ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:24 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΥΠΑΤΙΑ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ

|
ΥΠΑΤΙΑ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ 

(Αλεξάνδρεια 370 –  415μ.χ.).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Η Υπατία (370-415 μ.Χ.) ήταν Ελληνίδα νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός. Έζησε και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια όπου και δολοφονήθηκε από όχλο που αποτελούνταν από φανατικούς χριστιανούς.Κόρη και βοηθός του μαθηματικού Θέωνος του Αλεξανδρέως. Σπούδασε αρχικά στην Αλεξάνδρεια και στην συνέχεια στην Αθήνα, όπου φοίτησε στην νεοπλατωνική σχολή του Πρόκλου και του Ιεροκλέους.
ΥΠΑΤΙΑ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ( Αλεξάνδρεια – πέθανε το 415μ.χ.).  
 Επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, όπου δίδαξε μαθηματικά, αστρονομία και φιλοσοφία. Μαθητές της ήταν ο Τρωϊλός ο Σοφιστής, ο Ιεροκλής, ο Συνέσιος καί άλλοι. Ασχολήθηκε με την γεωμετρία καθώς και με τεχνικά ζητήματα. Η Υπατία ήταν μεγαλοφυής γυνή, εκπάγλου καλλονής. Η διαφωνία της με τον αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας (κ)ύριλλο έγινε αφορμή για λυντσάρισμά της απο όχλο χριστιανών στην Αλεξάδρεια το 415μ.χ. Ορθώς θεωρείται ως «Μάρτυρας» της Επιστήμης. 
Η Υπατία δίδαξε μαθηματικά, αστρονομία και φιλοσοφία

ΖΩΗ

  Κόρη του μαθηματικού και αστρονόμου Θέωνα, έλαβε με τις φροντίδες του πατέρα της πολύ καλή εκπαίδευση και ταξίδεψε στην Αθήνα και στην Ιταλία. Στην Αθήνα παρακολούθησε μαθήματα στη νεοπλατωνική σχολή του Πλούταρχου του Νεότερου και της κόρης του Ασκληπιγένειας αλλά μαθήτευσε και κοντά στοΠρόκλο και τον Ιεροκλή.
Στην Αλεξάνδρεια, έγινε επικεφαλής της εκεί σχολής των Πλατωνιστών
 Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια, έγινε επικεφαλής της εκεί σχολής των Πλατωνιστών (400 μ.Χ.), δίδαξε φιλοσοφία και μαθηματικά και αποτέλεσε πόλο έλξης για τους διανοούμενους της εποχής ενώ έκανε και εκτενή και ουσιώδη σχόλια στα μαθηματικά έργα του Διόφαντου και του Απολλώνιου. Δυστυχώς παρότι η ίδια η Υπατία υπήρξε πολυγραφότατη κανένα από τα έργα της δεν σώζεται και έχουμε μόνο αναφορές για αυτά. Πολλοί από τους μαθητές της ανήκαν στους ανώτατους κύκλους της αριστοκρατίας της πόλης και έγιναν σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο επίσκοπος Κυρήνης Συνέσιος και ο έπαρχος της Αλεξανδρείας Ορέστης. Η ίδια επηρεάστηκε φιλοσοφικά από τους νεοπλατωνικούς Πλωτίνο και Ιάμβλιχο.
Η Υπατία δολοφονήθηκε από μερίδα πλήθους χριστιανών  
  Η Υπατία τελικά δολοφονήθηκε, σύμφωνα με το Σωκράτη σχολαστικό, από μερίδα πλήθους χριστιανών οι οποίοι πίστευαν ότι ήταν υπαίτια για τη μη συμφιλίωση του επάρχου Ορέστη και του Επισκόπου Αλεξανδρείας Κύριλλου εκκλησιαστικός ιστορικό Σωκράτης ο Σχολαστικός αναφέρει: «῏Ην τις γυνὴ ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ͵ τοὔνομα Ὑπατία· αὕτη Θέωνος μὲν τοῦ φιλοσόφου θυγάτηρ ἦν· ἐπὶ τοσοῦτον δὲ προὔβη παιδείας͵ ὡς ὑπερακοντίσαι τοὺς κατ΄ αὐτὴν φιλοσόφους͵ τὴν δὲ Πλατωνικὴν ἀπὸ Πλωτίνου καταγομένην διατριβὴν διαδέξασθαι͵ καὶ πάντα τὰ φιλόσοφα μαθήματα τοῖς βουλομένοις ἐκτίθεσθαι· διὸ καὶ οἱ πανταχόθεν φιλοσοφεῖν βουλόμενοι κατέτρεχον παρ΄ αὐτήν. Διὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῇ ἐκ τῆς παιδεύσεως σεμνὴν παρρησίαν καὶ τοῖς ἄρχουσι σωφρόνως εἰς πρόσωπον ἤρχετο· καὶ οὐκ ἦν τις αἰσχύνη ἐν μέσῳ ἀνδρῶν παρεῖναι αὐτήν· πάντες γὰρ δι΄ ὑπερβάλλουσαν σωφροσύνην πλέον αὐτὴν ᾐδοῦντο καὶ κατεπλήττοντο. Κατὰ δὴ ταύτης τότε ὁ φθόνος ὡπλί↔σατο· ἐπεὶ γὰρ συνετύγχανε συχνότερον τῷ Ὀρέστῃ͵ διαβολὴν τοῦτ΄ ἐκίνησε κατ΄ αὐτῆς παρὰ τῷ τῆς ἐκκλησίας λαῷ͵ ὡς ἄρα εἴη αὕτη ἡ μὴ συγχωροῦσα τὸν Ὀρέστην εἰς φιλίαν τῷ ἐπισκόπῳ συμβῆναι. Καὶ δὴ συμφρονήσαντες ἄνδρες τὸ φρόνημα ἔνθερμοι͵ ὧν ἡγεῖτο Πέτρος τις ἀναγνώστης͵ ἐπιτηροῦσι τὴν ἄνθρωπον ἐπανιοῦσαν ἐπὶ οἰκίαν ποθέν· καὶ ἐκ τοῦ δίφρου ἐκβαλόντες͵ ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν ᾗ ἐπώνυμον Καισάριον συνέλκουσιν͵ ἀποδύσαντές τε τὴν ἐσθῆτα ὀστράκοις ἀνεῖλον· καὶ μεληδὸν διασπάσαντες͵ ἐπὶ τὸν καλούμενον Κιναρῶνα τὰ μέλη συνάραντες πυρὶ κατηνάλωσαν. Τοῦτο οὐ μικρὸν μῶμον Κυρίλλῳ καὶ τῇ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ εἰργάσατο· ἀλλότριον γὰρ παντελῶς τῶν φρονούντων τὰ Χριστοῦ φόνοι καὶ μάχαι καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια. Καὶ ταῦτα πέπρακται τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς Κυρίλλου ἐπισκοπῆς͵ ἐν ὑπατείᾳ Ὁνωρίου τὸ δέκατον͵ καὶ Θεοδοσίου τὸ ἕκτον͵ ἐν μηνὶ Μαρτίῳ͵ νηστειῶν οὐσῶν». [1], οι οποίοι βρίσκονταν σε διένεξη και παρότι είχε πολλούς χριστιανούς φίλους. Ο φανατισμένος όχλος την ξεγύμνωσε, την κατέκοψε με θραύσματα αγγείων ή κοφτερά όστρακα και μετά έκαψαν τα σκορπισμένα και αιμόφυρτα μέλη της, πρακτική που ακολουθούσε ο όχλος της περιοχής και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση του Πατριάρχη Προτέριου.
  Για τα κίνητρα της δολοφονίας της, αλλά και την ανάμιξη του Κυρίλλου Αλεξανδρείας έχουν εκφραστεί ποικίλες απόψεις. Σύμφωνα με το Σωκράτη το Σχολαστικό, "ό φόνος ούτος προσήψεν ού μικρόν μώμον είς τόν Κύριλλον", δίχως όμως να προχωρά σε περισσότερες λεπτομέρειες.

ΕΡΓΑ

α) «Υπόμνημα είς Διόφαντον», 
β) «Υπόμνημα είς τα κωνικά του μαθηματικού Απολλωνίου του Περγαίου», 
γ) «Αστρονομικός κανών του Πτολεμαίου». 
  Είχε αλληλογραφία επάνω σε επιστημονικά θέματα με τον Συνέσιο (404 – 407 μ.χ.). Τα έργα της, όπως άλλωστε και η ίδια δεν σώθηκαν απο τους οπαδούς της θρησκείας της «αγάπης».

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ 238 ΥΠΑΤΙΑ

  Ο αστεροειδής 238 Υπατία(238 Hypatia) είναι ένας πολύ μεγάλος, σκουρόχρωμος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,18.
Der kleine Stern Hypatia (Asteroid) in Meine Fotos by
Ο αστεροειδής 238 Υπατία
  Πήρε το όνομά του από την ιστορική μορφή της Υπατία (370-415 μ.Χ.) που ήταν Ελληνίδα νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός. Έζησε και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια όπου και δολοφονήθηκε από όχλο που αποτελούνταν από φανατικούς χριστιανούς. 
Η Υπατία (370-415 μ.Χ.)  ήταν Ελληνίδα νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός
   Ο αστεροειδής 238 Υπατία ανακαλύφθηκε το 1884 από τον Γερμανορώσο αστρονόμο Βίκτορ Κνόρρε, που παρατηρούσε από το Βερολίνο.
 Ο αστεροειδής 238 Υπατία ανακαλύφθηκε το 1884 από τον Γερμανορώσο αστρονόμο Βίκτορ Κνόρρε, που παρατηρούσε από το Βερολίνο

Φυσικά χαρακτηριστικά 

  Η μέση διάμετρος της Υπατίας υπολογίζεται σε 149 km. Ο φασματικός της τύπος είναι C (ανθρακούχος) και το άλβεδό της είναι 0,042. Η Υπατία περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της μία φορά κάθε 8 ώρες και 52 λεπτά.
Ανακάλυψη
Ανακαλύψας (-ασα):Viktor Knorre
Ημερομηνία ανακάλυψης:1 Ιουλίου 1884
Εναλλακτικές ονομασίες
Κατηγορία:
Τροχιακά χαρακτηριστικά

Εποχή 30 Ιανουαρίου 2005 (Ι.Η. (JD) 2453400,5)
Εκκεντρότητα (e):0,089
Μεγάλος ημιάξονας (a):2,906 AU (434,8 εκατομ. km)
Απόσταση περιηλίου (q):2,648 AU (396,1 εκατομ. km)
Απόσταση αφηλίου (Q):3,164 AU (473,4 εκατομ. km)
Περίοδος περιφοράς («έτος») (P):1809,6 ημέρες
Κλίση ως προς την εκλειπτική (i):12,408 ° (μοίρες)
Μήκος του
ανερχόμενου συνδέσμου
 (Ω):

184,20 °
Όρισμα του περιηλίου (ω):206,935 °
Μέση ανωμαλία (M):59,10 °


Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868