ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 3:56 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips
|

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΙΕΣΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΙΕΣΗ
ΠΙΕΣΗ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Η επιφάνεια είναι Α=0,5mκαι δέχεται πίεση p=2000N/m2.Να υπολογίσετε την ασκούμενη κάθετη δύναμη στην επιφάνεια αυτή;

ΛΥΣΗ

Θέλουμε να βρούμε την ασκούμενη κάθετη δύναμη F στην επιφάνεια αυτή.Θα πάρουμε τον τύπο της πίεσης:

p=F/A                \Rightarrow

F=p·Α                 \Rightarrow

F=2000·0,5         \Rightarrow

F=1000Ν

Άρα η ασκούμενη κάθετη δύναμη στην επιφάνεια αυτή είναι F=1000Ν.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Η πίεση είναι P=5kPa και η κάθετη δύναμη είναι F=1000N.Να βρεθεί το εμβαδόν της επιφάνειας.

ΛΥΣΗ

Θέλουμε να βρούμε το εμβαδόν της επιφάνειας.Πρώτα θα πρέπει να μετατρέψουμε την πίεση P=5kPa σε Ν/m2.
Έχουμε:

 P=5kPa                 \Rightarrow


Ρ=5·1000Pa           \Rightarrow


Ρ=5000 Ν/m2


Για να βρούμε το εμβαδόν της επιφάνειας Α θα πάρουμε τον τύπο της πίεσης:p=F/A                  \Rightarrow

Α=F/p                   \Rightarrow

Α=1000/5000        \Rightarrow

Α=1/5                   \Rightarrow

Α=0,2m2
Άρα το εμβαδόν της επιφάνειας είναι Α=0,2m2

ΑΣΚΗΣΗ 3

Το εµβαδόν του µικρού και του µεγάλου δοχείου µιάς υδραυλικής αντλίας είναι  Α1=0,1 mκαι Α2=0,2 m2  αντίστοιχα.Στο µεγάλο έµβολο τοποθετούµε βαρίδιο βάρους w=2000 N.Τι δύναµη πρέπει να ασκήσουµε στο µικρό έµβολο ώστε να ανυψώσουµε το σώµα;

ΛΥΣΗ

Η δύναµη από το υγρό στο µεγάλο έµβολο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε το βάρος του βαριδίου.  

F2=w=2000 N 

Αν pκαι p2 είναι οι πιέσεις στο µικρό και στο µεγάλο έµβολο αντίστοιχα τότε έχουμε τον τύπο: 

p1= p2                     \Rightarrow

F1/A1=F2/A2             \Rightarrow

F1=A1·F2/A2             \Rightarrow

F1=0,1·2000/0,2      \Rightarrow

F1=1000 Ν

Άρα για να ανυψώσουμε το σώμα πρέπει να ασκήσουμε δύναμη 

F1=1000 Ν ώστε να ανυψώσουμε το σώμα

ΑΣΚΗΣΗ 4

Μία δύναμη F=360 Ν ασκείται κάθετα σε τετράγωνη επιφάνεια.Αν η πίεση που προκαλείται στην επιφάνεια είναι p=10 Ν/m2,να βρείτε την πλευρά της επιφάνειας.

ΛΥΣΗ

Έχουμε τον τύπο  p=F/A όπου τη δύναμη F τη μετράμε σε Ν και το εμβαδόν Α σε m2.
Άρα έχουμε: 

p=F/A                      \Rightarrow

Α=F/p                       \Rightarrow

Α=360/10                 \Rightarrow

Α=36m2.

Αν τώρα α είναι το μήκος της πλευράς του τετραγώνου θα είναι:

α α=Α                     \Rightarrow

α2=36                     \Rightarrow

α=6 m

Άρα η τετραγωνική επιφάνεια έχει πλευρά α=6 m

ΑΣΚΗΣΗ 5

Μία καρτέλα έχει βάρος 40 Ν και πάνω σ` αυτήν τοποθετούμε σώμα βάρους 100 Ν.Αν καθένα από τα τέσσερα  πόδια της καρέκλας έχει εμβαδόν 2,5 cm2,να βρείτε την πίεση που προκαλεί κάθε πόδι της καρέκλας στο έδαφος.

ΛΥΣΗ

Η καρέκλα και το σώμα έχουν συνολικό βάρος ίσο με: 

Βολ=100Ν+40Ν=140Ν.

Αν Α είναι το εμβαδόν που αντιστοιχεί και στα 4 πόδια της καρέκλας.Άρα η συνολική πίεση που δέχεται το έδαφος από την καρέκλα είναι:

Ρολ=Βολ/A                           \Rightarrow

Ρολ=140 Ν/4 2,5 cm2            \Rightarrow

Ρολ=140/10Ν/cm2                   \Rightarrow

Ρολ=14 Ν/cm2

Άρα κάθε πόδι της καρέκλας προκαλεί πίεση:

P =P/4                              \Rightarrow

Ρ =14/4 Ν/cm2                       \Rightarrow

Ρ = 3,5 Ν/cm2 

Άρα κάθε πόδι της καρέκλας στο έδαφος προκαλεί πίεση Ρ=3,5 Ν/cm2 

ΑΣΚΗΣΗ 6

Η υδροστατική πίεση σε βάθος 15m από την επιφάνεια μιας λίμνης είναι ίση με 150.000Ρα.Πόση είναι η υδροστατική πίεση στον πυθμένα της λίμνης αν το βάθος της είναι 45m;

ΛΥΣΗ

Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη του βάθους.Έτσι μπορούμε να πούμε ότι σε βάθος 15m η πίεση είναι 150.000 Ρα.
Αν σε βάθος 45m η πίεση είναι x  Ρα έχουμε την σχέση αναλογίας:  

15x=45150.000                  \Rightarrow 

x=45150.000/15                 \Rightarrow

x=450.000 Ρα   

Άρα η υδροστατική πίεση στον πυθμένα της λίμνης είναι 450.000 Ρα 

ΑΣΚΗΣΗ 7

Ένα δοχείο περιέχει υδράργυρο μέχρι ύψος h=50cm.Αν η πυκνότητα του υδραργύρου είναι ρ=13.600 kgr/m3 και g=10m/s2,να βρείτε :
α) Την υδροστατική πίεση που δέχεται ο πυθμένας του δοχείου.
β) Μέχρι ποιο ύψος πρέπει να γεμίσουμε το δοχείο με νερό πυκνότητας ρν=1.000 kgr/m3 ώστε ο πυθμένας του δοχείου να δέχεται την ίδια υδροστατική πίεση με αυτή που δέχεται όταν είναι γεμάτος με υδράργυρο;

ΛΥΣΗ

α) Σύμφωνα με το νόμο της υδροστατικής πίεσης θα ισχύει:

p=pgh                            \Rightarrow

p=13.600100,5N             \Rightarrow

p=6.800 N/m2 

όπου το ύψος h το μετατρέψαμε σε m γιατί οι υπόλοιπες μονάδες είναι όλες στο S.I.
Άρα ο πυθμένας δέχεται υδροστατική πίεση p=6.800 N/m2 
β) Αν h’ είναι το ζητούμενο ύψος θα ισχύει:

p=pgh                                  ’\Rightarrow 

6.800=100010h’                    \Rightarrow

h’=6.800/100010                    \Rightarrow

h’=0,68m                                \Rightarrow 

h’=68 cm

Βλέπουμε ότι όταν πρόκειται για νερό,το αντίστοιχο ύψος είναι πολύ μεγαλύτερο.
Άρα το δοχείο με νερό πρέπει να το γεμίσουμε με ύψος h’=68 cm ώστε ο πυθμένας του δοχείου να δέχεται την ίδια υδροστατική πίεση με αυτή που δέχεται όταν είναι γεμάτος με υδράργυρο.

ΑΣΚΗΣΗ 8

Η ατμοσφαιρική πίεση σε έναν τόπο είναι ίση με ρ=8,16 N/cm2.Να βρείτε το ύψος h της στήλης του υδραργύρου αν πραγματοποιήσουμε το πείραμα Τορικέλι.
Δίνονται Pυρδ=13,6  gr/cm3 και  g=10m/s2.

ΛΥΣΗ

Θα πρέπει πρώτα να εκφράσουμε όλα τα μεγέθη στο ίδιο σύστημα μονάδων.Έτσι έχουμε:

Ρ=8,16N/cm2= 8,16Ν/(10-2m)2=8,16104N/cm2 

Pυδρ=13,6 gr/cm3=13,610-3 kg/(10-2m)3=13,610-3kg/106m3=13,6103kg/m3=13600 kg/m3


Με αντικατάσταση τώρα στο νόμο της υδροστατικής πίεσης,βρίσκουμε:
P = Pυδρ gh                                  \Rightarrow

h=P/ Pυδ g                                    \Rightarrow 

h = 8,16104/ 13,6 103 10m/s2         \Rightarrow 

h =8,16104/ 13,6 104                     \Rightarrow 

h =0,6 m                                       \Rightarrow 

h =60cm

Το ύψος h της στήλης του υδραργύρου αν πραγματοποιήσουμε το πείραμα Τορικέλι είναι h =60cm

ΑΣΚΗΣΗ 9

Σε έναν τόπο όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι ρ=34,2 cm Hg πραγματοποιούμε το πείραμα Τορικέλι χρησιμοποιώντας οινόπνευμα.Ποιο πρέπει να είναι το ελάχιστο μήκος του σωλήνα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε; 
Δίνονται Pοιν=0,8g/cm3,g=10m/sκαι 1atm =105Ν/m2.

ΛΥΣΗ

Γνωρίζουμε ότι ισχύει:

 1    atm      αντιστοιχεί σε                 76    cm    Hg 

 x    atm      αντιστοιχούν σε           34,2    cm    Hg  

Άρα με την μέθοδο των τριών έχουμε:


76x = 34,2                    \Rightarrow 

x=34,2/76                     \Rightarrow 

x =0,45 atm\Rightarrow 

x= 0,45  105Ν/m2         \Rightarrow 

x = 45.000 Ν/m2

Για την πυκνότητα του οινοπνεύματος έχουμε:  

Pοιν=0,8g/cm30,8=0,8 10-3kg/(10-2m)3=0,810-3 kg/m3=800  kg/m3

Μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε το νόμο της υδροστατικής πίεσης :

P=Pοινgh                     \Rightarrow

h=P/Pοινg                    \Rightarrow 

h=45.000/80010          \Rightarrow 

h=5,625 m

Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωλήνα που έχει ελάχιστο μήκος  h=5,625 m

ΑΣΚΗΣΗ 10

Σε ένα υδραυλικό πιεστήριο τα εμβαδά των δύο εμβόλων είναι ίσα με Α1=60 cm2 και A2=300cm2.Αν στο μικρό έμβολο ασκήσουμε δύναμη F1=20N,ποιο είναι το μέτρο της δύναμης που παίρνουμε στο μεγάλο έμβολο;

ΛΥΣΗ

Χρησιμοποιούμε τη σχέση του υδραυλικού πιεστηρίου:   

F2 =  F1A2/A1

Επειδή έχουμε το λόγο A2/A1,οι μονάδες μέτρησης απλοποιούνται.Έτσι εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να εκφράζονται τα Α1 και Αμε την ίδια μονάδα μέτρησης ανεξάρτητα από το αν αυτή ανήκει ή όχι στο S.I.   
Τελικά με αντικατάσταση προκύπτει:

F=  F1A2/A1              \Rightarrow

F=20300/60            \Rightarrow

F2=100N   
     
Άρα στο μεγάλο έμβολο παίρνουμε δύναμη F2=100N

ΑΣΚΗΣΗ 11

Στο μικρό έμβολο ενός υδραυλικού πιεστηρίου ασκούμε δύναμη F1=40N οπότε το μεγάλο έμβολο δέχεται πίεση ρ=0,8 Ν/cm2.Αν το εμβαδόν του μεγάλου εμβόλου είναι 1400cmνα υπολογίσετε :
α) Το εμβαδόν του μικρού εμβόλου.
β) Τη δύναμη που δέχεται το μεγάλο έμβολο.

ΛΥΣΗ

α) Εφαρμόζουμε τον τύπο της πίεσης στο μικρό έμβολο και έχουμε:

ρ= F1/A1                      \Rightarrow

A1 =F1                   \Rightarrow

A1 =40/0,8               \Rightarrow

A1 =50 cm2

Άρα το εμβαδόν του μικρού εμβόλου είναι A1=50 cm2
β) Εφαρμόζουμε τον τύπο της πίεσης και στο μεγάλο έμβολο :

ρ=F2/A2                          \Rightarrow

F2=ρA2                          \Rightarrow

F2=0,8 N 1400cm2       \Rightarrow

F2=1120N 

Άρα η δύναμη που δέχεται το μεγάλο έμβολο είναι F2=1120N

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Σε ένα υδραυλικό πιεστήριο η δύναμη εκατονταπλασιάζεται.Αν το μικρό έμβολο είναι τετράγωνο πλευράς 4cm.Να βρείτε τη πλευρά του επίσης τετράγωνου μεγάλου εμβόλου. 

ΑΣΚΗΣΗ 2
  
Ένα κυλινδρικό δοχείο περιέχει υδράργυρο πυκνότητας  dυδρ=14g/c.Αν η Ατμοσφαιρική πίεση είναι Ρατμ.=10Ν/cm2 και η ολική πίεση στον πυθμένα του δοχείου Ρολ=17 Ν/cm2,να υπολογίσετε: 
α) την pυδρ.
β) το ύψος h του υδραργύρου μέσα στο δοχείο. 
Δίνεται g=10m/s2.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Το εμβαδόν του μικρού και του μεγάλου εμβόλου μιας υδραυλικής αντλίας είναι Α1=1500 cm2 και Α2=200000cm2 αντίστοιχα.Ένα σώμα με βάρος w=4000N βρίσκεται στο μεγάλο έμβολο.Να βρείτε τη δύναμη F που πρέπει να ασκηθεί στο μικρό έμβολο, ώστε να ανυψωθεί το σώμα;  

ΑΣΚΗΣΗ 4

Δοχείο περιέχει νερό του οποίου η πυκνότητα είναι ρ=10³kg/m³ σε ύψος h=20cm και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2.
α) Πόσο είναι η πίεση στον πυθμένα του δοχείου;
β) Πόση δύναμη δέχεται μια επιφάνεια εμβαδού S=0,2m2 στον πυθμένα του δοχείου;

ΑΣΚΗΣΗ 5

Το εμβαδόν του μικρού και του μεγάλου εμβόλου μιας υδραυλικής αντλίας είναι Α1=20000 mm2 και Α2=1000cm2 αντίστοιχα.Ένα σώμα βάρους w=500N βρίσκεται στο μεγάλο έμβολο.Ποια είναι η δύναμη F  που πρέπει να ασκηθεί στο μικρό έμβολο, ώστε να ανυψωθεί το σώμα; 

ΑΣΚΗΣΗ 6

Ένα σώμα βάρους w=20N  και πυκνότητας d=800kg/ επιπλέει σε νερό πυκνότητας dν=1000kg/.Να υπολογίσετε τον όγκο του τμήματος του σώματος που βρίσκεται έξω από το νερό. 
Δίνεται g=10m/s2.

ΑΣΚΗΣΗ 7

Ένας ξύλινος κύβος όγκου V=800cm³ και πυκνότητας d=600kg/m³ επιπλέει σε νερό πυκνότητας dν=1000kg/m³.Να υπολογίσετε τον όγκο του τμήματος του κύβου που είναι βυθισμένο μέσα στο νερό.
Δίνεται g=10m/s2.

ΑΣΚΗΣΗ 8

Το µικρό έµβολο ενός υδραυλικού πιεστηρίου έχει εµβαδόν 10cm2 και το µεγάλο 80cm2.Αν εξασκήσω  δύναµη F1=35Ν στο µικρό έµβολο,να βρείτε: 
α) Την πίεση που εξασκείται στο µικρό έµβολο.  
β) Την πίεση που εξασκείται στο µεγάλο έµβολο.  
γ) Το µέγιστο βάρος που µπορεί να έχει το σώµα Σ ώστε να µπορεί να το ανυψώσει η δύναµη F1=35Ν που ασκείται στο µικρό έµβολο.

ΑΣΚΗΣΗ 9


Μία δύναμη F ενεργεί κάθετα σε μία ορθογώνια επιφάνεια με πλευρές 50 cm και 20cm.Αν η πίεση που προκαλείται στην επιφάνεια είναι P=80 Ν/cm2,να βρείτε το μέτρο της δύναμης F.  

ΑΣΚΗΣΗ 10

Η μύτη μίας πινέζας έχει εμβαδόν Α=0,1mm2.Αν γνωρίζουμε ότι η πίεση που θα πρέπει να δεχτεί ένα ξύλο για να εισχωρήσει η πινέζα μέσα σ` αυτό είναι P=100Ν/cm2,να βρείτε τη δύναμη που  cm2 πρέπει να ασκήσουμε με το χέρι μας κάθετα στην πινέζα για να εισχωρήσει μέσα στο ξύλο.

ΑΣΚΗΣΗ 11
                                                                     
Ένα δοχείο περιέχει κάποιο υγρό μέχρι ύψος 30cm.Αν η υδροστατική πίεση στον πυθμένα του δοχείου είναι ίση με p=1,8 N/cm2 να βρείτε την πυκνότητα του υγρού σε g/cm2.
Δίνεται g=10m/s2.

ΑΣΚΗΣΗ 12

Ο πυθμένας ενός δοχείου που είναι γεμάτο με νερό δέχεται υδροστατική πίεση Pν=4Ν/cm2.Πόση πίεση θα δέχεται ο πυθμένας του δοχείου αν γεμίσει με οινόπνευμα αντί για νερό στον ίδιο τόπο;
Δίνεται Pν=1g/cm³ και Pοιν=0,8g/cm³.

ΑΣΚΗΣΗ 13

Σε έναν τόπο όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι ρ=76 Torr πραγματοποιούμε το πείραμα Τορικέλι χρησιμοποιώντας κάποιο υγρό.Παρατηρούμε ότι το ύψος της στήλης του σωλήνα είναι ίσο με h=50cm.Να βρείτε την πυκνότητα του υγρού που χρησιμοποιήθηκε.
Δίνονται g=10m/s2 και ότι 1atm =105N/m2.

ΑΣΚΗΣΗ 14

Πραγματοποιώντας το πείραμα Τορικέλι σε έναν τόπο, το ύψος της στήλης του υδραργύρου βρέθηκε ίσο με h=70cm.Να βρεθεί η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης σε  N/m2.                                                                     
Δίνονται Pυδρ=13,6  g/cm³ και g=10m/s2.

ΑΣΚΗΣΗ 15

Ο λόγος των εμβαδών ενός υδραυλικού πιεστηρίου είναι Α12=1/10.Αν το μεγάλο έμβολο δέχεται δύναμη F2=900N,να βρεθεί το μέτρο της δύναμης F1 που ασκείται στο μικρό έμβολο.

ΑΣΚΗΣΗ 16

Ένα ανοιχτό δοχείο περιέχει οινόπνευμα πυκνότητας Pοιν=0,8 g/c.Η συνολική πίεση στον πυθμένα του δοχείου είναι ίση με Pολ=10,4 Ν/cm2.Αν η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με Patm=10 Ν/cm2,να βρείτε το ύψος h του οινοπνεύματος μέσα στο δοχείο.
Δίνεται g=10m/s2.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης σε συνάρτηση με το ύψος από την επιφάνεια της γης. 

Να υπολογίσεις τη μεταβολή της πίεσης στον πυθμένα ενός δοχείου που περιέχει νερό σε βάθος 50 cm, καθώς αυτό μεταφέρεται από την επιφάνεια της θάλασσας (ύψος 0 km) στην κορυφή του Έβερεστ (ύψος 8 km). 
Υπόδειξη: Θεωρήστε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στην κορυφή του Έβερεστ είναι ίση με αυτή στην επιφάνεια της γης.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Ένας μαθητής σπρώχνει με το δάκτυλο του το μολύβι του στη σελίδα του τετραδίου του ασκώντας δύναμη 10 Ν.Εάν το εμβαδόν της επιφάνειας της μύτης του μολυβιού είναι 0,08 mm2, να βρεθεί η πίεση που ασκεί η μύτη του μολυβιού στη σελίδα του τετραδίου σε Pa.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Σ' ένα πλοίο δημιουργείται λόγω μιας σύγκρουσης ένα ρήγμα που έχει εμβαδόν 100 cmσε βάθος 3 m από την επιφάνεια της θάλασσας.Για να εμποδίσουμε την εισροή του νερού στο πλοίο τοποθετούμε ένα ξύλινο πώμα στο ρήγμα.Ποιο είναι το μέτρο της ελάχιστης δύναμης που πρέπει να ασκήσουμε στο πώμα ώστε να εμποδίσουμε την εισροή του νερού;

ΑΣΚΗΣΗ 4

Ένας δύτης βρίσκεται σε βάθος 50 m. 
α) Να υπολογίσεις την πίεση στα τύμπανα των αυτιών του καθώς και το μέτρο της δύναμης που ασκείται από τη θάλασσα σε αυτά, αν γνωρίζεις ότι το εμβαδόν της επιφάνειας των τυμπάνων ενός αυτιού είναι περίπου 1 cm2
β) Αν ο δύτης αντέχει σε συνολική πίεση 5 ατμοσφαιρών (πενταπλάσια της ατμοσφαιρικής), πόσο είναι το μέγιστο βάθος που μπορεί να κατεβεί;

ΑΣΚΗΣΗ 5

Το εμβαδόν του μεγάλου και του μικρού εμβόλου μιας υδραυλικής αντλίας είναι 1500 cm2 και 300 cm2 αντίστοιχα.Μια μηχανή βάρους 800 Ν βρίσκεται στο μεγάλο έμβολο.Πόση δύναμη πρέπει να ασκηθεί στο μικρό έμβολο,ώστε να ανυψωθεί η μηχανή;

ΑΝΩΣΗ - ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ - ΠΛΕΥΣΗ

ΑΣΚΗΣΗ 6

Μια χήνα επιπλέει στο νερό μιας λίμνης έχοντας το 25% του όγκου του σώματος της στο νερό.Ποια είναι η μέση πυκνότητα της χήνας;

ΑΣΚΗΣΗ 7

Ένα κιβώτιο έχει σχήμα κύβου με ακμή 0,5 m.Το κιβώτιο ζυγίζει 250 kg.Αν το αφήσουμε στο νερό,θα επιπλεύσει ή θα βυθιστεί;Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

ΑΣΚΗΣΗ 8

Από ένα ναυάγιο του 5ου π.Χ. αιώνα ανασύρεται με τη βοήθεια ενός καλωδίου από βάθος 500 m ένα χρυσό αγαλματίδιο μάζας 10 kg.Να υπολογίσεις:
α) τη δύναμη της άνωσης που ασκείται στο αγαλματίδιο. 
β) τη δύναμη που ασκεί το καλώδιο στο αγαλματίδιο,αν θεωρήσουμε ότι ανασύρεται με σταθερή ταχύτητα. 
γ) τη δύναμη που ασκεί το καλώδιο στο αγαλματίδιο όταν αυτό βρίσκεται ολόκληρο έξω από το νερό.

ΑΣΚΗΣΗ 9

Τα παγόβουνα είναι κομμάτια παγετώνων της ξηράς που αποκόπτονται και επιπλέουν στη θάλασσα. 

Με βάση τις πυκνότητες πάγου και θαλάσσιου νερού μπορείς να βρεις πόσο μέρος του όγκου του παγόβουνου είναι βυθισμένο στο νερό; 
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com