ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 6:01 μ.μ. | | | | | Best Blogger Tips

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΟΠΕΝ(KOPPEN)

|
ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΟΠΕΝ(KOPPEN)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΟΠΕΝ(KOPPEN)
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 Κλιματολογία ονομάζεται η επιστήμη που περιγράφει και ερμηνεύει τη φύση του κλίματος,πως αυτό διαφέρει από τόπο σε τόπο και πως το κλίμα σχετίζεται με τον άνθρωπο.
 Καλύπτει όλες τις ζώνες της Γης.
Κλιματολογία ονομάζεται η επιστήμη που περιγράφει και ερμηνεύει τη φύση του κλίματος,πως αυτό διαφέρει από τόπο σε τόπο και πως το κλίμα σχετίζεται με τον άνθρωπο
 Η Κλιματολογία ασχολείται με την συλλογή και την ερμηνεία δεδομένων το οποία προκύπτουν από τις μετρήσεις και παρατηρήσεις.Χρησιμοποιεί δεδομένα Γεωγραφίας,χάρτες και άλλα φυσικογεωγραφικά στοιχεία.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

 Κλίμα ονομάζεται το σύνολο των μέσων όρων των μετεωρολογικών συνθηκών ενός τόπου κατά τη διάρκεια ενός έτους,που προκύπτει από διαδοχική σειρά ανόμοιων καιρικών καταστάσεων.
Κλίμα ονομάζεται το σύνολο των μέσων όρων των μετεωρολογικών συνθηκών ενός τόπου κατά τη διάρκεια ενός έτους,που προκύπτει από διαδοχική σειρά ανόμοιων καιρικών καταστάσεων
 Η μέση καιρική κατάσταση είναι συμπέρασμα μακροχρόνιων παρατηρήσεων και καθορίζεται από τις μέσες τιμές των μετεωρολογικών στοιχείων του τόπου,όπως π.χ. μέση ετήσια θερμοκρασία,μέση ετήσια πίεση κ.ά.
Παγετός ανά μήνα
 Αν η Γη ήταν επίπεδη με ομοιόμορφη ξερή επιφάνεια,το κλίμα θα ήταν ηλιακό και ομογενές.Όμως η ανομοιογένεια της επιφάνειας και η διαδοχή θάλασσας και ξηράς επιδρούν στη δημιουργία κλίματος χαρακτηριστικού για τον κάθε τόπο.Με τη σειρά του το κλίμα επιδρά στο ρυθμό της ζωής του τόπου και ελέγχει τις καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Νεφοκάλυψη ανά μήνα
 Τα σπουδαιότερα στοιχεία που δημιουργούν το κλίμα ενός τόπου είναι η θερμοκρασία,η βροχόπτωση,η ατμοσφαιρική πίεση,οι άνεμοι και η υγρασία της ατμόσφαιρας.Από τους βασικούς κλιματικούς χαρακτήρες και τις κλιματικές ομοιότητες και διαφορές των περιοχών της Γης διαμορφώθηκαν οι γενικοί τύποι κλίματος,που με τα ίδια κύρια γνωρίσματα συναντιούνται σε διάφορες περιοχές,άσχετα αν απέχουν πολύ μεταξύ τους.Με βάση τον οριζόντιο διαμελισμό της Γης διακρίνουμε κλίματα θαλάσσια (ωκεάνια) ή ηπειρωτικά.
Το νερό της βροχής ανά μήνα
 Εποµένως η έννοια κλίµα αποδίδει πολύ καλά το αποτέλεσµα του συνόλου των ατµοσφαιρικών διεργασιών,οι οποίες περικλείουν τη θερµότητα,την υγρασία και την κίνηση του αέρα σε προκαθορισµένες µεγάλες χρονικέςπεριόδους.Η άποψη ότι το κλίµα εκφράζει τον µέσο καιρό σήµερα έχει πλήρως αναθεωρηθεί.Το κλίµα είναι πολύ συνθετότερο από το µέσο όρο και είναι ανεξάρτητο από τις στιγµιαίες καταστάσεις,ενσωµατώνοντας ακραίες καταστάσεις,τάσεις µεταβολής κλιµατικών παραµέτρων και εξαιρετικά γεγονότα.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 Η επιστήµη η οποία µελετά το κλίµα ονοµάζεται Κλιµατολογία και ο κύριος σκοπός και στόχος είναι να ανακαλύψει και να εξηγήσει την κανονική συµπεριφορά των ατµοσφαιρικών φαινοµένων,να περιγράψει και να εξηγήσει τη φύση του κλίµατος,να προσδιορίσει τις  µεταβολές αυτού από τόπο σε τόπο,τις πιθανές αλλαγές του κλίµατος µέσα σε µεγάλες χρονικές περιόδους,να διαπιστώσει αν υφίστανται τάσεις κλιµατικών αλλαγών,και τέλος,να βρει τις σχέσεις που συνδέουν το κλίµα µε τα άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και  µε τις δραστηριότητες του ανθρώπου.
Η Κλιµατολογία χρησιµοποιεί Μετεωρολογικά κριτήρια αλλά καταλήγει σε αποτελέσµατα Γεωγραφικά
  Η Κλιµατολογία επιδιώκει:
α) να εξηγήσει την κανονική συµπεριφορά των ατµοσφαιρικών διεργασιών και αυτό την εντάσσει στον ευρύ χώρο της Μετεωρολογίας,δείχνει όµως:
β) ενδιαφέρον για τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της γης και εποµένως έχει και έντονο γεωγραφικό χαρακτήρα.
 Η σχέση της µε τις δύο αυτές επιστήµες αποδίδεται παραστατικά από το σχήµα:

                                               Κλιµατολογία=Μετεωρολογία  Γεωγραφία

 Η Κλιµατολογία χρησιµοποιεί Μετεωρολογικά κριτήρια αλλά καταλήγει σε αποτελέσµατα Γεωγραφικά και για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται στην επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν άλλοι κλάδοι(Ιατρική, Γεωργία, Βιολογία, Αρχιτεκτονική, Υδρολογία, Γεωγραφία κ.λ.π)
 ∆ιαίρεση της Κλιµατολογίας:
α) Περιγραφική Κλιµατολογία (Μάκρο- Μέσο-Τόπο-Μίκρο-κλιµατολογία).
β) ∆υναµική Κλιµατολογία.
γ) Συνοπτική Κλιµατολογία.
δ) Φυσική Κλιµατολογία.
ε) Εφαρµοσµένη Κλιµατολογία.
στ) ∆ορυφορική Κλιµατολογία.
 Κλιµατικά Στοιχεία και Κλιµατικοί Παράγοντες.
α) Μετεωρολογικά Στοιχεία.
β) Θερµοκρασία,Υγρασία,Βροχόπτωση, Άνεµος,Πίεση,Νέφωση κ.λ.π.
γ) Κλιµατικά Στοιχεία.
δ) Οι µέσες τιµές των παραπάνω για περιόδους συνήθως µιας ολόκληρης 30ετίας (Κανονική Περίοδος)
 Κλιµατικοί Παράγοντες.
α)  Η ηλιακή ακτινοβολία.
β) Η φύση της επιφάνειας (ξηρά,θάλασσα).
γ) Η φυτοκάλυψη.
δ) Η θαλάσσια κυκλοφορία-το El Ninio.
ε) Ανάγλυφο υψόµετρο,προσανατολισµός.
στ) Η γενική κυκλοφορία της ατµόσφαιρας.
ζ) Ο κύκλος του ύδατος.
η) Ο άνθρωπος.
 Οι µετεωρολογικοί και κλιµατικοί χάρτες:
1) Οι συνοπτικοί  χάρτες καιρού.
 ∆ιακρίνονται σε:
α) επιφανειακούς.
 Απεικονίζουν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν την ίδια στιγµή σε ένα µεγάλο τµήµα της Γης:κατανοµή της ατµοσφαιρικής πίεσης,µορφή των βαροµετρικών συστηµάτων,θέσεις  µετώπων κακοκαιρίας.
β) ανώτερης ατµόσφαιρας.
 Απεικονίζουν τα γεωδυναµικά ύψη της πίεσης.
2) Οι κλιµατικοί χάρτες.
• Απεικονίζουν µε ακρίβεια την κατανοµή των κλιµατικών στοιχείων.
• Αποτελούν χρήσιµο βοήθηµα για την κατανόηση του κλίµατος µιας περιοχής.
• Συνοδεύονται από µικρούς ένθετους πίνακες µε στατιστικά χαρακτηριστικά του στοιχείου που απεικονίζουν.

ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΚΛΙΜΑ

 Θαλάσσιο κλίμα έχουν οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στις ακτές και δέχονται σε όλες τις εποχές του έτους την ευεργετική επίδραση της θάλασσας,η οποία λόγω της μεγάλης θερμοχωρητικότητας παρουσιάζει μικρές διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στο καλοκαίρι και το χειμώνα.Έτσι,το καλοκαίρι γίνεται περισσότερο δροσερό και ο χειμώνας περισσότερο ζεστός.Παράδειγμα,το ήπιο κλίμα των νησιών. 
Θαλάσσιο κλίμα έχουν οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στις ακτές  
 Το κλίμα των περιοχών που βρίσκονται στο εσωτερικό της ξηράς και μακριά από την επίδραση της θάλασσας λέγεται ηπειρωτικό.Χαρακτηριστικό αυτού του κλίματος είναι το ζεστό καλοκαίρι και ο ψυχρός χειμώνας. 
 Ανάλογα με τον κατακόρυφο διαμελισμό της ξηράς διακρίνουμε κλίματα πεδινά,ημιορεινά και ορεινά.Ανάλογα με τη σχέση βροχόπτωσης και εξάτμισης έχουμε κλίματα υγρά, ξερά και χιονώδη.
 Εκτός από τους τύπους αυτούς υπάρχουν επίσης τα στεπώδη,τα ερημικά και τα μεσογειακά κλίματα.Γεγονός είναι ότι ορισμένα τοπικά αίτια διαμορφώνουν τους τύπους των κλιμάτων,με αποτέλεσμα όλα τα θαλάσσια ή τα πεδινά,στις διάφορες περιοχές της Γης,να μην είναι όμοια μεταξύ τους.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΟΠΕΝ(KOPPEN)

 Η πιο επιστημονική και επικρατέστερη κατάταξη των κλιματικών τύπων έγινε από τον Κόπεν (Koppen).
Μακροκλίμα της Γης (κατά Köppen-Geiger):


  Τροπικό κλίμα ομβρόφιλων δασών
  Κλίμα σαβάνας
  Κλίμα στέπας
  Κλίμα ερήμου
  Κλίμα μεσογειακού τύπου
  Υγρό εύκρατο κλίμα
  Σινικό κλίμα
  Υγρό ηπειρωτικό κλίμα
  Διασιβηρικό κλίμα
  Ψυχρό κλίμα,ξηρό κατά τους θερινούς μήνες
  Κλίμα τούνδρας
  Πολικό κλίμα
 Σύμφωνα με αυτή διακρίνουμε τα εξής κλίματα:
α) Κλίμα τροπικό. 
 Είναι το κλίμα των τροπικών περιοχών στη ζώνη του ισημερινού, όπου οι βροχοπτώσεις είναι αδιάκοπες όλο το χρόνο.Η θερμοκρασία είναι όλο το χρόνο υψηλή και το ετήσιο θερμομετρικό εύρος δεν ξεπερνάει τους 5° C.
Είναι το κλίμα των τροπικών περιοχών στη ζώνη του ισημερινού, όπου οι βροχοπτώσεις είναι αδιάκοπες όλο το χρόνο
 Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί δημιουργία σύννεφων και σε σχέση με την υγρασία δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των δασών. 
β) Κλίμα μουσώνων.
 Οφείλεται στην ύπαρξη ομώνυμων ανέμων και προκαλεί εναλλαγή ζεστού και υγρού καλοκαιριού με ψυχρό και υγρό χειμώνα.
Οφείλεται στην ύπαρξη ομώνυμων ανέμων και προκαλεί εναλλαγή ζεστού και υγρού καλοκαιριού με ψυχρό και υγρό χειμώνα
 Τέτοιο κλίμα παρατηρείται στη νότια Ασία και τη βόρεια Αυστραλία.
γ) Κλίμα σαβάνας.
 Όσο απομακρυνόμαστε από τη ζώνη του ισημερινού,τόσο διαμορφώνεται πρώτα το κλίμα της ξερής σαβάνας με πλούσια βλάστηση,ακολουθεί η μέση σαβάνα με λίγα δέντρα και πολλούς θάμνους και τελευταία η ξηρή σαβάνα με πολύ λίγους θάμνους.
Η θερμοκρασία στις περιοχές αυτές μπορεί να είναι υψηλότερη από την ισημερινή θερμοκρασία
  Η θερμοκρασία στις περιοχές αυτές μπορεί να είναι υψηλότερη από την ισημερινή θερμοκρασία.
δ) Κλίμα στεπών.
 Η βροχόπτωση είναι πολύ μικρή και γίνεται σε ορισμένη εποχή με μορφή μπόρας.
Η βροχόπτωση είναι πολύ μικρή και γίνεται σε ορισμένη εποχή με μορφή μπόρας
 Στις στέπες η βλάστηση περιορίζεται σε λίγους θάμνους και χαμηλή χλόη. 
ε) Κλίμα ερήμων. 
 Από τις περιοχές των ερήμων απουσιάζει το νερό και οι παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα είναι ο αέρας και η θερμοκρασία.
Από τις περιοχές των ερήμων απουσιάζει το νερό και οι παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα είναι ο αέρας και η θερμοκρασία
  Διακρίνουμε τις ερήμους της τροπικής ζώνης,όπου φυσούν οι αληγείς άνεμοι και η βλάστηση είναι ελάχιστη κακτοειδής,και τις ερήμους της υποτροπικής ζώνης με καλοκαίρι ζεστό και πολύ ξηρό και πολύ ψυχρό χειμώνα,ανάλογα με το γεωγραφικό τους πλάτος.Εδώ υπάρχει μικρή βλάστηση κατάλληλη για τη βοσκή ζώων.
στ) Κλίμα αρκτικό. 
 Το κλίμα στις πολύ βόρειες και νότιες περιοχές του πλανήτη κοντά στους πόλους της Γης.
Το κλίμα στις πολύ βόρειες και νότιες περιοχές του πλανήτη κοντά στους πόλους της Γης
 Χαρακτηρίζεται από αιώνιους πάγους,υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες και ελάχιστη (έως ανύπαρκτη) βλάστηση που αποτελείται μόνο από βρύα και λειχήνες.
ζ) Κλίμα ζεστού και ξηρού χειμώνα.
 Κλίμα όμοιο με το κλίμα της σαβάνας.
Κλίμα όμοιο με το κλίμα της σαβάνας
 Χαρακτηρίζει τις περιοχές της Ζιμπάμπουε και του Κογκό στην Αφρική και της κεντρικής Ινδίας,της νότιας και ανατολικής Ασίας.
η) Κλίμα ζεστού και ξηρού καλοκαιριού. 
 Χαρακτηρίζεται από σχετικά γλυκό χειμώνα και ζεστό και ξηρό καλοκαίρι με δύο περιόδους βροχοπτώσεων,την άνοιξη και το φθινόπωρο.Η περιοχή της Μεσογείου ανήκει σε αυτή τη μορφή κλίματος,αλλά παρουσιάζει μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,που διαμορφώνουν το λεγόμενο μεσογειακό κλίμα. 
Χαρακτηρίζεται από σχετικά γλυκό χειμώνα και ζεστό και ξηρό καλοκαίρι με δύο περιόδους βροχοπτώσεων,την άνοιξη και το φθινόπωρο
 Ειδικά για τη Μεσόγειο τα χαρακτηριστικά του κλίματος οφείλονται στους εξής παράγοντες: 
α) το μεγάλο διαμελισμό της, 
β) την επίδραση στις χώρες των ακτών άλλων κλιμάτων ηπειρωτικών ή ερημικών, 
γ) την επίδραση του Ατλαντικού ωκεανού από το στενό του Γιβραλτάρ.
θ) Κλίμα υγρό εύκρατο. 
Η υγρασία χαρακτηρίζει τη μορφή αυτή του κλίματος με αρκετές βροχοπτώσεις και τέσσερις εποχές
 Η υγρασία χαρακτηρίζει τη μορφή αυτή του κλίματος με αρκετές βροχοπτώσεις και τέσσερις εποχές,που διακρίνονται απόλυτα μεταξύ τους.
ι) Κλίμα τούντρας. 
 Ο χειμώνας διαρκεί 8-9 μήνες,το κρύο είναι δριμύ και το έδαφος παγώνει σε μεγάλο βάθος.
Ο χειμώνας διαρκεί 8-9 μήνες,το κρύο είναι δριμύ και το έδαφος παγώνει σε μεγάλο βάθος
 Οι τάρανδοι είναι τα χαρακτηριστικά ζώα αυτών των περιοχών.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

 Η διατήρηση της κλιματικής ισορροπίας στον πλανήτη είναι πολύ σημαντική.Όμως στη σύγχρονη εποχή άρχισαν να παρουσιάζονται αλλαγές και προβλήματα στις κλιματολογικές συνθήκες διαφόρων περιοχών,με κυριότερη συνέπεια την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούν πολλές καταστροφές.
Tο φαινόμενο του θερμοκηπίου
 Η αιτία αυτών των κλιματικών αλλαγών είναι οι καταστροφικές ανθρώπινες δραστηριότητες,όπως η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο,άνθρακας κ.ά.),οι εκπομπές καυσαερίων κ.ά.,που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
 Οι επιστήμονες πιστεύουν πως αν συνεχιστεί η συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα θα αυξάνεται συνεχώς η μέση θερμοκρασία της Γης,με αποτέλεσμα το λιώσιμο των πάγων στους πόλους,την άνοδο της στάθμης της θάλασσας,ξηρασίες,πλημμύρες,επανεμφάνιση ασθενειών,καταστροφές καλλιεργειών και οικοσυστημάτων κ.ά.
 Για το σκοπό αυτόν έχει ήδη υπογραφτεί το Πρωτόκολλο του Κιότο με σκοπό να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτραπούν οι περαιτέρω κλιματικές αλλαγές,προκειμένου να μειωθούν τα καταστροφικά αποτελέσματα για τη Γη.
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868