιταχύνει το αυτοκίνητο.
β) Το γινόμενο mα είναι ίσο με τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο.
γ) Το γινόμενο mα είναι ίσο με τη δύναμη του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Ένα βιβλίο ισορροπεί πάνω σ' ένα θρανίο.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές.
α) Η ισορροπία του είναι αποτέλεσμα του νόμου της δράσης - αντίδρασης.
β) Το θρανίο δεν ασκεί δύναμη στο βιβλίο.
γ) Το βιβλίο ισορροπεί,διότι η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι μηδέν.
δ) Το βιβλίο ισορροπεί,διότι όλες οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω του είναι ίσες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε ποιο από τα σχήματα της επόμενης εικόνας έχουν σχεδιαστεί σωστά οι δυνάμεις που ασκούνται στο σφαιρίδιο του εκκρεμούς; 
Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.


ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Ένας μαθητής ασκεί οριζόντια δύναμη σ' ένα μεγάλο κιβώτιο, που περιέχει όργανα Φυσικής και βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο αλλά αυτό δεν κινείται.
α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο και να εξηγήσετε την ισορροπία του.
β) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο μαθητή και να δώσετε μια ερμηνεία για την ισορροπία του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Ένας άνθρωπος περπατά σε οριζόντιο δρόμο. Η δύναμη που τον κινεί είναι:
α) Η δύναμη της τριβής που ασκείται στα πέλματα των ποδιών του.
β) Η δύναμη των ποδιών του.
γ) Η αντίδραση του εδάφους.
δ) Η δύναμη που ασκεί στο έδαφος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
α) Για να πραγματοποιήσει ένα σώμα κυκλική κίνηση δεν απαιτείται δύναμη.
β) Ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση δεν επιταχύνεται.
γ) Για να πραγματοποιήσει κυκλική κίνηση ένα σώμα πρέπει να ασκείται πάνω του κεντρομόλος δύναμη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Το σφαιρίδιο της εικόνας περιφέρεται κυκλικά σε οριζόντιο επίπεδο λόγω της δύναμης που του ασκεί το νήμα.
Αν κοπεί το νήμα, στη θέση που φαίνεται στις εικόνες, ποια εικόνα αναπαριστά την μετέπειτα τροχιά του σφαιριδίου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Ένα σώμα επιταχύνεται με την επίδραση μιας δύναμης που για κάποιο λόγο αρχίζει να ελαττώνεται. Ένας μαθητής υποστηρίζει ότι αυτό θα προκαλέσει ελάττωση της επιτάχυνσης και κατά συνέπεια και στην ταχύτητα του σώματος. Ποια είναι η δική σας άποψη;
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868