ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 2:40 μ.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τι λέμε δυναμικές γραμμές μαγνητικού πεδίου, τι ιδιότητες έχουν;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Τι απέδειξε και με ποιο τρόπο ο Oersted;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Πού οφείλονται οι μαγνητικές ιδιότητες της ύλης;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Να περιγραφεί το μαγνητικό πεδίο γύρω από έναν ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό απείρου μήκους. Πώς βρίσκουμε τη φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Να περιγραφεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται γύρω από έναν κυκλικό ρευματοφόρο αγωγό. Ποιο το μέτρο και η φορά της έντασης του πεδίου στο κέντρο του κύκλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε τι πλεονεκτεί το πηνίο ή το σωληνοειδές σε σχέση με τον ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό;

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Να περιγραφεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από ένα ρευματοφόρο σωληνοειδές

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Τι λέμε δύναμη Laplace; Σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε για το μέτρο και τη διεύθυνση της;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Πώς ορίζεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου, πώς η μονάδα της;

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Τι γνωρίζετε για τη δύναμη μεταξύ δύο παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών;

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Πώς ορίζεται το Ampere;

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Τι θα συμβεί αν μέσα στο σωληνοειδές τοποθετήσουμε πυρήνα μαλακού σιδήρου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Πώς ορίζεται η μαγνητική διαπερατότητα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Ποια υλικά λέγονται διαμαγνητικά, παραμαγνητικά, σιδηρομαγνητικά;

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Να περιγράψετε την αρχή λειτουργίας ενός ηλεκτρικού κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Ποιες οι χρήσεις του ηλεκτρικού κινητήρα στην καθημερινή ζωή;

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Τι είναι βολτόμετρο, τι αμπερόμετρο και πώς συνδέονται σε ένα κύκλωμα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Να περιγραφεί η λειτουργία οργάνων με κινητό πλαίσιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Ποια η διαφορά των οργάνων με μαλακό σίδηρο από τα όργανα με κινητό πλαίσιο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Τι λέμε μαγνητική ροή, ποια η φυσική σημασία της; Πότε γίνεται μέγιστη και πότε ελάχιστη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Να αναφέρετε δυο παραδείγματα πιστοποίησης της επαγωγικής τάσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Τι λέει ο νόμος της επαγωγής;

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Πώς ορίζεται το ένα Weber;

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Τι λέει ο κανόνας του Lenz;

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Να δείξετε με δυο παραδείγματα ότι η φορά του επαγωγικού ρεύματος υπακούει στο κανόνα του Lenz

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Να δειχτεί πειραματικά ότι ο κανόνας του Lenz είναι απόρροια της αρχής διατήρησης της ενέργειας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Τι λέει ο νόμος του Neumann;

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Να περιγράψετε δυο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ανιχνεύσουμε την ύπαρξη μαγνητικού πεδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ποια η βασική διαφορά ανάμεσα στις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Ποια η φυσική σημασία της έντασης του μαγνητικού πεδίου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Πώς με υλικά από το περιβάλλον σας θα κατασκευάσετε μία πυξίδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Με ποιους τρόπους μπορούμε να απομαγνητίσουμε ένα μαγνήτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Τι θα συμβεί αν κοντά σε μία πυξίδα ενός πλοίου υπάρχει ένας μαγνήτης ή ένας αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Να συμπληρωθούν τα κενά του κειμένου: Γύρω από ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μεγάλου μήκους δημιουργείται μαγνητικό πεδίο η ένταση του οποίου είναι …………… με την ένταση του …………… που διαρρέει τον αγωγό και …………… ανάλογη με …………… από το ρευματοφόρο αγωγό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Να συμπληρωθούν τα κενά του κειμένου: Στο κέντρο ενός κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι …………… με την ένταση του …………… που διαρρέει τον αγωγό και …………… …………… με την …………… του κυκλικού αγωγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι σωστή: Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα I1=I2. Στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι:
α) 2kμ/Ir,
β) 0,
γ) 4kμ/Ir,
δ) 8kμ I/r

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Δυο κυκλικοί αγωγοί έχουν ακτίνες r και 2r διαρρέονται από ρεύματα I1=I και Ι2=2Ι και βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με κοινό κέντρο Κ. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Κ είναι:
α) 4kμ πI/r,
β) 8kμ πI/r,
γ) 0,
δ) 6kμ πI/r

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι σωστή:Από τα παρακάτω διαγράμματα να επιλέξετε ποιο μας δίνει την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο ενός κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού σε συνάρτηση 

α) με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό 
β) με την ακτίνα του αγωγού.

α           β            γ            δ

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Από τα διαγράμματα της προηγούμενης ερώτησης να επιλέξετε ποιο θα μας δίνει την ένταση του μαγνητικού πεδίου γύρω από ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μεγάλου μήκους σε συνάρτηση 
α) με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό, 
β) με την απόσταση από τον αγωγό.

α           β            γ            δ

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Ένα σωληνοειδές έχει μήκος , διαρρέεται από ρεύμα I και έχει αριθμό σπειρών Ν. Τι θα συμβεί με την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς αν 
α) διπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος, 
β) διπλασιάσουμε το μήκος του σωληνοειδούς, διατηρώντας τον αριθμό των σπειρών σταθερό 
γ) διπλασιάσουμε τον αριθμό των σπειρών αλλά το μήκος παραμείνει σταθερό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Το σωληνοειδές της εικόνας έχει αριθμό σπειρών Νμήκος και διαρρέεται από ρεύμα έντασης I1. Οι κυκλικοί αγωγοί διαρρέονται από ρεύμα έντασης Ι2=2Ι1, έχουν κέντρο τον άξονα του σωληνοειδούς, ακτίνα  και είναι παράλληλοι με τις σπείρες του σωληνοειδούς. 

Να υπολογιστεί ο λόγος των σπειρών Ν1, του σωληνοειδούς προς τις σπείρες Ν2 των κυκλικών αγωγών, ώστε στο κέντρο του κυκλικού αγωγού η ένταση του μαγνητικού πεδίου να είναι μηδέν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Ο ρευματοφόρος αγωγός της εικόνας ισορροπεί στους κατακόρυφους και λείους αγωγούς. 

Να σχεδιαστεί η φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Ο ρευματοφόρος αγωγός του σχήματος ισορροπεί στους κατακόρυφους αγωγούς χωρίς τριβές. Αν διπλασιάσουμε το ρεύμα ο αγωγός 

α) θα συνεχίσει να ισορροπεί, 
β) θα κινηθεί προς τα πάνω επιταχυνόμενος με επιτάχυνση g 
γ) θα κινηθεί προς τα κάτω επιταχυνόμενος με επιτάχυνση g 
δ) θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω ευθύγραμμα και ομαλά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Στον αγωγό της προηγούμενης ερώτησης τι θα συμβεί αν 
α) αλλάξουμε την φορά του ρεύματος, 
β) αλλάξουμε τη φορά του ρεύματος και της έντασης του μαγνητικού πεδίου ταυτόχρονα, 
γ) διπλασιάσουμε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου και ταυτόχρονα υποδιπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις της ερώτησης που ακολουθεί είναι σωστή: Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί Α και Γ μεγάλου μήκους που διαρρέονται από ρεύματα ΙΑ και ΙΓ αντίστοιχα, βρίσκονται σε μικρή μεταξύ τους απόσταση. Αν ΙΑ = 3ΙΓ τότε τα μέτρα των δυνάμεων Laplace FΑ και FΓ που ασκούνται στους αγωγούς είναι: 
α) FA = 3FΓ
β) FA = FΓ/3, 
γ) FA = FΓ
δ) τα στοιχεία δεν είναι επαρκή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Τρεις παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί Α, Γ, Δ μεγάλου μήκους διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα Ι1, Ι2, Ι3

Σε ποιον από τους τρεις αγωγούς η συνισταμένη δύναμη από τους δύο άλλους αγωγούς είναι δυνατόν να είναι μηδέν;

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις της ερώτησης που ακολουθεί είναι σωστή: Αν το τετράγωνο πλαίσιο και οι ευθύγραμμοι αγωγοί βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και το πλαίσιο είναι ελεύθερο να κινηθεί τότε: 
α) θα κινηθεί προς τον αγωγό 1, 
β) θα κινηθεί προς τον αγωγό 2, 
γ) θα παραμείνει ακίνητο, 
δ) τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να αποφανθούμε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στην παρακάτω ερώτηση: Ένας κυκλικός αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα I τοποθετείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου, η συνολική δύναμη που δέχεται είναι:

α) μηδέν, 
β) ανάλογη προς την ένταση του ρεύματος και το εμβαδόν επιφάνειας του αγωγού, 
γ) ανάλογη προς την ένταση του ρεύματος και την ένταση του μαγνητικού πεδίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Αν μέσα σε σωληνοειδές που διαρρέεται από ρεύμα, βάλουμε πυρήνα μαλακού σιδήρου μαγνητικής διαπερατότητας μ, χαρακτηρίστε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι σωστή ή με Λ αν είναι λανθασμένη.
α) Ο σίδηρος μαγνητίζεται.
β) Μειώνεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου μ φορές.
γ) Αυξάνεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου μ φορές.
δ) Οι δυναμικές γραμμές στο εσωτερικό του σωληνοειδούς θα πυκνώσουν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Ποιες οι ομοιότητες στη μαγνητική συμπεριφορά ενός ρευματοφόρου σωληνοειδούς και ενός ραβδόμορφου μαγνήτη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Χαρακτηρίστε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι σωστή ή με Λ αν είναι λανθασμένη: Όταν βρεθούν μέσα σε μαγνητικό πεδίο δέχονται μαγνητικές επιδράσεις:
α) Μόνο τα σιδηρομαγνητικά υλικά.
β) Όλα τα υλικά.
γ) Μόνο τα διαμαγνητικά υλικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Να συμπληρωθούν τα κενά του κειμένου που ακολουθεί: Μαγνητική ροή μίας επιφάνειας S που είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου, ονομάζεται το φυσικό μέγεθος που ισούται με …………… της …………… του μαγνητικού πεδίου επί …………… . Η ροή είναι μέγιστη όταν …………… και ελάχιστη όταν …………… . Μονάδα ροής είναι …………… .

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Να συμπληρωθούν τα κενά του κειμένου που ακολουθεί: Όταν μεταβάλλεται η ροή σε οποιοδήποτε κύκλωμα, τότε εμφανίζεται …………… . Το φαινόμενο αυτό λέμε …………… .

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Να συμπληρωθούν τα κενά του κειμένου που ακολουθεί: Η ΗΕΔ επαγωγής που αναπτύσσεται σε μία σπείρα είναι …………… .

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Ποια η μεταβολή της μαγνητικής ροής, αν ο αγωγός στραφεί κατά 9, 18, 36 γύρω από το σημείο Κ.


ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Να υποδείξετε 4 τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μεταβάλουμε τη μαγνητική ροή που περνά μέσα από ένα σωληνοειδές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Δώστε 4 τουλάχιστον τρόπους ανάπτυξης ΗΕΔ. επαγωγής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Χαρακτηρίστε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις της ερώτησης που ακολουθεί με Σ αν είναι σωστή ή με Λ αν είναι λανθασμένη: Η ΗΕΔ. επαγωγής που αναπτύσσεται στα άκρα σωληνοειδούς:
α) Διαρκεί για όσο χρόνο ο πυρήνας μαλακού σιδήρου υπάρχει ακίνητος μέσα στο σωληνοειδές.
β) Διαρκεί για όσο χρόνο ο πυρήνας μαλακού σιδήρου μπαίνει ή βγαίνει από το σωληνοειδές.
γ) Διαρκεί για όσο χρόνο το σωληνοειδές διαρρέεται από ρεύμα.
δ) Διαρκεί για όσο χρόνο μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Συμπληρώστε τα κενά του κειμένου: Το επαγωγικό ρεύμα έχει …………… ώστε το …………… να …………… στην αιτία που το προκαλεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις της ερώτησης που ακολουθεί είναι σωστή: Το κύριο φαινόμενο της επαγωγής εμφανίζεται ως 
α) δημιουργία ΗΕΔ, 
β) δημιουργία επαγωγικού ρεύματος, 
γ) δημιουργία επαγωγικού φορτίου, 
δ) ανάπτυξη δύναμης Laplace.

ΕΡΩΤΗΣΗ 61

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί. Σφαίρα ακτίνας R τοποθετείται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Η ροή που διέρχεται από τη σφαίρα είναι 
α) B4πR, 
β) 0, 
γ) B4πR2
δ) τίποτα από αυτά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 62

Να εξηγήσετε γιατί όταν κλείσουμε το διακόπτη, ο μεταλλικός δακτύλιος πετιέται προς τα πάνω;


ΕΡΩΤΗΣΗ 63

Βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις της ερώτησης που ακολουθεί είναι σωστή: Ο κανόνας του Lenz είναι απόρροια 
α) της αδράνειας, 
β) της διατήρησης της ορμής, 
γ) της διατήρησης της ενέργειας, 
δ) της διατήρησης του φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 64

Τι θα συμβεί στο πλάτος αιώρησης του χάλκινου δακτυλίου, αν στο κατώτερο σημείο της τροχιάς του, περνά μέσα από ένα ραβδόμορφο μαγνήτη;

Τι θα συμβεί αν το δακτυλίδι το κόψουμε σε κάποιο σημείο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 65

Να σχεδιάσετε τη φορά του ρεύματος στον κυκλικό δακτύλιο.


ΕΡΩΤΗΣΗ 66

Να σχεδιάσετε τη σωστή φορά του ρεύματος στο σωληνοειδές.


ΕΡΩΤΗΣΗ 67

Να συμπληρωθούν τα κενά του κειμένου. Το ηλεκτρικό φορτίο είναι ανεξάρτητο από …………… που διαρκεί η μεταβολή …………… .

ΕΡΩΤΗΣΗ 68

Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη στις σωστές μονάδες.

B         N
ε         T
Φ         καθαρός αριθμός
μ          Wb

ΕΡΩΤΗΣΗ 69

Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά μεγέθη με τις μαθηματικές τους εκφράσεις.

Ένταση επαγωγικού ρεύματος       BIl

Επαγωγική τάση                         kμ 2I/r

Ένταση μαγνητικού πεδίου            kμ 2πI/r
στο εσωτερικό σωληνοειδούς

Ένταση μαγνητικού πεδίου           kμ 4π N/l  I
στο κέντρο κυκλικού αγωγού

Επαγωγικό φορτίο                       ΔφΔt

Δύναμη Laplace                          ε/R 

Ένταση μαγνητικού πεδίου            Δφ/R
ευθύγραμμου ρευματοφόρου 
αγωγού μεγάλου μήκους 
σε απόσταση r από αυτόν      
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ ------------ Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Email : sterpellis@gmail.com DONATE Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού IBAN GR7701101570000015765040868