ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 11:07 π.μ. | | | | Best Blogger Tips

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

|
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΙΣ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πότε λέμε ότι ένα σώμα κινείται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ένα σώμα λέμε ότι κινείται όταν αλλάζει θέσεις ως προς άλλο σώμα που θεωρείται ακίνητο. 


ΕΡΩΤΗΣΗ 2


Τι είναι τροχιά και τι διάστημα ενός κινητού;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Τροχιά ονομάζεται η γραμμή που ενώνει τα σημεία από τα οποία διέρχεται το κινητό. 

Διάστημα ονομάζεται το μήκος της τροχιάς του κινητού. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3


Τι είναι η θέση ενός κινητού; 


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι ένας αριθμός που μου δείχνει που βρίσκεται το κινητό σε σχέση με την αρχή του άξονα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τι μέγεθος είναι η θέση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διανυσματικό.
  
ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Τι είναι το διάνυσμα θέσης ενός κινητού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι ένα διάνυσμα που έχει αρχή,την αρχή του άξονα και τέλος το σημείο που βρίσκεται το κινητό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Πως συμβολίζεται η θέση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η θέση συμβολίζεται με το x.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Πως συμβολίζεται η μετατόπιση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μετατόπιση συμβολίζεται με το Δx.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Πως ορίζεται η μετατόπιση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μετατόπιση ορίζεται Δx=xτελικό-xαρχικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Τι μέγεθος είναι η μετατόπιση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διανυσματικό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Πως συμβολίζεται η χρονική στιγμή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η χρονική στιγμή συμβολίζεται με το t.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Πως συμβολίζεται το χρονικό διάστημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το χρονικό διάστημα συμβολίζεται με το Δt.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Πως ορίζεται το χρονικό διάστημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το χρονικό διάστημα ορίζεται με το Δt=tτελικό-tαρχικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Τι ονομάζεται ευθύγραμμη κίνηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια κίνηση λέγεται ευθύγραμμη όταν το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Τι ονομάζεται ομαλή κίνηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια κίνηση λέγεται ομαλή όταν το κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα (μέτρο).

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Τι είναι µονόµετρο και τι διανυσµατικό µέγεθος;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Μονόµετρα είναι τα µεγέθη που περιγράφονται µόνο µε έναν αριθµό,το µέτρο τους,ενώ διανυσµατικά είναι τα µεγέθη που περιγράφονται και από την κατεύθυνσή τους,δηλ. 
α) την διεύθυνση και 
β) τη φορά τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Τι ονοµάζουµε µετατόπιση και τι τροχιά της κίνησης; 


ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


Μετατόπιση ονοµάζεται η µεταβολή της θέσης ενός κινούµενου σώµατος.Τροχιά της κίνησης είναι η γραµµή η οποία αποτελείται από τα διαδοχικά σηµεία από τα οποία περνάει ένα κινούµενο σώµα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Τι ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα µέτρησής της; 


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ταχύτητα ονοµάζουµε το φυσικό µέγεθος που καθορίζει πόσο γρήγορα θα αλλάξει θέση ένα κινούµενο σώµα.Η µονάδα µέτρησής της είναι τα m/s.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Ποια η διαφορά ανάµεσα στην στιγµιαία και την µέση ταχύτητα; 


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Στιγµιαία ταχύτητα ορίζεται η ταχύτητα ενός κινούµενου σώµατος σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή,ενώ µέση ταχύτητα είναι το πηλίκο του µήκους της διαδροµής s που διανύει το σώµα προς τον αντίστοιχο  χρονικό διάστηµα που χρειάστηκε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Ποια κίνηση ονοµάζουµε ευθύγραµµη οµαλή; 


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση ονοµάζουµε την κίνηση κατά την οποία η ταχύτητα παραµένει σταθερή.Σταθερή ταχύτητα σηµαίνει ότι δεν αλλάζει ούτε το µέτρο της,αλλά ούτε και η κατεύθυνσή της.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

∆ιατυπώστε τον νόµο του διαστήµατος στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ο νόµος του διαστήµατος είναι ∆x=υ⋅∆t.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πότε ένα κινητό κινείται πιο γρήγορα;Όταν έχει ταχύτητα μέτρου 1 m/s ή όταν έχει ταχύτητα μέτρου 1 km/h;

ΛΥΣΗ

Πρέπει να συγκρίνουμε τις δύο ταχύτητες.Άρα θα πρέπει αρχικά να βρίσκονται στο ίδιο σύστημα μονάδων,δηλαδή να έχουν ίδια μονάδα μέτρησης.Συνεπώς θα πρέπει να μετατρέψουμε την ταχύτητα μέτρου 1 m/s σε km/h.
Έτσι πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι:

1 m=1/1000 km

και

1 s=1/3600 h

Με βάση τις παραπάνω σχέσεις, η ταχύτητα μέτρου 1m/s είναι σε km/h:

1 m/s=1·1/1000 km/1/3600 h=1·1000 km/1000 km=3,6 km/h

Άρα ένα κινητό κινείται πιο γρήγορα όταν έχει ταχύτητα μέτρου 1 m/s.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:
α) Η θέση ενός σώματος καθορίζεται σε σχέση με ένα ..............................................................Φυσικά μεγέθη τα οποία προσδιορίζονται μόνο από έναν αριθμό ονομάζονται.......................................Αντίθετα,τα μεγέθη (όπως η θέση) που ο προσδιορισμός τους εκτός από το................,απαιτεί και την (κατεύθυνση) ονομάζονται.......................,συμβολίζονται με ένα ................................ και συμφωνούμε το μήκος του να είναι..................... με το................. του μεγέθους.
β) Στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή ορίζουμε ως μέση ταχύτητα.............................. του μήκους της διαδρομής που διήνυσε το ένα κινητό σε ορισμένο....................... προς το αυτό.Η ταχύτητα είναι ....................................μέγεθος και η μονάδα της στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι το ....................... δηλαδή ανά ...........................Ορίζουμε τη μέση ταχύτητα με βάση τη μετατόπιση ενός κινητού.Διανυσματική μέση ταχύτητα. διάστημα Εφόσον η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος, και η μέση ταχύτητα είναι επίσης διανυσματικό μέγεθος.Η κατεύθυνσή της συμπίπτει με την κατεύθυνση της..........................................
γ) Σε κάθε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το διάγραμμα της θέσης σε συνάρτηση με το χρόνο είναι γραμμή και το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο είναι μια ........................γραμμή παράλληλη προς τον άξονα του .............................

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Να χαρακτηρίσεις τα παρακάτω μεγέθη ως μονόμετρα ή διανυσματικά: 
α) θέση, 
β) απόσταση, 
γ) μετατόπιση, 
δ) χρονικό διάστημα, 
ε) ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α) Η μονάδα της ταχύτητας είναι: 
α) m/s, 
β) m2/s, 
γ) m/s2
δ) m2/s2
Β) Ένας αριθμός αντιστοιχεί στο μέτρο της ταχύτητας και δίδεται σε km/h.Κατά τη μετατροπή του σε km/s προκύπτει αριθμός ο οποίος είναι: 
α) πάντα μικρότερος, 
β) ο ίδιος, 
γ) μερικές φορές μικρότερος, 
δ) ποτέ μικρότερος, 
ε) τίποτε από όλα αυτά. 
Γ) Η ταχύτητα 30 m/s είναι ίση με 
α) 0,03 km/h, 
β) 108 km/h, 
γ)108 m/min, 
δ)18 km/h, 
ε) καμία από τις παραπάνω. 
Δ) Σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η σχέση μεταξύ των μεγεθών ταχύτητα (υ),μετατόπιση (Δx) και χρονικό διάστημα (Δt) είναι:
α) υ=Δx·Δt, 
β) υ=Δx/Δt, 
γ) υ=Δt/Δx, 
δ) Δt=υ·Δx 
Ε) Σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το διάγραμμα θέσης (x)-χρόνου (t) είναι:
α) ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των χρόνων, 
β) ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων, 
γ) τμήμα παραβολής

Εφάρμοσε τις γνώσεις σου και γράψε τεκμηριωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η κίνηση είναι σχετική;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η μέση ταχύτητα ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα είναι μηδέν σε κάποιο χρονικό διάστημα.Τι μπορείς να πεις για τη μετατόπισή του και το συνολικό μήκος της διαδρομής που έχει διανύσει σ' αυτό το χρονικό διάστημα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ποια ταχύτητα δείχνει το ταχύμετρο του αυτοκινήτου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ένα αυτοκίνητο κινείται σε μια στροφή ενός δρόμου.Είναι δυνατόν η ταχύτητά του να διατηρείται σταθερή;Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Αν το ταχύμετρο ενός αυτοκινήτου δείχνει 60 km/h,μπορείς να συμπεράνεις αν η ταχύτητά του διατηρείται σταθερή;Ναι,όχι και γιατί;

ΕΡΩΤΗΣΗ 7


Με ποιους τρόπους μπορούμε να μεταβάλουμε τη στιγμιαία ταχύτητα ενός αυτοκινήτου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Αντιστοίχισε τις τιμές των ταχυτήτων της αριστερής στήλης με τις περιπτώσεις κίνησης της δεξιάς στήλης του πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Ταχύτητα σε Km/hΣώμα που κινείται
0,04Αυτοκίνητο
3Αεροπλάνο
100Σαλιγκάρι
1.200Άνθρωπος που βαδίζει
30.000Φως
1.080.000.000Δορυφόρος
Παρακαλώ αναρτήστε:

author

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ τομέαs ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!!

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ------------ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π.------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ------------ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 ------------ Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 ------------ Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι , Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Μ.Π. ------------------------------------ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο κινητό : 6974662001 Τηλέφωνο οικίας :210 7560725 Email : sterpellis@gmail.com Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αριθμός λογαριασμού 117/946964-81